Konkursą inicijuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 8,30

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

II SKYRIUS. VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas. 

III SKYRIUS. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Aplinkos monitoringas ir aplinkos apsaugos priemonių administravimas. Geriamojo vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo sričių koordinavimas.

 IV SKYRIUS. FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

14. Rengia teisės aktų projektus, susijusius su aplinkos apsauga ir aplinkos monitoringu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos priežiūra, komunalinių atliekų tvarkymo priežiūra. Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės įstaigų, įmonių bei organizacijų atsakingais asmenimis teikia projektus ir pasiūlymus savo veiklos klausimais.

15. Organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą, siekiant įgyvendinti valstybinius reikalavimus ir uždavinius. Kaupia ir apibendrina aplinkos monitoringo duomenis, skelbia juos savivaldybės interneto svetainėje, teikia informaciją apie aplinkos būklę rajone. Teikia siūlymus Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai parengti.

16. Pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių planavimo ir finansavimo, įgyvendinant savivaldybės strateginius tikslus. Koordinuoja plėtrą vandentvarkos sektoriuje, teikia siūlymus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo. Renka duomenis apie komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybėje, teikia siūlymus dėl komunalinių atliekų tvarkymo.

17. Analizuoja su funkcijų vykdymu susijusias kitų savivaldybių praktikas, teikia siūlymus dėl vykdomų funkcijų atitikties valstybės ir savivaldybės strateginiams planams. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra deleguotas veikloje, teikia apibendrintą informaciją apie komisijų ir darbo grupių veiklą tiesioginiam vadovui. Pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

18. Kaupia ir sistemina su vykdomomis funkcijomis susijusią informaciją, teikia su veiklos sritimis susijusias konsultacijas, atsako į su veiklos sritimis susijusius klausimus, reaguoja į su veiklos sritimis susijusias aktualijas, teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrina su veiklos sritimis susijusių informacinių sistemų duomenų atnaujinimą, rengia aktualios informacijos viešinimo pranešimus. 

V SKYRIUS. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

19.3. studijų kryptis – ekologija (arba);

19.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);arba:

19.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.6. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

19.7. darbo patirtis srityje – 1 metai; 

VI SKYRIUS. KOMPETENCIJOS

20.Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

20.2. organizuotumas - 3 lygis;

20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

20.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;20.5. komunikacija - 3 lygis.

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. informacijos valdymas - 3 lygis;

21.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 3 lygis;

21.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

 Konkursą organizuoja: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Taip pat skaitykite: