Seimas po svarstymo pritarė naujos Vietos savivaldos įstatymo redakcijos projektui ir lydimųjų teisės aktų pakeitimams, kuriais numatoma patvirtinti naują merų įgaliojimų modelį.

„Įtvirtinus siūlomą naują teisinį reguliavimą bus panaikintas prieštaravimas Konstitucijai, suteikta daugiau teisių savivaldybės tarybos mažumai, sukurta skaidresnė ir teisingesnė savivaldybės tarybos nario veiklos apmokėjimo sistema, sustiprintas mero institutas ir išgrynintos savivaldybės tarybos funkcijos. Taip pat merui, kaip institucijos vadovui, suteiktos atitinkamos teisės, pareigos ir numatytos atsakomybės“, − pažymi pakeitimus rengusi Seimo valdybos sudaryta darbo grupė aiškinamajame rašte.

Po svarstymo už naują įstatymo redakciją (projektas Nr. XIVP-1580(3) balsavo 117 Seimo narių, susilaikė 4 parlamentarai. Galutinai apsispręsti dėl šio projekto priėmimo Seimas planuoja birželio 30 d., ketvirtadienį. 

Meras – vykdomoji institucija 

Šiuo metu, pagal galiojantį Vietos savivaldos įstatymą, meras yra ne tik savivaldybės atstovaujamosios institucijos – savivaldybės tarybos narys ir vadovas, bet ir atskira nuo savivaldybės tarybos vienasmenė savivaldybės institucija – savivaldybės, kaip įstatymo nustatyto valstybės teritorijos administracinio vieneto, vadovas, turintis vietos valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus.

Įstatymo projektu numatoma nustatyti, kad savivaldybės taryba būtų atstovaujamoji institucija, o savivaldybės meras – savivaldybės vadovas, turintis vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, t. y. vykdomoji institucija.

„Tai nėra naujovė, maždaug trečdalis Europos Sąjungos šalių, kuriose yra tiesiogiai renkami merai, yra toks stipus meras“, − pristatydamas siūlomus pokyčius anksčiau yra sakęs Stasys Šedbaras.

Pagal svarstomas pataisas, savivaldybės meras planuotų savivaldybės tarybos veiklą, sudarytų savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teiktų savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šauktų savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkautų, pasirašytų savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. Tačiau meras neturėtų balsavimo teisės savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendžiamais klausimais. Merui būtų nustatoma teisė nepasirašyti savivaldybės tarybos priimtų sprendimų ir juos motyvuotai grąžinti pakartotiniam nagrinėjimui. Tokiu atveju, savivaldybės taryba galėtų arba pritarti mero motyvuotam grąžinimui, arba patvirtinti pirminį priimtą sprendimą, kurį meras turėtų teisę skųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Merui laikinai negalint eiti savo pareigų (pvz., dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo), jį pavaduotų vicemeras, tačiau merui netekus įgaliojimų ar naujam merui neprisiekus laikinai jo pareigas eitų savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas tarybos narys. 

Vicemerai ir administracijos direktorius 

Įstatymo projektu vietoj šiuo metu įstatyme numatytos mero pavaduotojo pareigybės būtų įtvirtinama vicemerų pareigybė. Vicemeras būtų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, kaip ir savivaldybės administracijos direktorius. Kartu būtų naikinama savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybė.

Meras savo vienasmeniu sprendimu turėtų teisę paskirti administracijos direktorių, o skiriant vicemerą pirmiausia reikėtų atsiklausti savivaldybės tarybos. Tačiau jeigu savivaldybės taryba ir nepritartų mero siūlomai vicemero kandidatūrai, meras vis tiek turėtų teisę savo sprendimu paskirti jį vicemeru.

Naujomis nuostatomis būtų sudaroma galimybė savivaldybės tarybos nariams pareikšti nepasitikėjimą vicemerais ar savivaldybės administracijos direktoriumi, tačiau ar juos atleisti ar ne, iš užimamų pareigų, spręstų meras. 

Savivaldybės taryba, komisijų ir komitetų darbas 

Svarstomu projektu būtų įtvirtinama savivaldybės tarybos dauguma, mažuma, opozicija ir opozicijos lyderis. Taip pat patikslinamas tarybos narių frakcijos ir grupės sudarymas, papildomai numatoma mišri grupė. Be kita ko, nustatoma papildomų teisių savivaldybės tarybos mažumai, opozicijai ir opozicijos lyderiui.

Įstatymo projekte nustatoma minimali trukmė, kiek privalu leisti pasisakyti, klausti, atsakyti į klausimus savivaldybės tarybos posėdyje, sudaroma papildoma galimybė savivaldybės tarybos mažumai turėti savivaldybės tarybos mažumos valandą, kurios metu jie turėtų galimybę užduoti klausimų merui, vicemerams, administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus. Be to, savivaldybės tarybos mažuma kartą per pusę metų turėtų teisę įtraukti klausimus į vieną savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę. Būtų patikslintos normos ir dėl savivaldybės tarybos komisijų ir komitetų darbo, numatant, kad jų posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius, tiesiogiai transliuojami. 

Savivaldybės kolegija 

Savivaldybės tarybos kolegija keičiama į savivaldybės kolegiją, tikslinamas jos sudarymas ir papildomas klausimų, kuriuos ji nagrinėja, sąrašas, kuris, be kita ko, yra nebaigtinis.

Svarstomais pakeitimais būtų išplečiamas asmenų, kurie įeina į savivaldybės kolegiją, sąrašas. Į jį būtų įtraukiamas meras, vicemerai, administracijos direktorius, savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai, opozicijos lyderis. Taip pat numatoma, kad kolegija gali būti sudaryta savivaldybės tarybos sprendimu. Kolegijos posėdžiams pirmininkautų meras. 

Savivaldybės tarybos nario veiklos apmokėjimas 

Naujomis nuostatomis siūloma keisti savivaldybės tarybos nario veiklos apmokėjimo modelį, sudarant daugiau skaidrumo ir teisingiau atlyginant už faktiškai dirbtą laiką, taip pat numatant daugiau savarankiškumo pačioms savivaldybėms nusistatyti apmokėjimo dydį.

 

Seimo Spaudos biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: