Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) lošimų organizatoriui UAB „Baltic Bet“ (toliau – ir Bendrovė) skyrė 30 000 Eur baudą už Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 18 straipsnio 1 dalies pažeidimą.

2023 m. spalio 27 d. ir 2023 m. lapkričio 20 d. Priežiūros tarnyboje buvo gauti pareiškėjų V. P. ir D. J. (toliau kartu – Pareiškėjai) skundai dėl UAB ,,Baltic Bet“ veiksmų ribojant lažybų statymus.

Pareiškėjas V. P. skunde nurodė, kad prisijungęs prie savo lošėjo paskyros Bendrovėje Optibet pastebėjo, kad jo statomos sumos yra ribojamos, jam leidžiama atlikti apie 0,5 Eur statymą. Pranešęs apie tai Bendrovei gavo atsakymą, kad Bendrovė gali riboti jo statymus savo nuožiūra pagal Bendrovės reglamentą. Kartu su skundu Pareiškėjas V. P. pateikė Bendrovės 2023 m. spalio 18 d. el. paštu jam siųsto pranešimo kopiją (atsakymą į Pareiškėjo V. P. paklausimą), kuriame Bendrovė nurodė, kad Pareiškėjo V. P. sumos buvo apribotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, UAB „Baltic Bet“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento (toliau – Reglamentas) priedo Nr. 1 „Nuotolinio lošimo lažybų organizavimo taisyklės“ (toliau – Priedas Nr. 1), patvirtinto Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. DIE-95, 9 ir 32 punktais, Nuotolinio lošimo sutarties 1 ir 14 punktais bei Lietuvos Respublikos teismų suformuota teisės aiškinimo ir taikymo praktika.

Pareiškėjas D. J. pranešime dėl Bendrovės veiksmų taikant apribojimus jo paskyrai interneto svetainėje www.optibet.lt. nurodė, kad minėtoje svetainėje siūlomoje sporto pasiūloje didžiausias jam leidžiamas atlikti statymas yra 1 Eur. Pareiškėjui D. J. susisiekus su Bendrovės atstovais, šie patvirtino kad apribojo jo statymų sumas ir kad Bendrovė tai gali daryti pagal Reglamentą. Pareiškėjas D. J. kartu su Pranešimu pateikė Bendrovės atsakymo dėl Pareiškėjui D. J. taikomų ribojimų pagal reglamentą kopiją.

Įvertinus surinktą informaciją pradėti du Bendrovės neplaniniai patikrinimai. Atsižvelgiant į tai, kad minėtus neplaninius specialiuosius patikrinimus Priežiūros tarnyba pradėjo dėl to paties ūkio subjekto (Bendrovės) ir dėl to paties patikrinimo objekto (t. y. siekiant patikrinti, kaip Bendrovė laikosi ALĮ 18 straipsnio 1 dalies, kurioje nustatyta, kad lošimai organizuojami pagal lošimo reglamentą, reikalavimų), Priežiūros tarnyboje buvo priimtas sprendimas pradėtus Bendrovės neplaninius specialiuosius patikrinimus sujungti į vieną neplaninį specialųjį patikrinimą.

Atlikus Bendrovės neplaninį specialųjį patikrinimą, Priežiūros tarnybos direktoriaus 2024 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. DIE-252  2 punkte konstatuota, kad Bendrovė, patvirtindama (duomenys neskelbtini) ir remiantis (duomenys neskelbtini) priėmusi sprendimą apriboti 121 lošėjui, įskaitant Pareiškėjus, maksimalias statymų sumas, pažeidė ALĮ 18 straipsnio 1 dalį (lošimai organizuojami pagal lošimo reglamentą).

Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Galimus pažeidimus nagrinėja ir siūlymus sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo teikia Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Patariamoji komisija sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.

Visus Patariamosios komisijos sprendimus galite rasti svetainėje.

Lošimų priežiūros tarnybos inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: