Skelbiamas parduodamo turto aukcionas

Skelbiamas parduodamo turto aukcionas
VAS 21
2018-02-21 10:43 2018

Jonavos r. sav. administracija (Žeimių g. 13, Jonava) skelbia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo viešą aukcioną.

Parduodamas turtas:

Ekskavatorius JUMZ EO 2621, valst. Nr. 4555 LF, 1987 m., pradinė kaina – 2 000 Eur;

Apžiūrėti turtą galima 2018 m. kovo 7-9 d., susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko su Šilų sen. seniūnės pavaduotoja Zoja Kravčenko, tel. 8349 48417;

Daugiau informacijos skelbiama www.jonava.lt/parduodamas-turtas.

Aukciono pradžia 2018 m. kovo 12 d. 10.00 val., vyks Jonavos r. sav. administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonava, II a., J. Ralio salėje,  aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Aukciono dalyvių registracija vyks 2018-03-12, nuo 9.00 val. iki 9.30 val., Jonavos r. sav. administracijos Turto sk., Žeimių g. 13, Jonava, II a., 211 kab.,  Aukciono dalyviais registruojami tik asmenys aukciono sąlygose nurodyta tvarka ne vėliau kaip iki 2018-03-12 9.00 val., aukciono komisijai pateikę aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Atsakingas asmuo už informacijos teikimą, - Turto sk. vyr. spec. O. Plėštienė, tel. (8 349) 500 77, 8 612 874 12, el. p. onute.plestiene@jonava.lt.  

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto Pardavimo viešo prekių aukciono būdu sąlygos: 

1. Aukciono organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188769070, buveinė Žeimių g. 13, 55158 Jonava. 

2. Informacija apie parduodamą turtą (turto pavadinimas, pagaminimo metai): Ekskavatorius  JUMZ EO-2621, valst.  Nr. 4555 LF, pagaminimo metai – 1987 m.

3. Parduodamo turto apžiūros laikas ir sąlygos: Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Zoja Kravčenko. Dėl apžiūros laiko būtina susitarti tel. 8 349 484 17

4. Pradinė kaina 2 000,- Eur

5. Kainos didinimo intervalas 50,- Eur

6. Aukciono dalyvio registravimo mokestis 10,- Eur

7. Banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokamos aukciono 6 punktuose nurodytą įmoką bei atsiskaitoma už parduotą turtą, duomenys:

Gavėjas - Jonavos rajono savivaldybės administracija; Banko sąskaitos numeris - LT304010043900040139; Bankas - AB Luminor Bank; Mokėjimo paskirtis - mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti įmokos pavadinimą  ir  aukciono dalyvį (pirkėją), jei mokėtojas yra ne aukciono dalyvis (pirkėjas).

8. Aukciono komisijos buvimo vieta ir kontaktiniai duomenys:

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto skyrius, 211 kabinetas, Žeimių g. 13, Jonava, tel. 8 349 50077, onute.plestiene@jonava.lt

9. Aukciono komisijos narys atsakingas už informacijos teikimą:

Ona Plėštienė, 8349 50077, onute.plestiene@jonava.lt

10. Viešo aukciono data, vieta, laikas, vykdymo būdas ir dalyvių registracija:

Aukciono pradžia 2018 m. kovo 12  d.  10 val. 00 min.,  tiesioginis aukcionas vyks Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastate, Jeronimo Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonava, II aukšte, aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Aukciono dalyviais registruojami tik asmenys aukciono komisijai 11 punkte nurodytu laiku pateikę 12 punkte nurodytus dokumentus.

Aukciono dalyvių registracija vyks sav. administracijos pastate  II aukšte 211 kab., aukciono vykdymo dieną, nuo 9 val. 00 min. iki 9 val. 30 min. 

Į aukciono dalyvių registraciją atvykę aukciono dalyviai, aukciono komisijai pateikia asmens dokumentą, pasirašo registravimo dokumente ir gauna aukciono dalyvio kortelę.

11. Dokumentų dalyvauti aukcione pateikimas:

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys iki 2018 m. kovo 12 d. 9 val. 00 min. 8 punkte nurodytai aukciono komisijai  turi pateikti 12 punkte nurodytus dokumentus.

Asmens pateikusio dokumentus prašymu, jam išduodama aukciono komisijos pažyma, patvirtinanti dokumentų gavimą. Asmenys, pateikę ne visus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus ir (arba) neatitinkantys aukciono sąlygų, aukciono dalyviais neregistruojami. Apie atsisakymą registruoti aukciono dalyviais jiems yra pranešama per 10 dienų nuo dokumentų gavimo, prašyme nurodytu būdu, nurodant atsisakymo registruoti aukciono dalyviu priežastis.

12. Pateikiami dokumentai:

Juridiniai asmenys pateikia 12.1, 12.2,  12.3, 12.6 punktuose nurodytus  reikiamus dokumentus. Fiziniai asmenys pateikia 12.1, 12.4, 12.5, 12,6  punktuose nurodytus reikiamus dokumentus. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Aukciono komisijai paprašius, turi būti pateikti dokumentų originalai. Kai aukcione ketina dalyvauti užsienio subjektai, aukciono komisija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, kurių tikslus sąrašas nurodomas, kai užsienio subjektas kreipiasi į aukciono komisiją.

12.1.Rekomenduojamos arba laisvos formos prašymas įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodomi aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas / vardas, pavardė; buveinė / gyvenamoji vieta); kontaktiniai duomenys ir nuoroda kaip pageidaujama gauti informaciją: telefonu, paštu ar elektroniniu paštu; sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas.

Rekomenduojama prašymo forma skelbiama www.jonava.lt/parduodamas-turtas.

12.2. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento) kopija.

12.3. Atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir įgaliojimų patvirtinimo dokumento kopija.

12.4. Aukciono dalyvio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

12.5. Įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir įgaliojimų patvirtinimo dokumento kopija, jei fizinį asmenį atstovauja įgaliotas asmuo.

12.6. Aukciono sąlygų 6  punkte nurodytą mokesčių sumokėjimą patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos.

13. Atsiskaitymo už nupirktą turtą terminas ir tvarka, taip pat kitos įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:

13.1. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po aukciono dienos.

13.2. Gavus banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto objekto pardavimo kaina per 3 darbo dienas po aukciono dienos, surašomas Viešame prekių aukcione parduoto turto  perdavimo aktas, kurį pasirašo turto valdytojas ir aukciono laimėtojas.

13.3.Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas yra nuosavybės teisė į jį patvirtinantis dokumentas.

14. Kitos aukciono sąlygos: 

14.1. Aukciono dalyvį aukcione atstovauja vienas asmuo.

14.2. Asmenims, kurių neatitikimas aukciono sąlygoms paaiškėja po jų įregistravimo aukciono dalyviais arba jau įvykus aukcionui, bet dar nepasirašius akto, neleidžiama dalyvauti aukcione arba nesudaromos perdavimo aktas.

14.3. 6 punkte nurodytas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Jonavos r. sav. administracija (kodas 188769070, Žeimių g. 13, 55158 Jonava) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną. Parduodamas turtas: Turtinis kompleksas, esantis Kau...

Skelbiamas automobilių pardavimo viešas aukcionas

Skelbiamas automobilių pardavimo viešas aukcionas

Jonavos r. sav. administracija (Žeimių g. 13, Jonava) skelbia valstybei nuosavybės teise priklausančio rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto pardavimo viešą aukcioną. ...

Aukcione parduodamas butas Rukloje

Aukcione parduodamas butas Rukloje

Jonavos r. sav. administracija skelbia pakartotinį nekilnojamojo turto pardavimo viešąjį aukcioną. Parduodamas turtas: 1 kamb. butas, esantis Ruklio g. 10-512, Rukla, Jonavos r. sav. (bendras p...

Trijų ir keturių kambarių butų pirkimas Jonavos mieste (X pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų pirkimas Jonavos mieste (X pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas ( X pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų kambarių buto Jonavos mieste pirkimas

Trijų kambarių buto Jonavos mieste pirkimas

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (XI pirkimas)

Trijų ir keturių kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (XI pirkimas)

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. ...

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia 27,65 kv. m bendro ploto patalpų (indeksai 4-23 ir 4-24), esančių Žeimių g. 13, Jonava, nuomos konk...

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia patalpų nuomos konkursus

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia patalpų nuomos konkursus

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia žemiau nurodytų patalpų nuomos konkursus: 16,85 kv. m bendro ploto negyvenamosi...

Jonavos rajono savivaldybės administracija nuomoja patalpas

Jonavos rajono savivaldybės administracija nuomoja patalpas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia žemiau nurodytų patalpų nuomos konkursus: 1. 11,85 kv. m bendro ploto negyvenamoji pat...

Patalpų Užusalių kaime nuomos konkursas

Patalpų Užusalių kaime nuomos konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia 45,86 kv. m bendro ploto patalpų (indeksai 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17), esančių Taikos...

Patalpų Šveicarijos kaime nuomos konkursas

Patalpų Šveicarijos kaime nuomos konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia 49,35 kv. m bendro ploto patalpų (indeksai 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10), esančių Pergalės g. 13...

Jonavos ligoninėje skelbiamas karantinas

Jonavos ligoninėje skelbiamas karantinas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. V-333 ,,Dėl rekomendacijų darbdaviams orga...

Skelbiamas finansuotų jaunimo projektų 2020 m. sąrašas

Skelbiamas finansuotų jaunimo projektų 2020 m. sąrašas

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 13B-288, skelbiamas finansuotų jaunimo projektų 2020 m. sąrašas: 1. Jaunųjų turistų ir keliautojų ...

Dėl pradelstų įsiskolinimų už paslaugas nebus skaičiuojami delspinigiai

Dėl pradelstų įsiskolinimų už paslaugas nebus skaičiuojami delspinigiai

Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad visi Jonavos rajono savivaldybėje gyvenantys ar veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie karantino metu susidūrė su finansiniais sunku...

Patalpų, esančių Jonavos rajono savivaldybės kultūros centre, nuomos konkursas

Patalpų, esančių Jonavos rajono savivaldybės kultūros centre, nuomos konkursas

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras, juridinio asmens kodas 188203866, Žeimių g. 15, Jonava, skelbia 16 kv. m bendro ploto patalpų (indeksai 1-87, 1-88), esančių Žeimių g. 15, Jonava, nuomos konkursą. P...