Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Jonavos miesto vietos plėtros strategiją

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Jonavos miesto vietos plėtros strategiją
LIE 09
2019-07-09 08:29 2019

Jonavos vietos veiklos grupė

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Jonavos miesto vietos plėtros strategiją Nr. 6 

Vietos plėtros strategijos veiksmas arba atskiros veiksmo dalys, kuriam/kurioms įgyvendinti skelbiamas kvietimas:

2.2.2. Darbingų jaunų ir vyresnio amžiaus asmenų bedarbių, skurdą patiriančių neaktyvių gyventojų verslumo skatinimas teikiant mentorystės paslaugas siekiant stiprinti profesines, socialines ir verslumo kompetencijas užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis sukūrimas ir plėtra.

Atrankos kriterijai:

Jonavos miesto vietos plėtros strategijos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašas, patvirtintas Jonavos vietos veiklos grupės valdybos sprendimu 2017 m. gegužės 17 d. Nr. 2017/05/17

Vietos plėtros projektinių pasiūlymo atrankos kriterijus sudaro:

  • bendrieji administracinės atitikties
  • bendrieji naudos ir kokybės kriterijai;
  • specialieji naudos ir kokybės kriterijai.

Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka arba nuoroda į šią tvarką:

Jonavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų tvarkos aprašas patvirtintas Jonavos vietos veiklos grupės valdybos sprendimu 2017 m. gegužės 17 d. Nr. 2017/05/17

Reikalavimai projektams:

Reikalavimai projektams, remiamoms veikloms, tikslinėms grupėms, finansavimo šaltiniams, projekto vietai, tinkamoms finansuoti išlaidoms apibrėžti Jonavos vietos miesto vietos plėtros strategijoje ir Įsakymas „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PSFA).

Finansavimo šaltiniai:

- Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

- Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jeigu vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“ veiksmo, kuriam įgyvendinti skirtas projektas, išlaidoms buvo nurodytas didesnis nei 7,5 proc. pareiškėjo lėšų prisidėjimo procentas, pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažesniu nei minėtos vietos plėtros strategijos dalyje veiksmui nurodytu procentu.

- (PFSA 39, 40 ir 44 p.).

- Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma (PFSA 41 p.)

Projekto vieta:

Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje (PFSA 21 p.).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

- Nurodytos PFSA 44 p.

- Nuoroda į PSFA

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o 

Reikalavimai pareiškėjams: PSFA 13 p.

Planuojama projektams paskirstyti ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto ir (jei taikoma) savivaldybės biudžeto lėšų suma:

Veiksmai:

- 2.2.2. Darbingų jaunų ir vyresnio amžiaus asmenų bedarbių, skurdą patiriančių neaktyvių gyventojų verslumo skatinimas teikiant mentorystės paslaugas siekiant stiprinti profesines, socialines ir verslumo kompetencijas užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis sukūrimas ir plėtra.

- Šiam veiksmui skirta paramos lėšų suma – 18 320,00 eurų.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo būdas:

- Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai turi būti išsiųsti registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjo pristatomi asmeniškai iki Kvietime nustatyto termino pabaigos šiuo adresu: Jonavos vietos veiklos grupė, Žeimių g. 15,  LT-55158 Jonava, 309 kab.

- Kitais būdais arba kitais adresais pateikti Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai nebus registruojami ir vertinami. Siunčiant Vietos plėtros projektinį pasiūlymą paštu arba per kurjerį, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip Kvietime nurodyta data. Vėliau gautas Vietos plėtros projektinis pasiūlymas nebus registruojamas.

- Pareiškėjas užantspauduotame voke pateikia 2 vietos plėtros projektinio pasiūlymo egzempliorius (1 originalą ir 1 kopiją) ir tiek pat pridedamų dokumentų (ir jų patvirtintų kopijų) egzempliorių. Kopija laikoma  tinkama, jei ji (arba jos pirmasis ir paskutinis lapas) patvirtinta žyma ,,Kopija tikrai“ ir pareiškėjo antspaudu (jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) bei asmens, turinčio teisę veikti  pareiškėjo vardu, parašu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei datą. Jei dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, antro ir kitų lapų apatinėje dalyje esančiame laisve plote nurodoma ,,Kopija tikra“ ir pasirašoma.

- Kiekvienas vietos plėtros projektinio pasiūlymo egzempliorius ir prie jo pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti.

- Pareiškėjams Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiami pranešimai, informuojantys, kad jų Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai yra gauti ir užregistruoti.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2019 m. liepos 5 d. 13 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. rugpjūčio 19 d. 13 val.

Planuojami potencialių pareiškėjų mokymai, konsultacijos: Mokymų  vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams laikas ir vieta:

2019 m. liepos 15 d. 8.30 val. adresu Žeimių g. 13-308, Jonava.

Būtina išankstinė registracija tel. Nr. +370 656 42 043 arba el. paštu julius.paulikas@gmail.com .

