Prijungti kultūros įstaigas – tikslinga

Prijungti kultūros įstaigas – tikslinga
BIR 30
2017-06-30 16:06 2017

Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė mano, kad prie Jonavos kultūros centro prijungti Jonavos rajono savivaldybės teatrą ir Jonavos krašto muziejų būtų tikslinga, ir siūlo rajono Tarybai svarstyti šį klausimą.

Darbo grupė, atidžiai išnagrinėjusi visų trijų įstaigų veiklą, remdamasi Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaita dėl Jonavos krašto muziejaus veiklos, įstaigų vadovų veiklos ataskaitomis ir išvadomis ankstesnės darbo grupės, sudarytos minėto audito duomenims įvertinti, mano, kad trys įstaigos galėtų veikti kaip viena ir tai būtų naudinga tiek pačioms įstaigoms, tiek rajono gyventojams bei svečiams.

Prijungimas, grupės narių nuomone, ne tik pagerintų įstaigų veiklos kokybę, bet ir sutaupytų valdymo išlaidoms skirtų lėšų. Tikimasi, kad, prijungus įstaigas, ženkliai pagerėtų jų ūkinė bei administravimo veikla: būtų efektyviau naudojami jau sukaupti trijų įstaigų materialiniai ir žmogiškieji resursai, būtų galima vienyti jėgas glaudžiai ir efektyviai bendradarbiauti tarpusavyje, įgyvendinti ir išplėsti jau anksčiau vykdytas funkcijas.

Prijungimas – ne įstaigų funkcijų naikinimas. Priešingai – norima, kad visos iki šiol vykdytos visų trijų įstaigų funkcijos išliktų.

Darbo grupės narių nuomone, verta atkreipti dėmesį į šiuos esminius argumentus:

– būtų suaktyvinta, taptų labiau matoma ir plėtojama kultūrinė, muziejinė, teatro meno veikla, o tai – į naudą tiek rajono gyventojams, tiek ir svečiams. Nors rajono gyventojų mažėja, bet likusiųjų, o ir miesto svečių, lūkesčiai auga. Integruota kultūrinė veikla – vienas iš tokių lūkesčių. Reikia galvoti apie naujas, inovatyvias kultūrinės veiklos formas, o įstaigų sujungimas – pirmas žingsnis to link;

–būtų optimizuotos valdymo išlaidos, sutaupyta rajono biudžeto lėšų, kurių dalį galima būtų skirti veiklos plėtrai;

– būtų efektyviau rūpinamasi paveldo objektų (muziejaus pastatas) priežiūra ir apsauga;

– būtų racionaliau ir platesne apimtimi išnaudojamos patalpos, kuriose šiuo metu įsikūrusios įstaigos;

– ženkliai išsiplėstų edukacinės veiklos formos ir plėtros galimybės. Tai itin svarbu, nes kultūra turi žmogų ir ugdyti.

Krašto muziejaus, Savivaldybės teatro ir Kultūros centro paslaugos gyventojams turi būti teikiamos nuolat užtikrinant kokybę ir prieinamumą. Šito pasiekti dirbant vienos įstaigos sudėtyje būtų paprasčiau.

Rajono Tarybos narė, darbo grupės pirmininkė Birutė Gailienė