Turto skyrius: Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas

Turto skyrius: Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas
VAS 04
2019-02-04 12:43 2019

Jonavos rajono savivaldybės administracijos turto skyrius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos daugiabučių namų administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atlieka bendrojo naudojimo objektų (toliau – BNO) valdytojų viešąją priežiūrą ir kontrolę pagal 2018 m. kovo 29 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-70 patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – Valdytojas) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles (toliau – Taisyklės).

Patikrinimų metu nustatyti trūkumai dažniausiai susiję su aplaidžiu dokumentų tvarkymu.

Patikrinimų metu nustatyti trūkumai dažniausiai susiję su aplaidžiu dokumentų tvarkymu: visuotiniam susirinkimui tvirtinti nepateikti BNO aprašai, ilgalaikiai BNO atnaujinimo planai, nepatvirtintas kaupiamosios įmokos dydis, neparengtos veiklos metinės ataskaitos, nereglamentuotas pirkimų organizavimas ir t. t. Taip pat nesivadovaujama teisės aktais:  kaupiamosios lėšos laikomos atsiskaitomoje, o ne atskiroje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, ne visur visuotiniai patalpų savininkų susirinkimai kviečiami pasibaigus finansiniams metams, valdytojai neatsiskaito savininkams – nepateikia praėjusių metų veiklos ataskaitos bei kitų privalomai sudaromų dokumentų. Atlikus tikrinimus paaiškėjo, kad kai kurių bendrijų valdymo organų kadencija yra pasibaigusi arba išrinkti / perrinkti valdymo organai neįregistruoti Juridinių asmenų registre (JAR). Taip pat nustatyta, kad kai kuriose bendrijose įstatai yra pasenę ir neatnaujinti, neatliktos jų keitimo procedūros: iki 2013-07-01 turėjo būti pakeisti ir JAR užregistruoti naujos redakcijos bendrijų įstatai.

Asmenims, pateikusiems skundus, buvo parengti ir išsiųsti atsakymai, pridedant patikrinimų aktų kopijas.

Asmenims, pateikusiems skundus, buvo parengti ir išsiųsti atsakymai, pridedant patikrinimų aktų kopijas; suteiktos konsultacijos, informacija, į kokias institucijas ar įstaigas galėtų kreiptis rūpimais klausimais, kurių nesprendžia savivaldybė. Dažniausiai buvo skundžiamasi, kad valdytojai nesuteikia jiems visos informacijos bei nepateikia dokumentų, aplaidžiai atlieka savo pareigas.

Jonavos r. savivaldybės teritorijoje daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo veiklą vykdo UAB „Jonavos paslaugos“ (toliau – Administratorius). Atlikus Administratoriaus veiklos patikrinimus, nustatyti trūkumai buvo labai panašūs visuose administruojamuose namuose: patalpų savininkų sąrašai neatnaujinti pagal VĮ Registrų centras ir patalpų savininkų duomenis, ūkiniai ir finansiniai planai, metinės veiklos ataskaitos, BNO aprašai parengti ne pagal patvirtintą formą. Dažnai dokumentai nesuderinti su patalpų savininkais ir jiems nepateikti nustatytais būdais. Neskelbiama informacija apie savo veiklą visais Administravimo nuostatuose numatytais būdais (internetinėje svetainėje, namo skelbimų lentose, savininkams į pašto dėžutes, elektroniniu paštu ar kitais suderintais būdais). 

Apie 2018 m. nustatytus pažeidimus bei netinkamai atliekamas pareigas pranešta Viešosios tvarkos skyriui, kuris pritaikė administracinio pobūdžio priemones pagal Administracinių nusižengimų kodekso 349 str. 1 d. ir skyrė 6 įspėjimus, 1 piniginę baudą. Vienu atveju nusižengimo teisena nutraukta nesant ANK 349 str. 1 d. numatyto teisės pažeidimo sudėties, t. y. buvo netinkamas pažeidimo subjektas. Konstatuota, kad jungtinės veiklos sutartimi įgaliotosios veiksmuose nėra pažeidimo sudėties, kadangi ji įgaliotinio pareigų nevykdė ir net neketino jų vykdyti nuo sutarties pasirašymo dienos. Šias pareigas vykdė kitas asmuo – įgaliotinės dukra, kuri buvo įgaliota jai atstovauti nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis, todėl tikėjo, kad gali atlikti ir namo įgaliotinio funkcijas.

Apie 2018 m. nustatytus pažeidimus bei netinkamai atliekamas pareigas pranešta Viešosios tvarkos skyriui, kuris pritaikė administracinio pobūdžio priemones pagal Administracinių nusižengimų kodekso 349 str. 1 d. ir skyrė 6 įspėjimus, 1 piniginę baudą. 

Po patalpų savininkų žodinių bei rašytinių pareiškimų dėl galimai iššvaistytų bendrijos lėšų, atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, dėl namų adresu Kosmonautų g. 2A ir 2B, Jonava, bendrijos pirmininko veiklos kreiptasi į Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariatą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą. Po pakartotinio savivaldybės bei patalpų savininkų kreipimosi tyrimas buvo pradėtas.

Daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojai privalo per 3 mėnesius,  pasibaigus finansiniams metams, butų ir kitų patalpų savininkams pateikti metinę veiklos ataskaitą.

Raginame daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkus būti neabejingais: dalyvauti  organizuojamuose susirinkimuose, reikalauti iš valdytojų ataskaitų, domėtis, kur ir kaip panaudojamos sukauptos lėšos. Informaciją, susijusią su namo BNO valdymu ir priežiūra, valdytojas savininkams privalo teikti. Jeigu kyla ginčai, visų pirma, siūlome juos spręsti geranoriškai, jeigu nepavyksta, – įstatymų numatyta tvarka. Bendrijose narių ir valdymo organų nesutarimams, ginčams spręsti renkama ginčus nagrinėjanti komisija arba asmuo. Dėl iškilusių finansinių klausimų galima kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos, dėl bendrijos darbuotojų darbo santykių – į Valstybinę darbo inspekciją prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl bendrijos pirmininko galimai nusikalstamos veikos – į ikiteisminio tyrimo įstaigą.

Primename, kad daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojai privalo per 3 mėnesius,  pasibaigus finansiniams metams, butų ir kitų patalpų savininkams pateikti metinę veiklos ataskaitą.

Bendrijų pirmininkai, jungtine veiklos sutartimi įgalioti asmenys dažnai nėra net skaitę įstatymų, Vyriausybės nutarimų, nelabai suvokia, kokia jų atsakomybė, todėl savivaldybės internetiniame puslapyje patalpintos aktualios teisės aktų nuorodos. Pagal kompetenciją teikiame informaciją teisės aktų taikymo, veiklos organizavimo klausimais patalpų savininkams bei valdytojams telefonu, elektroniniu paštu bei jiems atvykus į savivaldybę.

Remiantis Taisyklių 5 punktu, sudarytas ir administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos tikrinimo 2019 m. grafikas (skelbiamas www.jonava.lt/daugiabuciu-valdymo-kontrole ), pagal kurį bus atliekami kompleksiniai planiniai patikrinimai. Taip pat bus vykdomi ir neplaniniai kompleksiniai patikrinimai. Prieš pradėdami tikrinimą, išsiųsime valdytojui raštą, kuriame nurodysime, kokias privalomai sudaromų dokumentų kopijas ir iki kada reikia pateikti Jonavos rajono savivaldybės administracijai.

 

Turto skyriaus inf.

 

Panašūs straipsniai

Socialinio būsto nuoma kovo mėnesį

Socialinio būsto nuoma kovo mėnesį

2019 m. kovo mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše – 274 asmenys / šeimos. Per 2019 m. kovo mėnesį išnuomoti 6 būstai, pratęstos 3 sutartys. Informacija apie ...

   Apie socialinio būsto nuomą 2019 m. vasario mėnesį

Apie socialinio būsto nuomą 2019 m. vasario mėnesį

2019 m. vasario mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše – 261 asmuo / šeima. Per 2019 m. vasario mėnesį išnuomoti 2 būstai, pratęstos 3 sutartys. Informacija ap...

Turto skyriaus informacija apie socialinio būsto nuomą

Turto skyriaus informacija apie socialinio būsto nuomą

2018 m. gruodžio mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše – 247 asmenys / šeimos. Per 2018 m. gruodžio mėnesį išnuomoti 3 būstai. Informacija apie socialinių būs...

Turto skyriaus informacija apie socialinio būsto nuomą

Turto skyriaus informacija apie socialinio būsto nuomą

2018 m. spalio mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše –  243 asmenys / šeimos. Per 2018 m. spalio mėnesį išnuomoti 6 būstai, pakeistos 2 sutartys, pratęstos 4 sutartys...

Informacija pageidaujantiems išsinuomoti socialinį būstą ir gyvenantiems socialiniame būste

Informacija pageidaujantiems išsinuomoti socialinį būstą ir gyvenantiems socialiniame būste

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, asmenys, pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą ir gyvenantys savivaldybės socialiniuose būstuose, kasmet iki gegužės 1 d....

Konsultacijos verslui – nemokamai

Konsultacijos verslui – nemokamai

Jonavos rajono savivaldybės administracija su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais pasirašė paslaugų teikimo sutartį dėl nemokamų konsultacinių paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės fiziniams ir jurid...

Informacija neformaliojo vaikų švietimo teikėjams 2019 m.

Informacija neformaliojo vaikų švietimo teikėjams 2019 m.

2019 metais bus tęsiamas NVŠ programų finansavimas ES lėšomis. Planuojama  NVŠ programas finansuoti vasario-gegužės ir spalio-gruodžio mėn. NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugd...

Savivaldybė: Skelbiamas konkursas Turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Savivaldybė: Skelbiamas konkursas Turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija Turto skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareigybės lygis – A, pareigybės ka...

Remonto ir statybos skyriaus informacija apie statinių naudojimo priežiūros organizavimą ir atlikimą

Remonto ir statybos skyriaus informacija apie statinių naudojimo priežiūros organizavimą ir atlikimą

Informuojame, jog statinių savininkai, naudotojai privalo vykdyti statinio techninę priežiūrą nuo naujo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, deklaracijos apie naujo statinio statybos užbaigimą pat...

Dėmesio Ruklos miestelio gyventojams! Organizuojamas susirinkimas

Dėmesio Ruklos miestelio gyventojams! Organizuojamas susirinkimas 1

Š. m. vasario 21 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. organizuojamas asociacijos „Ruklos bendruomenė" ir Ruklos gyventojų susirinkimas su gyventojais, vietos valdžios, seniūnijos ir žiniasklaidos atsto...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (V pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (V pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (IV pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (IV pirkimas) 1

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (V pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (V pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (III pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (III pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Rengiamas socialinių paslaugų planas 2019 metams

Rengiamas socialinių paslaugų planas 2019 metams

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Socialinių paslaugų planą 2019 metams. Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įs...

Kviečia teikti projektinius pasiūlymus

Kviečia teikti projektinius pasiūlymus

Jonavos vietos veiklos grupės valdyba 2018-10-22 patvirtino 3 kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. Vietos plėtros strategijos tikslas – gerinti Jonavos miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, skatinan...