Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-959 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių pakeitimus. 

Įsakyme  numatyta, jog ūkio subjektai nuo 2024 m. sausio 1d. privalės užtikrinti, kad kvapai gyvenamosios aplinkos ore dėl planuojamos / vykdomos ūkinės veiklos neviršytų 5 europinių kvapo vienetų (OUE/m3). Šiuo metu didžiausia leidžiama kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (OUE/m3). 

Atkreiptinas dėmesys, kad kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik iš ūkinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti.

Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų, susijusių su apgyvendinimu (viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt.), ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo mokyklų patalpų, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, kuriose būna pacientai, orui bei jų žemės sklypų ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo ar nurodytų visuomeninės paskirties pastatų aplinkos orui.

Pažymėtina, kad kvapų poveikis žmogaus sveikatai nebūtinai yra neigiamas ar toksiškas. Tačiau žinoma, kad kvapas gali daryti ir neigiamą įtaką psichoemocinei savijautai. Ilgai trunkantis kvapo poveikis žmonėms gali sukelti įvairias nepageidaujamas reakcijas, tokias kaip nerimas, diskomfortas, dirginimas, pyktis, depresija, pykinimas, galvos skausmas. Kartotinis kvapo poveikis gali sukelti didelį susierzinimą, o veikiamas asmuo ima emocingai reaguoti į kvapą.  

Nuo 2021-01-01 NVSC suteikti papildomi įgaliojimai kvapų valdymo srityje. Vykdydamas Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo jam priskirtas funkcijas, NVSC derina ne tik taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, bet ir taršos leidimų paraiškas.

NVSC  Kauno departamento inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: