Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Jonavos miesto vietos plėtros strategiją

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Jonavos miesto vietos plėtros strategiją
LIE 09
2019-07-09 07:29 2019

Jonavos vietos veiklos grupė

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Jonavos miesto vietos plėtros strategiją Nr. 6 

Vietos plėtros strategijos veiksmas arba atskiros veiksmo dalys, kuriam/kurioms įgyvendinti skelbiamas kvietimas:

2.2.2. Darbingų jaunų ir vyresnio amžiaus asmenų bedarbių, skurdą patiriančių neaktyvių gyventojų verslumo skatinimas teikiant mentorystės paslaugas siekiant stiprinti profesines, socialines ir verslumo kompetencijas užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis sukūrimas ir plėtra.

Atrankos kriterijai:

Jonavos miesto vietos plėtros strategijos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašas, patvirtintas Jonavos vietos veiklos grupės valdybos sprendimu 2017 m. gegužės 17 d. Nr. 2017/05/17

Vietos plėtros projektinių pasiūlymo atrankos kriterijus sudaro:

  • bendrieji administracinės atitikties
  • bendrieji naudos ir kokybės kriterijai;
  • specialieji naudos ir kokybės kriterijai.

Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka arba nuoroda į šią tvarką:

Jonavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų tvarkos aprašas patvirtintas Jonavos vietos veiklos grupės valdybos sprendimu 2017 m. gegužės 17 d. Nr. 2017/05/17

Reikalavimai projektams:

Reikalavimai projektams, remiamoms veikloms, tikslinėms grupėms, finansavimo šaltiniams, projekto vietai, tinkamoms finansuoti išlaidoms apibrėžti Jonavos vietos miesto vietos plėtros strategijoje ir Įsakymas „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PSFA).

Finansavimo šaltiniai:

- Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

- Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jeigu vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“ veiksmo, kuriam įgyvendinti skirtas projektas, išlaidoms buvo nurodytas didesnis nei 7,5 proc. pareiškėjo lėšų prisidėjimo procentas, pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažesniu nei minėtos vietos plėtros strategijos dalyje veiksmui nurodytu procentu.

- (PFSA 39, 40 ir 44 p.).

- Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma (PFSA 41 p.)

Projekto vieta:

Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje (PFSA 21 p.).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

- Nurodytos PFSA 44 p.

- Nuoroda į PSFA

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o 

Reikalavimai pareiškėjams: PSFA 13 p.

Planuojama projektams paskirstyti ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto ir (jei taikoma) savivaldybės biudžeto lėšų suma:

Veiksmai:

- 2.2.2. Darbingų jaunų ir vyresnio amžiaus asmenų bedarbių, skurdą patiriančių neaktyvių gyventojų verslumo skatinimas teikiant mentorystės paslaugas siekiant stiprinti profesines, socialines ir verslumo kompetencijas užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis sukūrimas ir plėtra.

- Šiam veiksmui skirta paramos lėšų suma – 18 320,00 eurų.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo būdas:

- Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai turi būti išsiųsti registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjo pristatomi asmeniškai iki Kvietime nustatyto termino pabaigos šiuo adresu: Jonavos vietos veiklos grupė, Žeimių g. 15,  LT-55158 Jonava, 309 kab.

- Kitais būdais arba kitais adresais pateikti Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai nebus registruojami ir vertinami. Siunčiant Vietos plėtros projektinį pasiūlymą paštu arba per kurjerį, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip Kvietime nurodyta data. Vėliau gautas Vietos plėtros projektinis pasiūlymas nebus registruojamas.

- Pareiškėjas užantspauduotame voke pateikia 2 vietos plėtros projektinio pasiūlymo egzempliorius (1 originalą ir 1 kopiją) ir tiek pat pridedamų dokumentų (ir jų patvirtintų kopijų) egzempliorių. Kopija laikoma  tinkama, jei ji (arba jos pirmasis ir paskutinis lapas) patvirtinta žyma ,,Kopija tikrai“ ir pareiškėjo antspaudu (jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) bei asmens, turinčio teisę veikti  pareiškėjo vardu, parašu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei datą. Jei dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, antro ir kitų lapų apatinėje dalyje esančiame laisve plote nurodoma ,,Kopija tikra“ ir pasirašoma.

- Kiekvienas vietos plėtros projektinio pasiūlymo egzempliorius ir prie jo pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti.

- Pareiškėjams Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiami pranešimai, informuojantys, kad jų Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai yra gauti ir užregistruoti.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2019 m. liepos 5 d. 13 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. rugpjūčio 19 d. 13 val.

Planuojami potencialių pareiškėjų mokymai, konsultacijos: Mokymų  vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams laikas ir vieta:

2019 m. liepos 15 d. 8.30 val. adresu Žeimių g. 13-308, Jonava.

Būtina išankstinė registracija tel. Nr. +370 656 42 043 arba el. paštu julius.paulikas@gmail.com .

Kita svarbi informacija:

Juozas Jokimas

Jonavos vietos veiklos grupės pirmininkas

tel. nr.:  +370 671 50 572

el. paštas: jokimasjuozas@gmail.com 

Petras Vyšniauskas

Jonavos vietos veiklos grupės projekto vadovas

tel. nr.:  +370 670 22 853

el. paštas: petrasvysniauskas@gmail.com 

Panašūs straipsniai

Dėl laisvų vietų miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

Dėl laisvų vietų miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

Informuojame, kad, 2020 m. sausio 2 d. duomenimis, yra 27 laisvos vietos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse: 10 laisvų vietų vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo grupėse (4-6...

Dėl laisvų vietų miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

Dėl laisvų vietų miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

Informuojame, kad, 2019 m. gruodžio 2 d. duomenimis, yra 38 laisvos vietos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse: 20 laisvų vietų vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo grupėse (2...

Dėl iniciatyvų konkurso ,,Regionai: atradimų žemėlapiai"

Dėl iniciatyvų konkurso ,,Regionai: atradimų žemėlapiai"

Siekdamas sutelkti regionų gerąją patirtį bei novatoriškas idėjas, Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia originalių idėjų bei iniciatyvų konkursą tema „Regionai: atradimų ...

Jonavoje kurs smurto atpažinimo modelį

Jonavoje kurs smurto atpažinimo modelį

Jonavos rajono savivaldybės administracija pirmadienį pasirašė sutartį su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, pagal kurią Jonavoje bus vykdomas naujas projektas – kuriamas tarpžinybinio reagavimo į smurt...

 Teikite paraiškas sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijoms gauti

Teikite paraiškas sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premijoms gauti

Kaip ir kiekvienais metais, kviečiame aktyviai dalyvauti ir teikti paraiškas sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti. Mūsų tikslas – ne tik įvertinti tradicinių ...

LR žemės ūkio ministerijos informacija

LR žemės ūkio ministerijos informacija

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 ,,Dėl 20...

 Išrinkime gražiausią mokinių piešinį/viziją ,,Jonava 2027“

Išrinkime gražiausią mokinių piešinį/viziją ,,Jonava 2027“

Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – JRSA) rengia naują ilgalaikį Jonavos rajono strateginį planavimo dokumentą – Jonavos rajono strateginį plėtros planą iki 2027 m. Siekdama kuo didesnės bendruo...

Kvietimas dalyvauti piešinių konkurse

Kvietimas dalyvauti piešinių konkurse

Jonavos rajono savivaldybė kviečia Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius dalyvauti piešinių/vizijų konkurse  „Jonava 2027". Šis konkursas organizuojamas, siekiant įtraukti Jonavos rajono s...

Informacija Šeimos kortelės turėtojams

Informacija Šeimos kortelės turėtojams

Šeimos kortelė bus gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus duomenis ir išsiųsta į faktinę ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Prioritetas bus teikiamas faktinei gyvenamajai ...

Rengiamas socialinių paslaugų planas 2020 metams

Rengiamas socialinių paslaugų planas 2020 metams

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Socialinių paslaugų planą 2020 metams. Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžet...

Kvietimas teikti paraiškas pagal NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kvietimas teikti paraiškas pagal NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „R...

Neries krantinėje įrengs daugiau gultų

Neries krantinėje įrengs daugiau gultų

Jonavos miesto seniūnija Neries krantinės šlaite netrukus įrengs dar keturis gultus, nuo kurių atsivers puikus vaizdas į Neries upę. „Vos tik atsiradus pirmajam gultui, seniūnija nuolat sulaukia...

Projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0024  „Įvažiavimo kelio tarp Jonavos m. Chemikų g. 98 ir 138a namų tiesimas“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0024 „Įvažiavimo kelio tarp Jonavos m. Chemikų g. 98 ir 138a namų tiesimas“

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ priemo...

Patvirtintos rekomenduojamos nacionalinės jaunimo politikos temos strateginių partnerysčių projektams jaunimo srityje

Patvirtintos rekomenduojamos nacionalinės jaunimo politikos temos strateginių partnerysčių projektams jaunimo srityje

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra kartu su Jaunimo reikalų departamentu, išanalizavusi „Erasmus+" jaunimo sričiai teiktų ir finansuotų projektų temas 2014–2019 metais, rekomenduoja strateginių p...

Ar turėsime skulptūrą Jonavos įkūrėjai?

Ar turėsime skulptūrą Jonavos įkūrėjai?

Jonavos rajono savivaldybė kviečia gyventojus išreikšti savo nuomonę, ar reikia mieste statyti skulptūrą  miesto įkūrėjai Marijai Zabielaitei Kosakovskienei atminti? Sumažintas skulptūros modelis šiuo metu p...

Vaikų vizijose Jonava - turinti metro ir vandens batutų parką

Vaikų vizijose Jonava - turinti metro ir vandens batutų parką

Jonavoje įkurtas vandens batutų parkas, kino teatras, botanikos sodas, mieste skraidantys erdvėlaiviai ir robotės, padedančios žmonėms – tai tik kelios idėjos, kaip Jonavą 2027-aisiais įsivaizduoja moksleivi...