Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašu, Jonavos rajono savivaldybės gyventojams teikiamos socialinės pašalpos, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos.

Socialinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto lėšų išmokėjimas.

Metai

Bendrai gyvenančių asmenų grupės

Išlaidos (Eur)

2021

1599

2.134.021,00

2020

1579

1.494.577,00

2019

1697

1.749.280,00

2020 m. lyginant su 2019 m. išlaidos socialinėms pašalpoms mokėti sumažėjo 254.703,00 Eur, t. y. 14,60 proc., gavėjų skaičius sumažėjo 6,95 proc. Išlaidos ir gavėjų skaičius 2020 m. sumažėjo Užimtumo tarnybai pradėjus mokėti darbo paieškos išmoką. Ši išmoka kai kurioms asmenų kategorijoms buvo mokama iki 2021 metų rugsėjo mėnesio. 2021 m. lyginant su 2020 m. išlaidos socialinėms pašalpoms mokėti padidėjo 639.444,00 Eur, t. y. 42,8 proc. Tam įtakos turėjo nustatytas didesnis valstybės remiamų pajamų dydis vienam gyvenančiam asmeniui ir pagrindinių socialinių rodiklių indeksavimas.

Kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį teikimas.

Metai

Asmenys

Bendrai gyvenančių

asmenų grupės

Išlaidos (Eur)

2021

4215

2992

392.309,00

2020

3522

2471

263.559,00

2019

4080

2844

350.890,00

Lyginant 2020 m. su 2019 m. išlaidos kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei geriamąjį vandenį sumažėjo 87.331,00 Eur, t. y. 24,9 proc. 2021 metais šios išlaidos vėl padidėjo ir viršijo 2019 metų lygį 11,8 proc. (41.419,00 Eur.). Tam įtakos turėjo dėl COVID-19 karantino palengvintos kompensacijų teikimo sąlygos nevertinant asmenų turimo turto.

Išlaidų  (Eur) kompensacijoms už būsto šildymą, karštą ir geriamą vandenį teikti palyginimas 2022 m. sausio  mėn. ir  2021 m. sausio mėn.

2021 m. sausio mėn.

2022 m. sausio mėn.

Palyginimas (+/-)

2022 m. sausio mėn./ 2021 m. sausio mėn.

Išlaidos ( Eur)

Išlaidos (Eur )

Išlaidos (Eur)

Išlaidos  (proc.)

50.559,00

114.494,06

63.935,06

126,5

Kompensacijų už būsto šildymą, karštą ir geriamą vandenį gavėjų  palyginimas 2022 m. sausio mėn. ir  2021 m. sausio mėn.

2021 m. sausio mėn.

2022 m. sausio mėn.

Palyginimas (+/-)                                            2022 m.  sausio mėn. / 2021 m. sausio mėn.                              

 

Bendrai gyvenančių asmenų grupės (šeimos)

Bendrai gyvenančių asmenų grupės (šeimos)

 

Bendrai gyvenančių asmenų grupės (šeimos)

Bendrai gyvenančių asmenų grupės (šeimos) (proc.)

 

1722

2461

739

42,9

 

Išlaidų  (Eur) kompensacijoms už būsto šildymą, karštą ir geriamą vandenį teikti

palyginimas 2022 m. sausio mėn. ir 2021 m. gruodžio mėn.

2021 m. gruodis mėn.

2022 m. sausio mėn.

Palyginimas(+/-)                                            2022 m. sausio mėn. / 2021 m. gruodis mėn.

 

Išlaidos  ( Eur)

Išlaidos  (Eur )

 

Išlaidos  (Eur)

Išlaidos (proc.)

 

90.128,00

114.494,06

24.366,06

27,0

 

 

Kompensacijų už būsto šildymą, karštą ir geriamą vandenį gavėjų  palyginimas 2022 m. sausio mėn. ir  2021 m. gruodžio mėn.

2021 m. gruodis mėn.

2022 m. sausio mėn.

Palyginimas (+/-)

2022 m. sausio mėn. /2021 m. gruodis mėn.

Bendrai gyvenančių asmenų grupės (šeimos)

Bendrai gyvenančių asmenų grupės (šeimos)

Bendrai gyvenančių asmenų grupės (šeimos)

Bendrai gyvenančių asmenų grupės (šeimos) (proc.)

2321

2461

140

6,0

Skyriuje, vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintu Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašu, nustatoma teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą buto savininkams, kurie su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apmokamos jiems tenkančios kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos per kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo laikotarpį. Nustatant daugiabučio namo buto savininko ir jo bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio daugiabučio namo buto savininko teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant jiems tenkančias kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, neatsižvelgiama į tame pačiame būste gyvenamąją vietą deklaravusių ne savininkų ir jų bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Nuolat didėjantis Jonavos mieste renovuotų namų skaičius ir išaugęs daugiabučio namo buto savininkų turinčių teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją skaičius, įtakojo būsto savininkų, turinčių teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), skaičiaus ir išlaidų kreditui ir palūkanoms apmokėti, augimą.

Kompensacijų už kredito ir palūkanų apmokėjimą teikimas.

Metai

Asmenys

Bendrai gyvenančių

asmenų grupės

Išlaidos (Eur)

2021

866

778

201.191,00

2020

749

662

170.761,00

2019

728

624

157.967,00

Lyginant 2020 m. su 2019 m. išlaidos padidėjo 12.794,00 Eur, t. y. 8,10 proc., o per 2021 metus jos dar išaugo 30.430,00 Eur. Per pastaruosius trejus metus kompensacijos už kredito ir palūkanų apmokėjimą teikiamos išaugo 43.224,00 Eur t. y. 27,4 procento ir gavėjų skaičius padidėjo 138 asmenimis, t. y. 19 procentų.

             

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: