Tiksli ir aktuali informacija apie juridinio asmens galutinius naudos gavėjus aktuali ne tik priežiūros institucijoms kasdienėje savo veikloje ar verslui tikrinant savo esamų ar potencialių klientų tapatybes, tačiau šie duomenys taip pat svarbūs ir plačiajai visuomenei, siekiant didesnio skaidrumo bei tarpusavio pasitikėjimo. Registrų centras primena, kad Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio (JANGIS) duomenys prieinami ne tik duomenų teikimo sutartis turintiems klientams, tačiau visiems norintiems prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos.

"JANGIS esantys duomenys apie naudos gavėjus aktualūs ne tik už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms institucijoms, šiuos duomenis tikrinti įpareigotiems subjektams, bet ir visuomenei. Bet kuris asmuo, turintis teisės aktuose nustatyta tvarka teisę gauti duomenis, prisijungęs prie Registrų centro savitarnos gali gauti siauresnės apimties duomenis apie asmenį ir jo turimas nuosavybės ir (ar) kontrolės teises arba roles juridiniame asmenyje, kuriame jis yra nurodytas kaip naudos gavėjas. Taip pat galima gauti duomenis ir apie konkretaus juridinio asmens naudos gavėjus, jei šis juridinis asmuo yra pateikęs informaciją apie savo naudos gavėjus, - teigia Registrų centro Asmenų informacinių sistemų departamento vadovė Asta Riukienė. - Platesnis prieinamumas prie šių duomenų didins juridinių asmenų struktūrų skaidrumą, mažins sankcijų įgyvendinimo rizikas, prisidės prie šešėlinės ekonomikos mažinimo."

JANGIS duomenis jau kurį laiką pagal duomenų teikimo sutartį gauna kredito įstaigos, antstoliai, auditoriai, notarai, NT brokeriai ir kt. įpareigotieji subjektai. Šie duomenys per Registrų centro savitarną jau prieinami ir plačiajai visuomenei.

Kokia informacija prieinama

Per Registrų centro savitarną galima užsisakyti identifikacinių duomenų išrašą apie konkretaus juridinio asmens naudos gavėjus, jei šis juridinis asmuo yra pateikęs savo naudos gavėjų sąrašą. Taip pat galima gauti išrašą apie fizinį asmenį, kuris yra juridinio asmens naudos gavėjas - šiame išraše pateikiami duomenys, kuriuose juridiniuose asmenyse asmuo yra naudos gavėjas.

Platesnės apimties duomenis gali gauti juridinis asmuo apie savo naudos gavėjus ar fizinis asmuo apie save patį, jei jis yra nurodomas naudos gavėju juridiniuose asmenyse.

Norint užsisakyti duomenis, prisijungus prie Registrų centro savitarnos viršutiniame meniu reikia pasirinkti "Juridinių asmenų registras", vėliau kairiajame meniu spustelėti "Juridinių asmenų naudos gavėjai (JANGIS)". Atsidariusiame lange duomenis užsakantis asmuo gali pateikti prašymą gauti naudos gavėjų sąrašą. Vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, duomenys iki 2022 metų pabaigos teikiami nemokamai.

Paprastesnis duomenų teikimas

Vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, prievolę teikti duomenis apie savo naudos gavėjus turi visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė), taip pat kolektyvinio investavimo subjektai. Šiuo metu duomenis apie naudos gavėjus į JANGIS yra pateikę beveik 70 tūkst. juridinių asmenų ir tai sudaro apie 40 proc. veikiančių juridinių asmenų.

Atlikus funkcinius pakeitimus nuo rugsėjo pabaigos paprastėja duomenų į JANGIS pateikimas. Įsigaliojus pakeitimams nebebus reikalaujama teikti duomenų apie naudos gavėjų sąrašą teikiančio juridinio asmens valdymo organus (vadovus, valdybų pirmininkus, valdybų narius), kai yra nustatyti šį juridini asmenį netiesiogiai kontroliuojančių juridinių asmenų savininkai arba kitais būdais kontroliuojantys asmenys.

Iki šių pasikeitimų pateiktų minėtų valdymo organų duomenys juridinio asmens naudos gavėjų išrašuose nėra atvaizduojama.

Apie naudos gavėjus

Galutiniu naudos gavėju gali būti tiesioginis arba netiesioginis savininkas. Tiesioginis savininkas - fizinis asmuo, kuris tiesiogiai, turėdamas didesnę kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų, investicinių vienetų arba balsų dalį juridiniame asmenyje, jį kontroliuoja. Tuo tarpu netiesioginis savininkas yra fizinis asmuo, kuris kontroliuoja pirmojo juridinio asmens dalyvį (-ius) antrąjį juridinį (-ius) asmenį (-is), kuris (-ie) turi didesnę kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų dalį pirmame juridiniame asmenyje ir tokiu būdu netiesiogiai jį kontroliuoja.

Naudos gavėju taip pat laikomas fizinis asmuo, kuris juridinį asmenį kontroliuoja kitais būdais - pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus. Jeigu aukščiau paminėtų asmenų nėra, naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį - yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus valdymo organo pirmininkas, narys ar kitas vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, kuris užima pakankamai aukštas pareigas priimti sprendimus juridinio asmens vardu.

Surinkti duomenys apie naudos gavėjus bus svarbūs juridiniams asmenims vykdant pinigines operacijas, atliekant sandorius, atidarant sąskaitas ar gaunant kitas paslaugas finansų įstaigose ir kituose įpareigotuosiuose subjektuose.

Juridiniams asmenims itin svarbu laiku pateikti ir atnaujinti teisingus savo naudos gavėjų duomenis JANGIS, kad galėtų sklandžiai vykdyti pinigines operacijas, atlikti sandorius, atidaryti sąskaitą ar gauti kitas paslaugas finansų įstaigose ir kituose įpareigotuose subjektuose.

JANGIS esantys duomenys apie naudos gavėjus aktualūs už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, kredito ir finansų įstaigoms, taip pat žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei.

Registrų centro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: