Turto skyrius: Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas

Turto skyrius: Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas
VAS 04
2019-02-04 12:43 2019

Jonavos rajono savivaldybės administracijos turto skyrius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos daugiabučių namų administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atlieka bendrojo naudojimo objektų (toliau – BNO) valdytojų viešąją priežiūrą ir kontrolę pagal 2018 m. kovo 29 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-70 patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – Valdytojas) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles (toliau – Taisyklės).

Patikrinimų metu nustatyti trūkumai dažniausiai susiję su aplaidžiu dokumentų tvarkymu.

Patikrinimų metu nustatyti trūkumai dažniausiai susiję su aplaidžiu dokumentų tvarkymu: visuotiniam susirinkimui tvirtinti nepateikti BNO aprašai, ilgalaikiai BNO atnaujinimo planai, nepatvirtintas kaupiamosios įmokos dydis, neparengtos veiklos metinės ataskaitos, nereglamentuotas pirkimų organizavimas ir t. t. Taip pat nesivadovaujama teisės aktais:  kaupiamosios lėšos laikomos atsiskaitomoje, o ne atskiroje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, ne visur visuotiniai patalpų savininkų susirinkimai kviečiami pasibaigus finansiniams metams, valdytojai neatsiskaito savininkams – nepateikia praėjusių metų veiklos ataskaitos bei kitų privalomai sudaromų dokumentų. Atlikus tikrinimus paaiškėjo, kad kai kurių bendrijų valdymo organų kadencija yra pasibaigusi arba išrinkti / perrinkti valdymo organai neįregistruoti Juridinių asmenų registre (JAR). Taip pat nustatyta, kad kai kuriose bendrijose įstatai yra pasenę ir neatnaujinti, neatliktos jų keitimo procedūros: iki 2013-07-01 turėjo būti pakeisti ir JAR užregistruoti naujos redakcijos bendrijų įstatai.

Asmenims, pateikusiems skundus, buvo parengti ir išsiųsti atsakymai, pridedant patikrinimų aktų kopijas.

Asmenims, pateikusiems skundus, buvo parengti ir išsiųsti atsakymai, pridedant patikrinimų aktų kopijas; suteiktos konsultacijos, informacija, į kokias institucijas ar įstaigas galėtų kreiptis rūpimais klausimais, kurių nesprendžia savivaldybė. Dažniausiai buvo skundžiamasi, kad valdytojai nesuteikia jiems visos informacijos bei nepateikia dokumentų, aplaidžiai atlieka savo pareigas.

Jonavos r. savivaldybės teritorijoje daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo veiklą vykdo UAB „Jonavos paslaugos“ (toliau – Administratorius). Atlikus Administratoriaus veiklos patikrinimus, nustatyti trūkumai buvo labai panašūs visuose administruojamuose namuose: patalpų savininkų sąrašai neatnaujinti pagal VĮ Registrų centras ir patalpų savininkų duomenis, ūkiniai ir finansiniai planai, metinės veiklos ataskaitos, BNO aprašai parengti ne pagal patvirtintą formą. Dažnai dokumentai nesuderinti su patalpų savininkais ir jiems nepateikti nustatytais būdais. Neskelbiama informacija apie savo veiklą visais Administravimo nuostatuose numatytais būdais (internetinėje svetainėje, namo skelbimų lentose, savininkams į pašto dėžutes, elektroniniu paštu ar kitais suderintais būdais). 

Apie 2018 m. nustatytus pažeidimus bei netinkamai atliekamas pareigas pranešta Viešosios tvarkos skyriui, kuris pritaikė administracinio pobūdžio priemones pagal Administracinių nusižengimų kodekso 349 str. 1 d. ir skyrė 6 įspėjimus, 1 piniginę baudą. Vienu atveju nusižengimo teisena nutraukta nesant ANK 349 str. 1 d. numatyto teisės pažeidimo sudėties, t. y. buvo netinkamas pažeidimo subjektas. Konstatuota, kad jungtinės veiklos sutartimi įgaliotosios veiksmuose nėra pažeidimo sudėties, kadangi ji įgaliotinio pareigų nevykdė ir net neketino jų vykdyti nuo sutarties pasirašymo dienos. Šias pareigas vykdė kitas asmuo – įgaliotinės dukra, kuri buvo įgaliota jai atstovauti nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis, todėl tikėjo, kad gali atlikti ir namo įgaliotinio funkcijas.

