Skelbiamas parduodamo turto aukcionas

Skelbiamas parduodamo turto aukcionas
VAS 21
2018-02-21 09:43 2018

Jonavos r. sav. administracija (Žeimių g. 13, Jonava) skelbia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo viešą aukcioną.

Parduodamas turtas:

Ekskavatorius JUMZ EO 2621, valst. Nr. 4555 LF, 1987 m., pradinė kaina – 2 000 Eur;

Apžiūrėti turtą galima 2018 m. kovo 7-9 d., susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko su Šilų sen. seniūnės pavaduotoja Zoja Kravčenko, tel. 8349 48417;

Daugiau informacijos skelbiama www.jonava.lt/parduodamas-turtas.

Aukciono pradžia 2018 m. kovo 12 d. 10.00 val., vyks Jonavos r. sav. administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonava, II a., J. Ralio salėje,  aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Aukciono dalyvių registracija vyks 2018-03-12, nuo 9.00 val. iki 9.30 val., Jonavos r. sav. administracijos Turto sk., Žeimių g. 13, Jonava, II a., 211 kab.,  Aukciono dalyviais registruojami tik asmenys aukciono sąlygose nurodyta tvarka ne vėliau kaip iki 2018-03-12 9.00 val., aukciono komisijai pateikę aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Atsakingas asmuo už informacijos teikimą, - Turto sk. vyr. spec. O. Plėštienė, tel. (8 349) 500 77, 8 612 874 12, el. p. onute.plestiene@jonava.lt.  

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto Pardavimo viešo prekių aukciono būdu sąlygos: 

1. Aukciono organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188769070, buveinė Žeimių g. 13, 55158 Jonava. 

2. Informacija apie parduodamą turtą (turto pavadinimas, pagaminimo metai): Ekskavatorius  JUMZ EO-2621, valst.  Nr. 4555 LF, pagaminimo metai – 1987 m.

3. Parduodamo turto apžiūros laikas ir sąlygos: Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Zoja Kravčenko. Dėl apžiūros laiko būtina susitarti tel. 8 349 484 17

4. Pradinė kaina 2 000,- Eur

5. Kainos didinimo intervalas 50,- Eur

6. Aukciono dalyvio registravimo mokestis 10,- Eur

7. Banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokamos aukciono 6 punktuose nurodytą įmoką bei atsiskaitoma už parduotą turtą, duomenys:

Gavėjas - Jonavos rajono savivaldybės administracija; Banko sąskaitos numeris - LT304010043900040139; Bankas - AB Luminor Bank; Mokėjimo paskirtis - mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti įmokos pavadinimą  ir  aukciono dalyvį (pirkėją), jei mokėtojas yra ne aukciono dalyvis (pirkėjas).

8. Aukciono komisijos buvimo vieta ir kontaktiniai duomenys:

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto skyrius, 211 kabinetas, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8 349 50077, onute.plestiene@jonava.lt

9. Aukciono komisijos narys atsakingas už informacijos teikimą:

Ona Plėštienė, 8349 50077, onute.plestiene@jonava.lt

10. Viešo aukciono data, vieta, laikas, vykdymo būdas ir dalyvių registracija:

Aukciono pradžia 2018 m. kovo 12  d.  10 val. 00 min.,  tiesioginis aukcionas vyks Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastate, Jeronimo Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonava, II aukšte, aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Aukciono dalyviais registruojami tik asmenys aukciono komisijai 11 punkte nurodytu laiku pateikę 12 punkte nurodytus dokumentus.

Aukciono dalyvių registracija vyks sav. administracijos pastate  II aukšte 211 kab., aukciono vykdymo dieną, nuo 9 val. 00 min. iki 9 val. 30 min. 

Į aukciono dalyvių registraciją atvykę aukciono dalyviai, aukciono komisijai pateikia asmens dokumentą, pasirašo registravimo dokumente ir gauna aukciono dalyvio kortelę.

11. Dokumentų dalyvauti aukcione pateikimas:

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys iki 2018 m. kovo 12 d. 9 val. 00 min. 8 punkte nurodytai aukciono komisijai  turi pateikti 12 punkte nurodytus dokumentus.

Asmens pateikusio dokumentus prašymu, jam išduodama aukciono komisijos pažyma, patvirtinanti dokumentų gavimą. Asmenys, pateikę ne visus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus ir (arba) neatitinkantys aukciono sąlygų, aukciono dalyviais neregistruojami. Apie atsisakymą registruoti aukciono dalyviais jiems yra pranešama per 10 dienų nuo dokumentų gavimo, prašyme nurodytu būdu, nurodant atsisakymo registruoti aukciono dalyviu priežastis.

12. Pateikiami dokumentai:

Juridiniai asmenys pateikia 12.1, 12.2,  12.3, 12.6 punktuose nurodytus  reikiamus dokumentus. Fiziniai asmenys pateikia 12.1, 12.4, 12.5, 12,6  punktuose nurodytus reikiamus dokumentus. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Aukciono komisijai paprašius, turi būti pateikti dokumentų originalai. Kai aukcione ketina dalyvauti užsienio subjektai, aukciono komisija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, kurių tikslus sąrašas nurodomas, kai užsienio subjektas kreipiasi į aukciono komisiją.

12.1.Rekomenduojamos arba laisvos formos prašymas įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodomi aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas / vardas, pavardė; buveinė / gyvenamoji vieta); kontaktiniai duomenys ir nuoroda kaip pageidaujama gauti informaciją: telefonu, paštu ar elektroniniu paštu; sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas.

Rekomenduojama prašymo forma skelbiama www.jonava.lt/parduodamas-turtas.

12.2. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento) kopija.

12.3. Atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir įgaliojimų patvirtinimo dokumento kopija.

12.4. Aukciono dalyvio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

12.5. Įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir įgaliojimų patvirtinimo dokumento kopija, jei fizinį asmenį atstovauja įgaliotas asmuo.

12.6. Aukciono sąlygų 6  punkte nurodytą mokesčių sumokėjimą patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos.

13. Atsiskaitymo už nupirktą turtą terminas ir tvarka, taip pat kitos įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:

13.1. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po aukciono dienos.

13.2. Gavus banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto objekto pardavimo kaina per 3 darbo dienas po aukciono dienos, surašomas Viešame prekių aukcione parduoto turto  perdavimo aktas, kurį pasirašo turto valdytojas ir aukciono laimėtojas.

13.3.Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas yra nuosavybės teisė į jį patvirtinantis dokumentas.

14. Kitos aukciono sąlygos: 

14.1. Aukciono dalyvį aukcione atstovauja vienas asmuo.

14.2. Asmenims, kurių neatitikimas aukciono sąlygoms paaiškėja po jų įregistravimo aukciono dalyviais arba jau įvykus aukcionui, bet dar nepasirašius akto, neleidžiama dalyvauti aukcione arba nesudaromos perdavimo aktas.

14.3. 6 punkte nurodytas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Dėl situacijos Jonavos ligoninėje

Dėl situacijos Jonavos ligoninėje 2

Jonavos r. savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad VšĮ „Jonavos ligoninė" išlaidos jau trečius metus iš eilės viršija pajamas. Daugiau nei 80 proc. ligoni...

Penktojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas

Penktojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas

Skelbiamas penktojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas. Tarybos posėdis vyks  2019-05-30 13.00 val.     Su darbotvarke galite susipažinti ...

Šeštojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas

Šeštojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas

Skelbiamas Šeštojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas. Su Tarybos posėdžio darbotvarkės projektu galite susipažinti ČIA  ...

Informacija socialinio būsto laukiantiems ir socialiniuose būstuose gyvenantiems asmenims

Informacija socialinio būsto laukiantiems ir socialiniuose būstuose gyvenantiems asmenims 1

Jonavos r. savivaldybės Turto skyrius primena, kad visi asmenys, kuriems nustatyta teisė į socialinio būsto nuomą, taip pat asmenys, gyvenantys socialiniame būste, privalo kasmet, ne vėliau kaip iki gegužės 1 d....

Kulvos seniūnijos seniūnaičių sąrašas

Kulvos seniūnijos seniūnaičių sąrašas

Skelbiamas Kulvos seniūnijos seniūnaičių sąrašas                       Seniūnaitija Seniūn...

Apie socialinio būsto nuomą birželio mėnesį

Apie socialinio būsto nuomą birželio mėnesį

2019 m. birželio mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše – 287 asmenys / šeimos. Per 2019 m. birželio mėnesį išnuomoti 2 būstai. Informacija apie socialinių būs...

Apie finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Apie finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas  nustato finansinės pas...

Skelbiamas kasmetinis P. Dovalgos premijos skyrimo konkursas

Skelbiamas kasmetinis P. Dovalgos premijos skyrimo konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Prano Dovalgos premijai gauti. Premija skiriama už lietuvių ar čekų kalba per pastaruosius 5 metus publikuotą literatūrinį kūrinį, fil...

Skelbiamas konkursas Šilų seniūnijos seniūno pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Šilų seniūnijos seniūno pareigoms eiti

Skelbimo Nr.: 41606 Skelbimo data: 2019-06-05   Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija Pareigos: Šilų seniūnijos seniūnas (pareiginės algos koeficient...

Patvirtintas Jonavos rajono Sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo tvarkos aprašas

Patvirtintas Jonavos rajono Sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo tvarkos aprašas

Š. m. liepos 4 d. Jonavos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 32 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savi...

Sveikatos komitetas siūlo ligoninei paruošti įstaigos veiklos optimizavimo planą

Sveikatos komitetas siūlo ligoninei paruošti įstaigos veiklos optimizavimo planą

Trečiadienį Jonavos rajono savivaldybės Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės Birutės Platkauskienės iniciatyva buvo svarstytas klausimas dėl įtemptos finansinės padėties VšĮ „Jona...

Skelbiamas konkursas Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto (koeficientas – 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms eiti. ...

Dėmesio! Skelbiamas konkursas „Sukurta Jonavoje“

Dėmesio! Skelbiamas konkursas „Sukurta Jonavoje“

Skelbiame konkurso „SUKURTA JONAVOJE“  pradžią. Kviečiame visus rajono verslininkus, galinčius pasididžiuoti savo sukurtais gaminiais ar paslaugomis, aktyviai dalyvauti ir teikti paraiškas konkurso komisijai....

Kvietimas dalyvauti piešinių konkurse

Kvietimas dalyvauti piešinių konkurse

Jonavos rajono savivaldybė kviečia Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius dalyvauti piešinių/vizijų konkurse  „Jonava 2027". Šis konkursas organizuojamas, siekiant įtraukti Jonavos rajono s...

Skelbiamas konkursas ,,Sukurta Jonavoje"

Skelbiamas konkursas ,,Sukurta Jonavoje"

Skelbiame konkursą „SUKURTA JONAVOJE". Kviečiame visus rajono verslininkus, galinčius pasididžiuoti savo sukurtais gaminiais ar paslaugomis, aktyviai dalyvauti ir teikti paraiškas konkurso komisijai....

Kvietimas teikti prašymus finansinei paramai gauti pagal Jonavos rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą

Kvietimas teikti prašymus finansinei paramai gauti pagal Jonavos rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą

Kviečiu Jonavos rajono sodininkų bendrijas, siekiančias tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus (kelius, gatves ir kt.) iki  rugsėjo 30 dienos teikti prašymus finansinei paramai gauti pagal J...