Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamentas atliko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimą.

„Kad Europos Sąjungos fondų pinigai būtų naudojami pagal paskirtį ir laikantis teisės aktų reikalavimų, yra sukurta valdymo ir kontrolės sistema, kurios veikimą užtikrina trisdešimt institucijų, įgyvendinančių Veiksmų programą, kurios tvirtinančioji ir vadovaujančioji institucija – Finansų ministerija. Ši sistema iš esmės veikia, bet atlikus auditą matyti, kad ją galima ir reikia tobulinti. Valstybės kontrolei audito metu įvertinus 37 projektus, 28-iuose jų buvo nustatyta įvairaus pobūdžio neatitikimų. O įvertinus 30,64 mln. Eur vertės išlaidų tinkamumą finansuoti nustatyta, kad vertintuose projektuose 2,61 mln. Eur išlaidų – netinkamos finansuoti ES pinigais. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad nuo 2018 m. susidarė 213 mln. Eur išlaidų suma, kuri yra laikinai nedeklaruojama Europos Komisijai, nes dėl šių išlaidų tinkamumo dar nėra baigtas institucijų vertinimas ir priimti reikiami sprendimai. Statistiškai ši suma sudaro 4,5 proc. nuo visos Europos Komisijai deklaruotų išlaidų sumos“, – teigė Europos Sąjungos investicijų audito departamento vadovė Rasa Mikelionytė.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos buvo nustatytos viešųjų pirkimų ir ne perkančiųjų organizacijų pirkimų procedūrose. Įvairiai interpretuojamos perkančiosios organizacijos statuso nustatymo taisyklės ir pavėluota jų taikymo priežiūra lemia netinkamos pirkimo procedūros atlikimą. Vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir jų priežiūrą per vėlai atsižvelgiama į suformuotą teismų praktiką dėl subrangovų pasitelkimą ribojančių sąlygų neteisėtumo, taip neužtikrinant klaidų, lemiančių finansinių korekcijų taikymą, prevencijos. Pašalinus šias klaidas taip pat sumažėtų netinkamų finansuoti ES pinigais išlaidų dalis. Infrastruktūros projektų patikrose jų įgyvendinimo vietose nustatyti netinkamo rangos sutarčių įgyvendinimo atvejai naudojant prastesnės kokybės medžiagas ir mažesnį jų kiekį, nei nurodyta rangos sutartyse.

Kilus įtarimų dėl dviejų projektų įgyvendinimo teisėtumo, audito metu informacija perduota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kuri dėl vieno iš jų pradėjo ikiteisminį tyrimą.

  
Valstybinio audito ataskaita: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas (kontrolės ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį)

Iliustracija pranešimui spaudai Valstybės kontrolė atliko ES struktūrinių fondų investicijų auditą: pasitaikantys viešųjų pirkimų ir rangos sutarčių įgyvendinimo neatitikimai lėmė, kad 2,61 mln. Eur išlaidų – netinkamos

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: