Įsipareigojimas NMA pateikti mokėjimo prašymus iki vasario mėnesio pabaigos aktualus smulkiesiems ir jauniesiems ūkininkams, kurie pateikė paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Mokėjimo prašymus NMA būtina pateikti ne vėliau kaip vasario mėnesį, pasibaigus finansiniams metams ir tinkamai įgyvendinus verslo paną. Kartu su mokėjimo prašymu paramos gavėjas privalo pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, finansinių metų, kuriais buvo įgyvendintas verslo planas, finansinės atskaitomybės dokumentus bei pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas. Pažyma rengiama vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika.

NMA primena, kad paramos gavėjai, kurie prieš teikdami galutinį mokėjimo prašymą numato, jog tam tikro įsipareigojimo negalės pasiekti, gali prašyti NMA pratęsti verslo plano įgyvenimo laikotarpį, t. y. pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, tik svarbu neviršyti įgyvendinimo taisyklėse nustatyto projekto įgyvendinimo laikotarpio.

Visais atvejais, kai su paraiška privaloma pateikti verslo planą, iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo itin svarbu jį tinkamai įgyvendinti, kaip numatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse: įsigyti ir panaudoti veikloje visas verslo plane numatytas investicijas, pasiekti ekonominio gyvybingumo rodiklius, įgyti įgūdžius ir kompetencijas, reikalingus paramos gavėjui (jaunųjų ūkininkų atveju), pasiekti verslo plane numatytus veiklos plėtros tikslus, vykdyti pelningą veiklą.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: