Turto skyrius: Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas

Turto skyrius: Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas
VAS 04
2019-02-04 11:43 2019

Jonavos rajono savivaldybės administracijos turto skyrius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos daugiabučių namų administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atlieka bendrojo naudojimo objektų (toliau – BNO) valdytojų viešąją priežiūrą ir kontrolę pagal 2018 m. kovo 29 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-70 patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – Valdytojas) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles (toliau – Taisyklės).

Patikrinimų metu nustatyti trūkumai dažniausiai susiję su aplaidžiu dokumentų tvarkymu.

Patikrinimų metu nustatyti trūkumai dažniausiai susiję su aplaidžiu dokumentų tvarkymu: visuotiniam susirinkimui tvirtinti nepateikti BNO aprašai, ilgalaikiai BNO atnaujinimo planai, nepatvirtintas kaupiamosios įmokos dydis, neparengtos veiklos metinės ataskaitos, nereglamentuotas pirkimų organizavimas ir t. t. Taip pat nesivadovaujama teisės aktais:  kaupiamosios lėšos laikomos atsiskaitomoje, o ne atskiroje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, ne visur visuotiniai patalpų savininkų susirinkimai kviečiami pasibaigus finansiniams metams, valdytojai neatsiskaito savininkams – nepateikia praėjusių metų veiklos ataskaitos bei kitų privalomai sudaromų dokumentų. Atlikus tikrinimus paaiškėjo, kad kai kurių bendrijų valdymo organų kadencija yra pasibaigusi arba išrinkti / perrinkti valdymo organai neįregistruoti Juridinių asmenų registre (JAR). Taip pat nustatyta, kad kai kuriose bendrijose įstatai yra pasenę ir neatnaujinti, neatliktos jų keitimo procedūros: iki 2013-07-01 turėjo būti pakeisti ir JAR užregistruoti naujos redakcijos bendrijų įstatai.

Asmenims, pateikusiems skundus, buvo parengti ir išsiųsti atsakymai, pridedant patikrinimų aktų kopijas.

Asmenims, pateikusiems skundus, buvo parengti ir išsiųsti atsakymai, pridedant patikrinimų aktų kopijas; suteiktos konsultacijos, informacija, į kokias institucijas ar įstaigas galėtų kreiptis rūpimais klausimais, kurių nesprendžia savivaldybė. Dažniausiai buvo skundžiamasi, kad valdytojai nesuteikia jiems visos informacijos bei nepateikia dokumentų, aplaidžiai atlieka savo pareigas.

Jonavos r. savivaldybės teritorijoje daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo veiklą vykdo UAB „Jonavos paslaugos“ (toliau – Administratorius). Atlikus Administratoriaus veiklos patikrinimus, nustatyti trūkumai buvo labai panašūs visuose administruojamuose namuose: patalpų savininkų sąrašai neatnaujinti pagal VĮ Registrų centras ir patalpų savininkų duomenis, ūkiniai ir finansiniai planai, metinės veiklos ataskaitos, BNO aprašai parengti ne pagal patvirtintą formą. Dažnai dokumentai nesuderinti su patalpų savininkais ir jiems nepateikti nustatytais būdais. Neskelbiama informacija apie savo veiklą visais Administravimo nuostatuose numatytais būdais (internetinėje svetainėje, namo skelbimų lentose, savininkams į pašto dėžutes, elektroniniu paštu ar kitais suderintais būdais). 

Apie 2018 m. nustatytus pažeidimus bei netinkamai atliekamas pareigas pranešta Viešosios tvarkos skyriui, kuris pritaikė administracinio pobūdžio priemones pagal Administracinių nusižengimų kodekso 349 str. 1 d. ir skyrė 6 įspėjimus, 1 piniginę baudą. Vienu atveju nusižengimo teisena nutraukta nesant ANK 349 str. 1 d. numatyto teisės pažeidimo sudėties, t. y. buvo netinkamas pažeidimo subjektas. Konstatuota, kad jungtinės veiklos sutartimi įgaliotosios veiksmuose nėra pažeidimo sudėties, kadangi ji įgaliotinio pareigų nevykdė ir net neketino jų vykdyti nuo sutarties pasirašymo dienos. Šias pareigas vykdė kitas asmuo – įgaliotinės dukra, kuri buvo įgaliota jai atstovauti nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis, todėl tikėjo, kad gali atlikti ir namo įgaliotinio funkcijas.

Apie 2018 m. nustatytus pažeidimus bei netinkamai atliekamas pareigas pranešta Viešosios tvarkos skyriui, kuris pritaikė administracinio pobūdžio priemones pagal Administracinių nusižengimų kodekso 349 str. 1 d. ir skyrė 6 įspėjimus, 1 piniginę baudą. 

Po patalpų savininkų žodinių bei rašytinių pareiškimų dėl galimai iššvaistytų bendrijos lėšų, atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, dėl namų adresu Kosmonautų g. 2A ir 2B, Jonava, bendrijos pirmininko veiklos kreiptasi į Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariatą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą. Po pakartotinio savivaldybės bei patalpų savininkų kreipimosi tyrimas buvo pradėtas.

Daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojai privalo per 3 mėnesius,  pasibaigus finansiniams metams, butų ir kitų patalpų savininkams pateikti metinę veiklos ataskaitą.

Raginame daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkus būti neabejingais: dalyvauti  organizuojamuose susirinkimuose, reikalauti iš valdytojų ataskaitų, domėtis, kur ir kaip panaudojamos sukauptos lėšos. Informaciją, susijusią su namo BNO valdymu ir priežiūra, valdytojas savininkams privalo teikti. Jeigu kyla ginčai, visų pirma, siūlome juos spręsti geranoriškai, jeigu nepavyksta, – įstatymų numatyta tvarka. Bendrijose narių ir valdymo organų nesutarimams, ginčams spręsti renkama ginčus nagrinėjanti komisija arba asmuo. Dėl iškilusių finansinių klausimų galima kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos, dėl bendrijos darbuotojų darbo santykių – į Valstybinę darbo inspekciją prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl bendrijos pirmininko galimai nusikalstamos veikos – į ikiteisminio tyrimo įstaigą.

Primename, kad daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojai privalo per 3 mėnesius,  pasibaigus finansiniams metams, butų ir kitų patalpų savininkams pateikti metinę veiklos ataskaitą.

Bendrijų pirmininkai, jungtine veiklos sutartimi įgalioti asmenys dažnai nėra net skaitę įstatymų, Vyriausybės nutarimų, nelabai suvokia, kokia jų atsakomybė, todėl savivaldybės internetiniame puslapyje patalpintos aktualios teisės aktų nuorodos. Pagal kompetenciją teikiame informaciją teisės aktų taikymo, veiklos organizavimo klausimais patalpų savininkams bei valdytojams telefonu, elektroniniu paštu bei jiems atvykus į savivaldybę.

Remiantis Taisyklių 5 punktu, sudarytas ir administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos tikrinimo 2019 m. grafikas (skelbiamas www.jonava.lt/daugiabuciu-valdymo-kontrole ), pagal kurį bus atliekami kompleksiniai planiniai patikrinimai. Taip pat bus vykdomi ir neplaniniai kompleksiniai patikrinimai. Prieš pradėdami tikrinimą, išsiųsime valdytojui raštą, kuriame nurodysime, kokias privalomai sudaromų dokumentų kopijas ir iki kada reikia pateikti Jonavos rajono savivaldybės administracijai.

 

Turto skyriaus inf.

 

Panašūs straipsniai

Projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0024  „Įvažiavimo kelio tarp Jonavos m. Chemikų g. 98 ir 138a namų tiesimas“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0024 „Įvažiavimo kelio tarp Jonavos m. Chemikų g. 98 ir 138a namų tiesimas“

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ priemo...

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai

Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai 1

Nemenko visuomenės susidomėjimo sulaukę būsimi tarybos sprendimai dar ir dabar kaitina aistras. VŠĮ „Jonavos ligoninė“ bei aplinkkelio likimas, bendrovės „Baltasis pyragas“ atleidimas nuo mokesčių, bendruomenini...

Skelbiamas konkursas Turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

  Skelbimo Nr.: 42143 Skelbimo data: 2019-08-14 ...

Informacija socialinio būsto laukiantiems ir socialiniuose būstuose gyvenantiems asmenims

Informacija socialinio būsto laukiantiems ir socialiniuose būstuose gyvenantiems asmenims 1

Jonavos r. savivaldybės Turto skyrius primena, kad visi asmenys, kuriems nustatyta teisė į socialinio būsto nuomą, taip pat asmenys, gyvenantys socialiniame būste, privalo kasmet, ne vėliau kaip iki gegužės 1 d....

Skelbiamas automobilių pardavimo viešas aukcionas

Skelbiamas automobilių pardavimo viešas aukcionas

Jonavos r. sav. administracija (Žeimių g. 13, Jonava) skelbia valstybei nuosavybės teise priklausančio rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto pardavimo viešą aukcioną. ...

Dėl šilumos ir karšto vandens kainų 2019 m. gruodžio mėnesį

Dėl šilumos ir karšto vandens kainų 2019 m. gruodžio mėnesį 3

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3 dalimi, UAB „Jonavos šilumos tinklai" informuoja, kad, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. ...

Dėl šilumos ir karšto vandens kainų 2020 m. vasario mėnesį

Dėl šilumos ir karšto vandens kainų 2020 m. vasario mėnesį

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3 dalimi, UAB „Jonavos šilumos tinklai" informuoja, kad, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. ...

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia NT aukcioną

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia NT aukcioną 3

Jonavos r. sav. administracija (kodas 188769070, Žeimių g. 13, 55158 Jonava) skelbia nekilnojamojojo turto pardavimo viešus aukcionus. Parduodamas turtas: Turtinis kompleksas, esantis Ateities g. 11A, Že...

Savivaldybės sutarė bendradarbiauti: Jonavos ir Kauno rajonų vaikai mokysis kartu

Savivaldybės sutarė bendradarbiauti: Jonavos ir Kauno rajonų vaikai mokysis kartu 2

Jonavos rajono Batėgalos universaliame daugiafunkciame centre ikimokyklinę grupę galės lankyti Kauno rajono gyventojų vaikai. Dėl to pirmadienį sutarė abiejų rajonų merai Mindaugas Sinkevičius ir Valerijus M...

Apie socialinio būsto nuomą

Apie socialinio būsto nuomą

2019 m. gruodžio mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše – 309 asmenys / šeimos. Per 2019 m. gruodžio mėnesį išnuomoti 4 būstai. Informacija apie socialinių būs...

Apie socialinio būsto nuomą

Apie socialinio būsto nuomą

2019 m. lapkričio mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše – 307 asmenys / šeimos. Per 2019 m. lapkričio mėnesį išnuomoti 3 būstai. Informacija apie socialinių b...

Žeimių tvenkinys atitinka higienos reikalavimus

Žeimių tvenkinys atitinka higienos reikalavimus

Jonavos rajono savivaldybės Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius informuoja, kad liepos 31 d. atlikus pakartotinį Žeimių tvenkinio vandens mėginio tyrimą, nustatyta, kad minimo tvenkinio vandens kokybė atitiko...

Rajono tarybai teikiamas 2020 m. biudžeto projektas

Rajono tarybai teikiamas 2020 m. biudžeto projektas

Jonavos rajono savivaldybės tarybai teikiamas 2020 m. rajono biudžeto projektas, kuris šiemet viršija 52 mln. eurų ir yra 2,8 proc. didesnis, nei buvo pernai. Pagal savivaldybės tarybos patvirti...

Sveikatos komitetas siūlo ligoninei paruošti įstaigos veiklos optimizavimo planą

Sveikatos komitetas siūlo ligoninei paruošti įstaigos veiklos optimizavimo planą

Trečiadienį Jonavos rajono savivaldybės Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės Birutės Platkauskienės iniciatyva buvo svarstytas klausimas dėl įtemptos finansinės padėties VšĮ „Jona...

Merui pateiktas Jonavos ligoninės gelbėjimo planas

Merui pateiktas Jonavos ligoninės gelbėjimo planas

Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė rajono merui pateikė VšĮ „Jonavos ligoninė" veiklos stabilizavimo priemonių planą. „Darbo grupė siūlo įteikti ligoninės vadovams m...

Apie finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Apie finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas  nustato finansinės pas...