Kita svarbi informacija:

Juozas Jokimas

Jonavos vietos veiklos grupės pirmininkas

tel. nr.:  +370 671 50 572

el. paštas: jokimasjuozas@gmail.com 

Petras Vyšniauskas

Jonavos vietos veiklos grupės projekto vadovas

tel. nr.:  +370 670 22 853

el. paštas: petrasvysniauskas@gmail.com 

Panašūs straipsniai

Pakartotinis kvietimas Ruklos seniūnijos pareiškėjams teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Pakartotinis kvietimas Ruklos seniūnijos pareiškėjams teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia Ruklos seniūnijos pareiškėjus teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano...

Kvietimas teikti prašymus finansinei paramai gauti pagal Jonavos rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą

Kvietimas teikti prašymus finansinei paramai gauti pagal Jonavos rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą

Kviečiu Jonavos rajono sodininkų bendrijas, siekiančias tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus (kelius, gatves ir kt.) iki  spalio 30 dienos teikti prašymus finansinei paramai gauti...

Savivaldybė pagerins sąlygas Ukmergės gatvės įmonėms

Savivaldybė pagerins sąlygas Ukmergės gatvės įmonėms 1

Jonavos rajono savivaldybė Ukmergės gatvės atkarpoje įrengs betoninių trinkelių šaligatvį ir naujas automobilių stovėjimo vietas, sutvarkys viešojo transporto stotelę. Įgyvendinus projektą bus pagerintos ver...

Projektas Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0003 „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste“

Projektas Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0003 „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste“ 1

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ...

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti ISM universiteto „Švietimo lyderystės“ programoje

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti ISM universiteto „Švietimo lyderystės“ programoje

Jonavos rajono savivaldybė, realizuodama ilgalaikius švietimo politikos tikslus ir kaitos kryptis, siekia įgyvendinti priemones, skatinančias Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių vadovų l...

„Aš esu Jonava“ – sako miesto gimtadienį švenčiantys jonaviečiai

„Aš esu Jonava“ – sako miesto gimtadienį švenčiantys jonaviečiai 1

Jonavos rajono savivaldybė pradėjo vykdyti socialinę kampaniją „Aš esu Jonava", skirtą Jonavos miesto 270-ties metų jubiliejui. Įvairiose miesto vietose iškilo plakatai su jonaviečių nuotraukomis. Fotomenini...

JKC ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto finansavimo sutartį

JKC ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto finansavimo sutartį

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2020 m. birželio 1 d. pasirašė projekto „Kūryba – mano viltis: žmonių su negalia integravimas į sveiką visuomenę kultūrinėmis...

Savivaldybė nepritaria pasiūlytai apylankai viaduko remonto metu

Savivaldybė nepritaria pasiūlytai apylankai viaduko remonto metu

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) planuoja rekonstruoti valstybinės reikšmės krašto kelio Jonava-Žasliai atkarpoje esantį viaduką virš geležinkelio. Remonto metu bus laikinai uždarytas vienintelis ...

Skelbiamas konkursas „Sukurta Jonavoje“

Skelbiamas konkursas „Sukurta Jonavoje“

Skelbiame konkurso „SUKURTA JONAVOJE“  pradžią. Kviečiame visus rajono verslininkus, galinčius pasididžiuoti savo sukurtais gaminiais ar paslaugomis, aktyviai dalyvauti ir teikti paraiškas konkurso komisijai...

Skelbiamas konkursas „Sukurta Jonavoje“

Skelbiamas konkursas „Sukurta Jonavoje“

Skelbiame konkurso „SUKURTA JONAVOJE“  pradžią. Kviečiame visus rajono verslininkus, galinčius pasididžiuoti savo sukurtais gaminiais ar paslaugomis, aktyviai dalyvauti ir teikti paraiškas konkurso komisijai...

Keliauti po Kauno regioną kviečia vaikiškos knygutės personažas

Keliauti po Kauno regioną kviečia vaikiškos knygutės personažas

35 objektai septyniose Kauno apskrities savivaldybėse. Tiek vietų visame Kauno regione slepiasi tautodailininkės ir rašytojos Stasės Samulevičienės sukurtas personažas Šlamutis iš knygos „Padaužiukų bičiulia...

Dar daugiau jonaviečių sako: ,,Aš esu Jonava"

Dar daugiau jonaviečių sako: ,,Aš esu Jonava" 1

Jonavos rajono savivaldybė tęsia socialinę kampaniją „Aš esu Jonava", skirtą Jonavos miesto 270-ties metų jubiliejui. Vasaros pradžioje įvairiose miesto vietose iškilusius plakatus su jonaviečių nuotraukomis...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (XI pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (XI pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų kambarių buto Jonavos mieste pirkimas (II pirkimas)

Trijų kambarių buto Jonavos mieste pirkimas (II pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų kambarių buto Jonavos mieste pirkimas

Trijų kambarių buto Jonavos mieste pirkimas

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...