Lietuvos bankas atliko PayRay Bank, UAB, patikrinimą ir nustatė įvairių teisės aktų pažeidimų bei veiklos trūkumų, susijusių su apskaita, kredito rizikos valdymu, funkcijų perdavimu ir kt. Už tai skirtos poveikio priemonės ir įpareigojimai. 

Lietuvos bankui nėra teikiama informacija apie visos finansinės grupės, kuriai priklauso šis bankas, finansinę būklę. Siekiant nustatyti, kaip visa finansinė grupė vykdo veiklos riziką ribojančius reikalavimus, bankas įpareigotas pateikti šią informaciją. 

Lietuvos bankas nustatė PayRay Bank, UAB, apskaitos ir šios srities vidaus kontrolės sistemos pažeidimų (ne visi duomenys buvo patikimi, susisteminta apskaitos informacija ne visais atvejais buvo teisingai pateikta finansinėse ataskaitose, bankas neteisingai įtraukė į apskaitą nematerialųjį turtą, taip pažeisdamas finansinių ataskaitų sudarymo pagal tarptautinės apskaitos standartus taisykles). 

Be to, tikrinamuoju laikotarpiu apskaičiuodamas kapitalo poreikį, bankas netinkamai vertino pagal rizikas įvertintas pozicijas, o jo naudotas tikėtinų kredito nuostolių vertinimo modelis neatitiko teisės aktų reikalavimų. 

Patikrinimo metu nustatyta pažeidimų dėl veiklos funkcijų perdavimo (kai paslaugos deleguojamos trečiosioms šalims). Bankas netinkamai vertino su tuo susijusią riziką, galimus interesų konfliktus. 

Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė PayRay Bank, UAB, 210 tūkst. Eur baudą.

Taip pat nustatyta, kad bankas tikrinamuoju laikotarpiu nesilaikė apskaitos politikos ir su jos keitimu susijusių reikalavimų: nebuvo aiškūs konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo metodai, nebuvo tinkamai atskleista faktoringo paslaugų apskaita ir nurodyti baigiamųjų apyvartų operacijų atlikimo finansinėse ataskaitose principai. Be to, bankas keitė apskaitos politiką negavęs Lietuvos banko leidimo. 

PayRay Bank, UAB, iš I lygio nuosavo kapitalo neatskaitė einamųjų metų kredito rizikos koregavimų sumos, neįgyvendino banko Audito komiteto sudėčiai ir veiklai keliamų reikalavimų, neužtikrino, kad banko skolininkai būtų tinkamai priskiriami rizikos kategorijoms, įgyvendinamos paskolų stebėsenos ir kitos rizikos valdymo priemonės. 

Tikrinamuoju laikotarpiu bankas padarė pažeidimų valdydamas palūkanų normos riziką bankinėje knygoje ir atlikdamas jos stebėseną (neturėjo pakankamai indikatorių, ribojamųjų limitų).

Už šiuos pažeidimus bankui skirtas įspėjimas.

Be to, Lietuvos bankas, kaip poveikio priemonę, viešina, kad tikrinamuoju laikotarpiu PayRay Bank, UAB, strateginiai verslo planai neatitiko šio dokumento turiniui keliamų reikalavimų, bankas mokėjo darbuotojams kintamąjį atlygį, nors taip elgtis neturėjo, kadangi jo veikla buvo nuostolinga. Be to, bankas padarė pažeidimų, susijusių su likvidumo rizikos valdymu ir šios srities vidaus kontrolės sistema.

Be poveikio priemonių, Lietuvos bankas įpareigojo PayRay Bank, UAB, iki 2024 m. balandžio 30 d. pašalinti visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus. Didžiąją jų dalį bankas pripažino ir jau ėmėsi priemonių jiems šalinti.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Lietuvos banko inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: