Pastaruoju metu vis garsiau kalbant apie psichologinę pagalbą žmonėms, portalą jonavoszinios.lt pasiekė jonavietės (siekiant apsaugoti jos bei artimųjų tapatybes vardas nebus skelbiamas) pasakojimas: moteris nerimauja dėl savo tėvo sveikatos, tačiau vyrui atsisakius gydytis, artimieji jaučiasi ,,lyg surištomis rankomis".

Nežino, ką daryti

,,Ne pirmas ruduo, kai tėvas įnyksta į kažkokią depresyvią būseną. Tada pradeda kaltinti kitus dėl savo gyvenimo, nieko neprisileidžia, tampa neadekvatus, niokoja namus, o galiausiai sulaukėme ir atsisveikinimo žinučių.

Tuomet iškvietus medikus, jie apžiūrėjo jį, tačiau tėvas aiškino, kad jam viskas gerai, gydymo jis atsisako, o apie savižudybę tik pajuokavo.

Kadangi mes matome, kad jam tikrai nėra gerai, labai neramu, jog vieną dieną jis padarys tai, ką žadėjo.

Nebežinome, ką daryti... Galbūt yra būdas, kaip, visgi, galėtume priversti jį apsilankyti pas psichikos sveikatos gydytojus? Neabejojame, kad jų įsikišimas - būtinas, bet nežinome, ką daryti", - pasakojo moteris. 

Turi kreiptis į teismą

Kaip paaiškino Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), visos ligos, psichikos ligos turi būti gydomos esant paciento informuotam sutikimui. Tačiau, pagal psichikos sveikatos priežiūros įstatymą tik jeigu iš paciento elgesio ir (ar) kitų objektyvių duomenų galima pagrįstai spręsti, kad yra reali grėsmė, kad jis savo veiksmais ar neveikimu gali padaryti esminės žalos savo ar aplinkinių sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui, pacientas gali būti priverstinai hospitalizuojamas (ir gydomas), bet ne ilgiau kaip 3 darbo dienas.

,,Dėl priverstinės hospitalizacijos (ir gydymo) pratęsimo gydančioji įstaiga, kurioje priverstinai hospitalizuotas ir gydomas asmuo, kreipiasi į teismą, kuris gydymą prireikus pratęsia", - teigia SAM.

Kreiptis ir į policijos pareigūnus

Anot ministerijos, artimieji, pastebėję padidėjusią psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio žmogaus agresiją ar saviagresiją, kai yra reali grėsmė, kad jis savo veiksmais ar neveikimu gali padaryti esminės žalos savo ar aplinkinių sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui, turėtų kreiptis į policiją ir kviesti greitąją medicinos pagalbą (GMP). Taip pat yra kitas būdas – kreiptis į psichikos sveikatos centrą.

,,Policijos ar socialinių paslaugų įstaigos atstovas, taip pat paciento sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jo nėra, – vienas iš paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš paciento pilnamečių vaikų, arba vienas iš paciento pilnamečių brolių (seserų), arba vienas iš paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienas iš paciento senelių, išskyrus atvejus, kai pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba), paciento globėjas, rūpintojas arba atstovas pagal pavedimą, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 21 straipsnyje, įtarę esant pilnamečio paciento psichikos ir elgesio sutrikimo požymių, arba policijos ar socialinių paslaugų įstaigos atstovas, vienas iš tėvų ar globėjas, įtarę esant nepilnamečio paciento psichikos ir elgesio sutrikimo požymių, gali raštu kreiptis į psichikos sveikatos centrą, prie kurio asmuo yra prisirašęs, arba, jeigu nėra žinoma, prie kokio psichikos sveikatos centro asmuo yra prisirašęs, – į artimiausią pagal paciento gyvenamąją vietą psichikos sveikatos centrą dėl paciento psichikos būklės įvertinimo", - akcentuoja SAM. 

Psichikos sveikatos centras, gavęs kreipimąsi, jei pacientas yra prie jo prisirašęs, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo kreipimosi gavimo dienos, nukreipia kreipimąsi psichikos sveikatos centro gydytojui psichiatrui.

Gydytojas psichiatras ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo raštiško kreipimosi gavimo dienos:

1. jei pagal kreipimesi nurodytą informaciją galima įtarti, kad pacientui reikalinga būtinoji pagalba, susisiekia su pacientu ir (ar) kreipimąsi pateikusiu asmeniu ir informuoja apie skubiosios pagalbos aplinkybes bei pasiūlo kreiptis į skubiosios pagalbos tarnybą telefono numeriu 112;

2. jei kreipimesi pateikti objektyvūs duomenys, iš kurių galima pagrįstai spręsti, kad yra grėsmė, ir nekyla abejonių dėl kreipimesi nurodytos informacijos objektyvumo ir (ar) atitikties tikrovei, nedelsdamas kreipiasi skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112, kad greitosios medicinos pagalbos brigada pristatytų pacientą į psichiatrijos įstaigą.

3. Jei pagal kreipimesi pateiktą informaciją negalima pagrįstai įtarti, kad pacientui reikalinga būtinoji pagalba arba pagrįstai spręsti, kad yra grėsmė, arba gydytojui psichiatrui kyla abejonių dėl kreipimesi nurodytos informacijos objektyvumo ir (ar) atitikties tikrovei, tačiau galima įtarti esant paciento psichikos ir elgesio sutrikimų, psichikos sveikatos centras telefonu arba išsiųsdamas kvietimą kreipimesi nurodytais kontaktiniais duomenimis kviečia pacientą kreiptis į psichikos sveikatos centrą psichikos būklei įvertinti.

Sutikus, įvertinama psichikos būklė

Pacientui atvykus į psichikos sveikatos centrą ir jam sutikus, gydytojas psichiatras atlieka jo psichikos būklės įvertinimą bei prireikus suteikia psichiatrinę pagalbą.

,,Rašte dėl paciento psichikos būklės įvertinimo turi būti nurodyta: paciento vardas ir pavardė; pastebėti konkretūs pacientui įtariamo psichikos ir elgesio sutrikimo požymiai, dėl kurių, besikreipiančiojo nuomone, reikalinga įvertinti paciento psichikos būklę; paciento kontaktiniai duomenys arba, jei jie nežinomi, kiti susisiekti su pacientu reikalingi duomenys; kreipimąsi teikiančio asmens vardas ir pavardė,  kontaktiniai duomenys, ryšys su pacientu ir šį ryšį pagrindžiančių dokumentų kopijos, parašas, kreipimosi data", - paaiškina SAM. 

Veiksmai, kai kviečiama dėl savižudybės grėsmės GMP

 Pasak ministerijos, į įvykio vietą atvykusi GMP brigada, suteikusi būtinąją medicinos ir emocinę pagalbą, įvertina tolesnės medicinos pagalbos savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui poreikį ir suteikusi būtinąją medicinos ir emocinę pagalbą, įvertina tolesnės medicinos pagalbos savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui poreikį:

- esant indikacijų, savižudybės grėsmę patiriantį asmenį perveža į gydymo įstaigą, teikiančią stacionarines antrinio ir (ar) tretinio lygio psichiatrijos paslaugas;

,,Jei nėra pagalbos stacionarines antrinio ir (ar) tretinio lygio psichiatrijos paslaugas teikiančioje ASPĮ teikimo indikacijų, GMP darbuotojas suteikia savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui ar Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytais atvejais – asmens atstovams pagal įstatymą (toliau kartu – savižudybės grėsmę patiriantis asmuo) informaciją apie įvykio vietos savivaldybėje teikiamas psichosocialinio vertinimo paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, teikiančias gydymo įstaigas. Savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui pasirinkus psichosocialinį vertinimą atliekančią gydymo įstaigą ir šiai įstaigai galint asmenį priimti, GMP automobiliu savižudybės grėsmę patiriantis asmuo pervežamas į pasirinktą gydymo įstaigą", - aiškina SAM. 

 Atsisakius medikų pagalbos

Jei savižudybės grėsmę patiriantis asmuo atsisako GMP teikiamos pagalbos, medikai informuoja savižudybės grėsmę patiriantį asmenį ir, asmeniui sutikus, šalia esančius jo artimuosius (išskyrus, jei asmuo nepilnametis) apie galimas pagalbos atsisakymo pasekmes savižudybės grėsmę patiriančio asmens sveikatai ir (ar) gyvybei ir suteikia savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui informaciją apie įvykio vietos savivaldybėje teikiamas nemokamas psichosocialinio vertinimo paslaugas teikiančias ASPĮ;

,,Esant Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatyme nustatytoms priverstinio hospitalizavimo sąlygoms, savižudybės grėsmę patiriantis asmuo pervežamas į stacionarines antrinio ir (ar) tretinio lygio psichiatrijos paslaugas teikiančią ASPĮ", - teigia ministerija. 

Visas teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d1c7e620917511e8aa33fe8f0fea665f/asr

Nemokamos konsultacijos Jonavoje

SAM papildomai informuoja, kad Jonavos miesto ir rajono gyventojams teikiamos nemokamos (iki 5 konsultacijų) psichologo konsultacijos. www.jonavavsb.lt/individualios-psichologo-konsultacijos-suaugusiems/ (pagalba teikiama ir neturint diagnozės).

Jonavos visuomenės sveikatos biuras 2022 m. rugsėjo 28 d. 13 val. gyventojus kviečia į nemokamus, 4 val. trukmės savižudybių prevencijos mokymus. Mokymai skirti kiekvienam Jonavos gyventojui, kuriam rūpi žmogaus gyvybė. Būkime pasiruošę ištiesti pagalbos ranką, kai to prireiks.

Registracija: https://forms.gle/H5VJnAF53X7DC41KA

Daug naudingos informacijos apie savižudybės krizę, jos ženklus ir pagalbos galimybes rasite čia: www.tuesi.lt

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: