Jonaviškis: „Dar daug kas nežino kur drieksis geležinkelio vėžė „Rail Baltica“

Jonaviškis: „Dar daug kas nežino kur drieksis geležinkelio vėžė „Rail Baltica“
VAS 28
2018-02-28 13:54 2018

Į Jonavos žinias paskambinęs jonavietis Vaclovas teigė, kad dar daug kas Jonavoje nežino, kur drieksis geležinkelio vėžė „Rail Baltica“. Anot pašnekovo, jam konkrečios informacijos rasti internete nepavyko, tad kreipėsi pagalbos į mus.

Viešai skelbiamame projekte „Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas ir poveikio aplinkai vertinimas“ iš 214 puslapių atrinkome specialiojo plano konkretizuotus bendruosius sprendinius skirtus tik Jonavos rajonui.

Užusalių seniūnija

Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su geležinkeliu ties Daukliūnais

Planuojama geležinkelio linija netoli Daukliūnų kaimo kerta vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, kuris jungia Kauno oro uosto teritorijos prieigas su Kalnėnų kaimu. Dviejų lygių susikirtimui su šiuo keliu yra numatomas geležinkelio viadukas, kurį įrengus ir toliau bus galimybė pasiekti esamus objektus. Rytinėje geležinkelio pusėje iš abiejų vietinės reikšmės kelio, jungiančio Kauno oro uosto teritoriją ir Kalnėnus, pusių, numatomi privažiuojamieji keliai į privačius žemės sklypus.

Planuojama geležinkelio linija kerta pirmos kategorijos vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, kuris jungia Kalnėnų ir Turžėnų kaimus. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas į Turžėnus organizuojamas per numatomą dviejų lygių susikirtimą ir vakarinėje geležinkelio pusėje planuojamą įrengti jungiamąjį kelią.

Šio kelio įrengimas užtikrins ne tik susisiekimą Kalnėnai–Turžėnai, o taip pat ir patekimą į privačius žemės sklypus, išsidėsčiusius palei planuojamą geležinkelio liniją. Numatomas atstumas nuo esamo kelio, jungiančio Kalnėnus ir Turžėnus susikirtimo su geležinkeliu vietos iki artimiausio planuojamo dviejų lygių susikirtimo yra apie 550 m. Taip pat rytinėje pusėje palei planuojamą geležinkelio liniją numatoma įrengti privažiuojamąjį kelią į privačius žemės sklypus.

Atstumas vykstant nuo Kalnėnų iki Turžėnų (Pamiškės g.) esamu keliu (nesant geležinkelio linijos) yra apie 5 km. Po planuojamo geležinkelio įrengimo, atlikus numatomą kelių pertvarkymą, maršruto Kalnėnai–Turžėnai (Pamiškės g.) ilgis bus 5,8 km.

Susikirtimai su Vėsos ir Šešuvos upėmis

Planuojama geležinkelio linija kerta Vėsos ir Šešuvos upes, virš kurių numatoma įrengti geležinkelio tiltus. Privažiavimui prie šių tiltų numatomas kelias, atsišakojantis nuo vietinės reikšmės kelio Kalnėnai–Turžėnai, taip užtikrinant galimybę privažiuoti techniniam transportui prie eksploatuojamų tiltų, taip pat gerinamas privažiavimas į privačius žemės sklypus. Numatoma kelio atšaka privažiavimui prie valstybinės paskirties žemės, esančios kitoje geležinkelio pusėje.

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, skirtą privažiuoti prie privačios žemės sklypų. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas organizuojamas per apylanką po numatomu įrengti geležinkelio tiltu.

Rajoninio kelio Nr. 1504 susikirtimas su geležinkeliu ties Išorų gyvenviete

Planuojama geležinkelio linija kertasi su 4 kategorijos rajoniniu keliu Nr. 1504 Išorai–Užusaliai–Būdos III. Dviejų lygių geležinkelio ir kelio susikirtimui numatoma įrengti geležinkelio viaduką, užtikrinant iki tol buvusį gyvenviečių pasiekiamumą keliu Nr. 1504. Pietrytinėje geležinkelio pusėje iš abiejų kelio Nr. 1504 pusių planuojama įrengti jungiamuosius/privažiuojamuosius kelius. Pietinėje kelio Nr. 1504 pusėje numatomas privažiavimo kelias skirtas patekimui į privačius žemės sklypus ir planuojamo techninio aptarnavimo kelio prijungimui prie kelių tinklo. Planuojama geležinkelio linija kerta privažiuojamąjį kelią į žemės sklypus, tačiau šių sklypų pasiekiamumas užtikrinamas nauju privažiuojamuoju keliu.

Šiaurinėje kelio Nr. 1504 pusėje numatomas jungiamasis kelias užtikrins patekimą į privačius žemės sklypus ir bus sujungiamas su esamu vietinės reikšmės keliu, kuris kertasi su planuojama geležinkelio linija.  

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu ties Išorų gyvenviete

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, vedantį iš Išorų kaimo, kuris už 500 m nuo susikirtimo su geležinkeliu vietos kertasi su kitu vietinės reikšmės keliu, besidriekiančiu nuo Šafarkos k. iki magistralinio kelio Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Susisiekimui užtikrinti ir eismui organizuoti iš Šafarkos kaimo numatytas jungiamojo kelio įrengimas iki kelio Nr. 1504 Išorai–Užusaliai–Būdos, kurio susikirtimo su geležinkeliu vietoje įrengiamas viadukas. Numatomas atstumas nuo uždaromo kelio susikirtimo su geležinkeliu vietos iki planuojamo dviejų lygių susikirtimo yra apie 900 m.

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu netoli Išorų gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, jungiantį Šafarkos ir Veselufkos kaimus su magistraliniu keliu Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas. Susisiekimas užtikrinamas netoliese esančiais dviejų lygių kelių susikirtimais su planuojama geležinkelio linija. Atstumas nuo uždaromo kelio susikirtimo su geležinkeliu vietos iš pietinės planuojamos geležinkelio linijos pusės iki dviejų lygių susikirtimo yra apie 1,95 km.

Dumsių seniūnija

Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su geležinkeliu netoli Šafarkos gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, kuris jungia Šafarkos kaimą su magistraliniu keliu Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Dviejų lygių susikirtimui su šiuo keliu yra numatomas geležinkelio viadukas, įrengus viaduką ir toliau šiuo keliu bus galimybė pasiekti tuos pačius objektus vykstant tuo pačiu maršrutu. Pietinėje geležinkelio pusėje iš abiejų vietinės reikšmės kelio pusių numatomi jungiamieji keliai. Vienas jų, esantis vakarinėje kertamo kelio pusėje numatomas techninio aptarnavimo kelio prijungimui prie vietinės reikšmės esamų kelių tinklo, kitoje kertamo kelio pusėje planuojami keliai sujungs esamus vietinės reikšmės kelius, taip užtikrinant susisiekimą keliais, kurių atkarpos yra uždaromos planuojamo geležinkelio teritorijoje ir jo apsaugos zonoje.

Planuojama geležinkelio linija kerta antros kategorijos vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, kuris jungia Ratušėlių gyvenvietę su magistraliniu keliu Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas organizuojamas per numatomą dviejų lygių susikirtimą ir pietinėje geležinkelio pusėje planuojamą įrengti jungiamąjį kelią. Numatomas atstumas nuo esamo kelio uždaromos atkarpos iš Ratušėlių gyvenvietės pusės iki artimiausio planuojamo dviejų lygių susikirtimo yra apie 700 m.

Atstumas vykstant šiuo keliu nuo Ratušėlių (Uosių g.) iki išvažiavimo į magistralinį kelią Nr. A6 (nesant geležinkelio linijos) yra apie 4,7 km. Po planuojamo geležinkelio įrengimo maršrutas Ratušėliai (Uosių g.) – magistralinis kelias A6, atlikus numatomą kelių pertvarkymą, yra apie 5 km. Iš Ratušėlių gyvenvietės yra ir artimesnis kelias iki magistralinio kelio A6. Po planuojamos geležinkelio linijos įrengimo ir automobilių kelių pertvarkymo šis maršrutas išlieka nepakitęs.

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu netoli Šafarkos gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas. Susisiekimas organizuojamas per numatomą dviejų lygių susikirtimą ir pietinėje geležinkelio pusėje planuojamą įrengti jungiamąjį kelią.  Numatomas atstumas nuo esamo kelio uždaromos atkarpos iš Ratušėlių gyvenvietės pusės iki artimiausio planuojamo dviejų lygių susikirtimo yra apie 2,5 km.

Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su geležinkeliu netoli Gulbiniškių gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelius, kurie jungia Šafarkos gyvenvietę su magistraliniu keliu Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Geležinkelio teritorijoje eismas šiais keliais yra uždaromas. Eismas organizuojamas nauju jungiamuoju keliu rytinėje geležinkelio pusėje. Artimiausias planuojamas dviejų lygių susikirtimas su geležinkeliu yra planuojamas geležinkelio viadukas per magistralinį kelią A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis.

Magistralinio ir vietinės reikšmės kelių susikirtimai su geležinkeliu netoli Paryžiaus gyvenvietės

Geležinkelio linija netoli Paryžiaus gyvenvietės kerta valstybinės reikšmės magistralinį kelią A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Šiame susikirtime numatoma įrengti geležinkelio viaduką. Pažymėtina, kad geležinkelio linijos išilginis profilis, numatomas taip, kad neturėtų įtakos magistralinio kelio geometriniams parametrams ir automobilių kelio nereikėtų rekonstruoti.

Trečios kategorijos vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, kuris jungia Paryžiaus ir Šalūgiškių gyvenvietes, kerta planuojama geležinkelio linija. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas iš Paryžiaus į Šalūgiškius organizuojamas per magistralinį kelią A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis arba iš Paryžiaus gyvenvietės vykstant šiaurės kryptimi (link Varpių gyvenvietės) apie 1,5 km iki numatomo tilto per Nėries slėnį, po kuriuo driekiasi esamas vietinės reikšmės kelias, juo yra galimybė nuvykti iki Stašėnų bei Šalūgiškių gyvenviečių. Artimiausias dviejų lygių susikirtimas nuo uždaromo kelio rytinėje planuojamos geležinkelio linijos pusėje yra apie 700 m.

Vakarinėje geležinkelio pusėje nuo uždaromo kelio, jungiančio Paryžiaus ir Šalūgiškių gyvenvietes šiaurės kryptimi palei geležinkelio liniją numatoma įrengti jungiamąjį kelią iki esamo 3 kategorijos vietinės reikšmės kelio, jungiančio Varpių ir Stašėnų gyvenvietes. Įrengus šį kelią bus užtikrinamas privažiavimas į privačius žemės sklypus bei esami vietinės reikšmės keliai bus sujungiami tarpusavyje, taip sudarant rišlų kelių tinklą. Taip pat privažiuojamojo kelio įrengimas numatomas rytinėje planuojamo geležinkelio pusėje.

Pakrantės gatvės (Stašėnuose) susikirtimas su geležinkeliu

Planuojama geležinkelio linija kerta Pakrantės g., esančią Stašėnų gyvenvietėje. Kadangi šioje vietoje yra numatytas geležinkelio tiltas per Neries upę ir jos slėnį, gatvė praeina po tiltu, taip išlieka tokios pat susisiekimo galimybės kaip ir prieš planuojamos geležinkelio linijos įrengimą.

Kulvos seniūnija

Rajoninio kelio Nr. 1915 susikirtimas su geležinkeliu ties Jonava

Planuojama geležinkelio linija kertasi su rajoniniu keliu Nr. 1915 Vandžiogala – Preišiogalėlė – Jonava ir su vietinės reikšmės keliu į sodybą. Kadangi šioje vietoje yra numatytas geležinkelio tiltas per Neries upę ir jos slėnį, esami keliai praeina po tiltu. Rytinėje geležinkelio pusėje numatomas jungiamasis kelias, kuris užtikrins techninio aptarnavimo kelio pajungimą į bendrą kelių tinklą. Svarbu pažymėti, kad prioritetas teikiamas minėtam rytinėje geležinkelio pusėje naujai planuojamam vietinės reikšmės keliui, tačiau dėl sudėtingo reljefo turėtų būti įvertinama galimybė, kaip alternatyva, į sodybą ir techninio aptarnavimo kelią patekti per šlaito viršuje esantį kelią. Vakarinėje pusėje numatomas privažiuojamasis kelias, privačios žemės sklypų pasiekiamumui užtikrinti.

Rajoninio kelio Nr. 1505 susikirtimas su geležinkeliu ties Rimkų gyvenviete

Planuojama geležinkelio linija kertasi su 5 kategorijos rajoniniu keliu Nr. 1505 Jonava– Čičinai–Smičkiai. Dviejų lygių geležinkelio ir kelio susikirtimui numatoma įrengti automobilių kelio viaduką virš geležinkelio, taip užtikrinant iki tol buvusį gyvenviečių pasiekiamumą keliu Nr. 1505. Šiaurės rytų ir šiaurės vakarų geležinkelio linijos pusėse numatoma įrengti jungiamuosius kelius, skirtus privačių žemės sklypų pasiekiamumui užtikrinti.

Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su geležinkeliu netoli Dijokiškių gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, skirtą privažiuoti prie privačių žemės sklypų. Šiame geležinkelio linijos ruože planuojama naikinti esamą kelio ruožą. Susisiekimas su minėtais privačios žemės sklypais planuojamas naujais privažiuojamaisiais keliais abipus planuojamos geležinkelio linijos.

Geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, jungiantį Dijokiškius su Čičinų kaimu. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas organizuojamas per numatomą įrengti dviejų lygių susikirtimą taip užtikrinant susisiekimą tarp Dijokiškių ir Čičinų kaimų. Taip pat numatomi tiesti keliai vakarinėje ir rytinėje geležinkelio linijos pusėje, kurie užtikrins privačių žemės sklypų pasiekiamumą.

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, jungiantį Dijokiškius su privačiais žemės sklypais. Šiame geležinkelio linijos ruože planuojama naikinti esamą kelio ruožą. Susisiekimas su minėtais privačios žemės sklypais planuojamas nauju privažiuojamuoju keliu planuojamos geležinkelio linijos vakarinėje pusėje.

Rajoninio kelio Nr. 1516 Ragožiai–Čiūdai–Kulva susikirtimas su geležinkeliu netoli Kulvos ir Čiūdų gyvenviečių

Planuojamas įrengti automobilių viadukas, kur planuojama geležinkelio linija susikerta su rajoniniu keliu Nr. 1516 Ragožiai–Čiūdai–Kulva. Geležinkelio linija kerta kelią, jungiantį Čiūdų gyvenvietę su mišku, šioje vietoje numatomas geležinkelio viadukas gyvuliams perginti. Automobilių viadukas užtikrins susisiekimą tarp Kulvos ir Čiūdų kaimų. Susisiekimui su žemės ir miškų ūkio žemės sklypais numatoma įrengti privažiuojamąjį kelią planuojamos geležinkelio linijos vakarinėje pusėje.

Krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva susikirtimas su geležinkeliu netoli Martyniškio gyvenvietės

Geležinkelio linija netoli Martyniškio kaimo susikerta su krašto keliu Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ir susikerta su esama 1520 mm pločio vėžės geležinkelio linija, todėl numatoma įrengti du geležinkelio viadukus. Planuojama naikinti vietinės reikšmės kelio ruožą, leidžiantį pasiekti mišką ir žemės sklypus. Juos gyventojai galės pasiekti numatomais tiesti naujais privažiuojamaisiais keliais abipus planuojamos geležinkelio linijos.  

Vietinės reikšmės kelių susikirtimas prie Martyniškio gyvenvietės

Planuojami naikinti vietinės reikšmės kelio ruožai, esamoje situacijoje užtikrinę žemės sklypų pasiekiamumą. Susisiekimui užtikrinti planuojami nauji privažiuojamieji keliai planuojamos geležinkelio linijos rytinėje ir vakarinėje pusėse.  

Rajoninio kelio Nr. 1513 Žeimiai–Liepiai susikirtimas su geležinkeliu prie Žeimių miestelio

Planuojama geležinkelio linija kerta rajoninį kelią Nr. 1513 Žeimiai–Liepiai, todėl numatomas įrengti automobilių viadukas. Planuojama naikinti vietinės reikšmės kelio ruožą, kuriuo galima pasiekti Vaivadiškius bei greta minėto kelio esančius žemės sklypus. Jų pasiekiamumą užtikrins naujai planuojamas privažiuojamasis kelias planuojamos geležinkelio linijos rytinėje pusėje.

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu netoli Liepių ir Petrašiūnų gyvenviečių

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelius, jungiančius Mimalių ir Petrašiūnų kaimus. Geležinkelio teritorijoje eismas šiais keliais yra uždaromas, o susisiekimas organizuojamas per numatomą įrengti dviejų lygių sankirtą taip užtikrinant susisiekimą tarp Mimalių ir Petrašiūnų kaimų. Numatomas vietinės reikšmės kelio naikinimas. Nauji planuojami privažiuojamieji keliai užtikrins susisiekimą tarp Mimalių, Petrašiūnų ir Liepių gyvenviečių bei privažiavimą prie žemės sklypų.

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu netoli Petrašiūnų gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, jungiantį Mimalių ir Petrašiūnų kaimus. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas organizuojamas numatomą įrengti dviejų lygių susikirtimą. Abipus planuojamos geležinkelio linijos yra numatyta įrengti jungiamuosius ir privažiuojamuosius kelius, kurie užtikrins galimybę pasiekti šalia esančius žemės sklypus.

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu netoli Petrašiūnų ir Mimainių gyvenviečių

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, jungiantį Bukonių kaimą ir Naujokų mišką. Dviejų lygių susikirtimui su šiuo keliu numatomas automobilių viadukas. Taip pat vakarinėje planuojamos geležinkelio linijos pusėje planuojamas naujas privažiuojamasis kelias, kuris užtikrins geležinkelio linijos apribotų žemės sklypų pasiekiamumą.

Krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė susikirtimas su geležinkeliu netoli Mimainių gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta krašto kelią Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė netoli Mimainių kaimo. Dviejų lygių susikirtimui su šiuo keliu numatomas automobilių viadukas. Taip pat vakarinėje planuojamos geležinkelio linijos pusėje planuojamas naujas privažiuojamasis kelias, kuris užtikrins geležinkelio linijos apribotų žemės sklypų pasiekiamumą.

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, jungiantį Šėtos miestelį ir Gaižūnų kaimą. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas. Susisiekimas organizuojamas per numatomą dviejų lygių susikirtimą. Taip pat vakarinėje ir rytinėje planuojamos geležinkelio linijos pusėse planuojami nauji privažiuojamieji keliai, kurie užtikrins geležinkelio linijos apribotų žemės sklypų pasiekiamumą.

Visą specialųjį planą rasite http://www.rail-baltica.lt 

Panašūs straipsniai

Jonavietė: ,,Ar privaloma uždėti antsnukius dideliems šunims?“

Jonavietė: ,,Ar privaloma uždėti antsnukius dideliems šunims?“ 1

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietė Marija (pavardė redakcijai žinoma), kuri piktinosi, jog kaimynai vedžioja savo šunis be antsnukių. Moters žodžiais tariant, toks elgesys sukelia daug nepatogumų ...

Padėtis beveik be išeities: Stoties g. žmonės gyvena kaip Rusnėje

Padėtis beveik be išeities: Stoties g. žmonės gyvena kaip Rusnėje 2

Daugumai yra žinoma, kad Šilutė–Rusnė yra vienintelis kelias, vedantis į Rusnės salą, maždaug 400 metrų jo atkarpą pavasarį ir rudenį užlieja Atmatos upė. Nuo potvynio rusniškius turi apsaugoti statoma estak...

Jonavietis: „Pasodino-sudžiovino?“

Jonavietis: „Pasodino-sudžiovino?“ 2

Jonavietis, vaikščiodamas Joninių slėnyje, pasidalino užfiksuota akimirka, o nuotrauką pavadino „Pasodino – sudžiovino?“. Žinoma, kad toks vaizdas - sudžiūvę medžiai - gali į „akis kristi“ daug kam, tad dėl nudž...

Kauno gatvės gyventojai: pavargom gyventi ,,puodų režimu"

Kauno gatvės gyventojai: pavargom gyventi ,,puodų režimu" 2

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi keli Kauno gatvės gyventojai, kurie piktinosi, kad dėl šiluminės trasos modernizavimo darbų jie jau keletą savaičių yra priversti gyventi be karšto vandens. Jonaviečių teig...

Laimikis vertas dėmesio

Laimikis vertas dėmesio 4

Šiandien jonavoszinios.lt elektroninio pašto dėžutę pasiekė džiaugsmingas skaitytojos Sandros Makarevičienės laiškas, kur ji su pasididžiavimu giria savo tėčio laimikį ir nori šiuo džiaugsmu pasidalinti su visai...

Tako sutvarkymo darbai bus pratęsti kitąmet

Tako sutvarkymo darbai bus pratęsti kitąmet

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietis Aurimas, kuris teigė, kad per Taurostos parką besidriekiantis dviračių takas šiuo metu lyg ir veda į niekur – jei keliaujama link AB ,,Achema“, patogi danga tiesiog...

Rimkų gyventoja: Mūsų prašo būti tolerantiškais, o vairuotojus „apibilietuoja“ baudomis

Rimkų gyventoja: Mūsų prašo būti tolerantiškais, o vairuotojus „apibilietuoja“ baudomis 1

Elektroninio pašto dėžutę pasiekė Rimkų mikrorajono gyventojos laiškas, kuriame ji prašo valdžios paaiškinimų. Moteris niekaip negali suprasti, kodėl deklaruojama, kad gyventojai turėtų būti supratingi, kent...

Gyventojas: Vis dar nežinia, kas daroma prie Panerių g. 6 namo!

Gyventojas: Vis dar nežinia, kas daroma prie Panerių g. 6 namo!

Prieš kurį laiką į žiniasklaidą kreipėsi Panerių g. 6 namo gyventojas teigdamas, kad šalia įrengtų pusiau požeminių konteinerių išsikraipė ir iškrito kelios trinkelės. Apie tai panešus miesto seniūnijai ir papra...

Turguje apsilankiusi jonavietė: ,,Gal surengti  pirštinių dovanojimo akciją?“

Turguje apsilankiusi jonavietė: ,,Gal surengti pirštinių dovanojimo akciją?“ 3

Skaitytoja Milda pasakoja, kad neseniai Jonavos turgavietėje patyrė nemalonų incidentą – jos žodžiais tariant, ją papiktino mėsa prekiaujanti pardavėja, kuri, nemūvint pirštinių, dėjo savo klientams jų prekes...

Viktoras: kodėl kelyje Jonava - Ukmergė nėra įrengta kelio ženklų su leistinu 90 km/h greičiu?

Viktoras: kodėl kelyje Jonava - Ukmergė nėra įrengta kelio ženklų su leistinu 90 km/h greičiu? 1

„Aš dažnai važinėju lengvuoju automobiliu iš Jonavos į Ukmergę ir visuomet laikausi KET (kelių eismo taisyklių). Aš žinau, kad toje atkarpoje leistinas maksimalus greitis yra 90 km/h, bet ar kiti tai ži...

Renovuojamo Lietavos g. 47 namo gyventojai: mes šąlam!

Renovuojamo Lietavos g. 47 namo gyventojai: mes šąlam! 1

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi Lietavos g. 47 namo gyventojai su pagalbos prašymu. Anot besikreipusiųjų, šiuo metu renovuojamame daugiabutyje gyventojai šąla. Nors jie patys jau kreipėsi į namo renovaci...

Skaitytoja Erika: ,,Ar asmenys, klausantys trankios muzikos automobiliuose, elgiasi teisėtai?“

Skaitytoja Erika: ,,Ar asmenys, klausantys trankios muzikos automobiliuose, elgiasi teisėtai?“ 4

Jonavietė Erika tikina pastebinti, kad pastaruoju metu Jonavos mieste padaugėjo automobilių, kuriuose jų savininkai mėgaujasi galinga garso aparatūra. Moteris klausia, ar trankią muziką pamėgę vairuotojai ne...

Mama įsitikinusi – dukra utėlėmis užsikrėtė vaikų žaidimų aikštelėje

Mama įsitikinusi – dukra utėlėmis užsikrėtė vaikų žaidimų aikštelėje

Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietė Alma (siekiant apsaugoti mažametės interesus, mamos vardas buvo pakeistas), kuri pasakoja, kad jos dukra užsikrėtė utėlėmis. Mote...

Ar Jūsų automobilis saugus, jei jį paliekate neužrakintą, o salone - pilna daiktų?

Ar Jūsų automobilis saugus, jei jį paliekate neužrakintą, o salone - pilna daiktų?

Esame skelbę nekartą, jog Jonavoje siaučia ilgapirščiai nusitaikę į kiemuose paliktus automobilius. Dauguma gyventojų sunerimę dėl savo transporto saugumo, tačiau policijos pareigūnai kelia klausimą ir vairu...

Skaitytojas: Fekalijomis aplipusiais batais tiesiai į ugdymo įstaigą

Skaitytojas: Fekalijomis aplipusiais batais tiesiai į ugdymo įstaigą

Į informacinį portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietis (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) neapsikentęs ne pirmus metus besitęsiančios netvarkos, kuomet stipriau palijus ir užsikimšus nuotekų tinklams,...

„Užsisėdimo“ istorija meno mokykloje: pažymiai sumažinti, vaikas verkia, nervai sugadinti – mokyklos atstovai ginasi

„Užsisėdimo“ istorija meno mokykloje: pažymiai sumažinti, vaikas verkia, nervai sugadinti – mokyklos atstovai ginasi 11

Keturiolikmetės mergaitės Valerijos (vardas pakeistas) artimieji pasakoja, kad Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje mokytojai linkę „užsisėsti“ dėl 4€, kuriuos neva reikėjo sumokėti už šokių bate...