Apie 2018 m. nustatytus pažeidimus bei netinkamai atliekamas pareigas pranešta Viešosios tvarkos skyriui, kuris pritaikė administracinio pobūdžio priemones pagal Administracinių nusižengimų kodekso 349 str. 1 d. ir skyrė 6 įspėjimus, 1 piniginę baudą. 

Po patalpų savininkų žodinių bei rašytinių pareiškimų dėl galimai iššvaistytų bendrijos lėšų, atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, dėl namų adresu Kosmonautų g. 2A ir 2B, Jonava, bendrijos pirmininko veiklos kreiptasi į Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariatą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą. Po pakartotinio savivaldybės bei patalpų savininkų kreipimosi tyrimas buvo pradėtas.

Daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojai privalo per 3 mėnesius,  pasibaigus finansiniams metams, butų ir kitų patalpų savininkams pateikti metinę veiklos ataskaitą.

Raginame daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkus būti neabejingais: dalyvauti  organizuojamuose susirinkimuose, reikalauti iš valdytojų ataskaitų, domėtis, kur ir kaip panaudojamos sukauptos lėšos. Informaciją, susijusią su namo BNO valdymu ir priežiūra, valdytojas savininkams privalo teikti. Jeigu kyla ginčai, visų pirma, siūlome juos spręsti geranoriškai, jeigu nepavyksta, – įstatymų numatyta tvarka. Bendrijose narių ir valdymo organų nesutarimams, ginčams spręsti renkama ginčus nagrinėjanti komisija arba asmuo. Dėl iškilusių finansinių klausimų galima kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos, dėl bendrijos darbuotojų darbo santykių – į Valstybinę darbo inspekciją prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl bendrijos pirmininko galimai nusikalstamos veikos – į ikiteisminio tyrimo įstaigą.

Primename, kad daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojai privalo per 3 mėnesius,  pasibaigus finansiniams metams, butų ir kitų patalpų savininkams pateikti metinę veiklos ataskaitą.

Bendrijų pirmininkai, jungtine veiklos sutartimi įgalioti asmenys dažnai nėra net skaitę įstatymų, Vyriausybės nutarimų, nelabai suvokia, kokia jų atsakomybė, todėl savivaldybės internetiniame puslapyje patalpintos aktualios teisės aktų nuorodos. Pagal kompetenciją teikiame informaciją teisės aktų taikymo, veiklos organizavimo klausimais patalpų savininkams bei valdytojams telefonu, elektroniniu paštu bei jiems atvykus į savivaldybę.

Remiantis Taisyklių 5 punktu, sudarytas ir administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos tikrinimo 2019 m. grafikas (skelbiamas www.jonava.lt/daugiabuciu-valdymo-kontrole ), pagal kurį bus atliekami kompleksiniai planiniai patikrinimai. Taip pat bus vykdomi ir neplaniniai kompleksiniai patikrinimai. Prieš pradėdami tikrinimą, išsiųsime valdytojui raštą, kuriame nurodysime, kokias privalomai sudaromų dokumentų kopijas ir iki kada reikia pateikti Jonavos rajono savivaldybės administracijai.

 

Turto skyriaus inf.

 

Panašūs straipsniai

Rimkuose atidarytas naujas dviračių takas ir Chemikų gatvės jungtis

Rimkuose atidarytas naujas dviračių takas ir Chemikų gatvės jungtis 1

Penktadienį Jonavoje, Rimkų mikrorajone, oficialiai atidarytas naujas dviračių takas ir Chemikų gatvės jungtis, kuri pagerins susisiekimą nuo pagrindinės Chemikų gatvės iki Chemikų g. 130, 132, 134 daugiabučių n...

Skelbiama nepriklausomo Jonavos kūno kultūros ir sporto centro audito ataskaita

Skelbiama nepriklausomo Jonavos kūno kultūros ir sporto centro audito ataskaita

Apie Jonavos kūno kultūros ir sporto centro valdymo ir veiklos problemas garsiai imta kalbėta dar 2018 metų pabaigoje. Tuomet į viešumą iškilo šokiruojantys faktai apie aplaidžią finansų kontrolę, nepagrįstą išl...

Paskelbtas daugiabučių namų valdytojų veiklos patikrinimo grafikas

Paskelbtas daugiabučių namų valdytojų veiklos patikrinimo grafikas

Jonavos r. savivaldybė informuoja, kad 2020 m. vasario 6 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-30 patvirtintos naujos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos ...

Ženkliai padidinta valstybės parama būstą rinkoje nuomojantiems asmenims

Ženkliai padidinta valstybės parama būstą rinkoje nuomojantiems asmenims

Nuo šiol būstą rinkoje nuomojantys asmenys ir šeimos, kuriems jų pajamos ir turimo turto vertė leidžia pretenduoti į valstybės paramą, gali gauti ženkliai didesnę būsto nuomos kompensaciją. Vienam asmeni...

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia 27,65 kv. m bendro ploto patalpų (indeksai 4-23 ir 4-24), esančių Žeimių g. 13, Jonava, nuomos konk...

Pakartotinis kvietimas Ruklos seniūnijos pareiškėjams teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Pakartotinis kvietimas Ruklos seniūnijos pareiškėjams teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia Ruklos seniūnijos pareiškėjus teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano...

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „...

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia patalpų nuomos konkursus

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia patalpų nuomos konkursus

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia žemiau nurodytų patalpų nuomos konkursus: 16,85 kv. m bendro ploto negyvenamosi...

Jonavos rajono savivaldybės administracija nuomoja patalpas

Jonavos rajono savivaldybės administracija nuomoja patalpas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia žemiau nurodytų patalpų nuomos konkursus: 1. 11,85 kv. m bendro ploto negyvenamoji pat...

Trijų ir keturių kambarių butų pirkimas Jonavos mieste (X pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų pirkimas Jonavos mieste (X pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Patalpų Užusalių kaime nuomos konkursas

Patalpų Užusalių kaime nuomos konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia 45,86 kv. m bendro ploto patalpų (indeksai 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17), esančių Taikos...

Patalpų Šveicarijos kaime nuomos konkursas

Patalpų Šveicarijos kaime nuomos konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia 49,35 kv. m bendro ploto patalpų (indeksai 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10), esančių Pergalės g. 13...

Aukcione parduodamas butas Rukloje

Aukcione parduodamas butas Rukloje

Jonavos r. sav. administracija skelbia pakartotinį nekilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną. Parduodamas turtas: 1 kamb. butas, esantis Ruklio g. 10-512, Rukla, Jonavos r. sav. (bendras p...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

JKC: Joninės bus kitokios, bet be šventės neliksime

JKC: Joninės bus kitokios, bet be šventės neliksime 4

Joninių sostine vadinama Jonava šiemet be šventės tikrai neliks. Šį kartą ji bus kiek kitokia, o dėl to tik įdomesnė, sako Jonavos kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka. „Esame Jonų mie...

Dėl pradelstų įsiskolinimų už paslaugas nebus skaičiuojami delspinigiai

Dėl pradelstų įsiskolinimų už paslaugas nebus skaičiuojami delspinigiai

Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad visi Jonavos rajono savivaldybėje gyvenantys ar veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie karantino metu susidūrė su finansiniais sunku...