Seimas patvirtino Nacionalinę darbotvarkę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų. Tai strateginis planavimo dokumentas, kuriame numatomi ilgalaikiai valstybės strateginiai tikslai, uždaviniai, uždavinių įgyvendinimo kryptys, poveikio rodikliai, kuriais siekiama taikyti sveikata grindžiamą požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir padėti žmonėms saugoti ar atkurti savo sveikatą, gerovę ir gyvenimo kokybę.

Strateginis Darbotvarkės tikslas – sukurti sveikesnę ir saugesnę visuomenę, kurioje kiekvienam žmogui siekiama padėti išvengti alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos ar ją sumažinti, taip pat sudaromos galimybės rūpintis savo, šeimos ar bendruomenės narių sveikata, socialine ir ekonomine gerove.

Kaip projekto pristatymo metu pažymėjo Seimo narys Linas Slušnys, šis dokumentas apima ne vieną instituciją, norint siekti užsibrėžtų tikslų reikės sutelkti skirtingas Lietuvos institucijas ir žinybas: „Sveikata ir reabilitacija rūpinsis sveikatos sistema. Norint sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų prieinamumą, turės daug darbo įdėti teisėsauga. Darbotvarkė numato ir galimybę peržiūrėti esamą baudžiamąją politiką, taikomą narkotikų vartotojams.“

Nacionalinės darbotvarkės strateginiam tikslui pasiekti suformuoti šeši pagrindiniai tikslai:

  1. Atitolinti ir sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, valdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir stiprinti apsauginius veiksnius, įgyvendinant visiems visuomenės nariams prieinamą skirtingus poreikius atitinkančią, kontekstiniais ir moksliniais duomenimis grįstą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją.
  2. Užtikrinti prieinamą kokybišką asmens individualius poreikius tenkinančią, ekonomiškai tvarią ir įrodymais pagrįstą priklausomybių ligų gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų asmenims, rizikingai ir žalingai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar nuo jų priklausomiems, sistemą.
  3. Sumažinti alkoholio, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių pasiūlą.
  4. Sužlugdyti ir išardyti su narkotikais susijusias organizuotas nusikalstamas grupes, kurios veikia Lietuvoje arba kurių veikla yra nukreipta į Lietuvą, užkirsti kelią narkotikų prekursorius naudoti ne pagal paskirtį ir jų prekybai neteisėtos narkotikų gamybos tikslais.
  5. Spręsti sąsajų su kitomis grėsmėmis saugumui klausimą ir tobulinti nusikalstamumo prevenciją. Didinti neteisėtos didmeninės prekybos narkotikais ir jų prekursoriais atvejų nustatymo galimybes ir spręsti klausimą, susijusį su logistinių ir skaitmeninių kanalų panaudojimu neteisėtam narkotikų platinimui, bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi didinti šiais kanalais kontrabanda gabenamų konfiskuojamų neteisėtų medžiagų kiekį.
  6. Sumažinti narkotikų vartojimo žalingą poveikį visuomenės ir asmens sveikatai, socialinei ir ekonominei aplinkai, plėtoti humanistinę, į asmens sveikatą ir pagalbą narkotikų vartotojams orientuotą ir įrodymais pagrįstą baudžiamąją politiką.

Šiems tikslams pasiekti yra suformuota 15 uždavinių, įgyvendinimo pažanga bus vertinama stebint numatytus 11 rodiklių. Jų siektinos reikšmės pasirinktos ir derintos su 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano strateginių tikslų, uždavinių ir poveikio rodiklių sąrašo reikšmėmis, kitų Europos šalių rodikliais, Pasaulio sveikatos organizacijos techninėse gairėse rekomenduojamais siektinais rezultatais.

Įgyvendinus Darbotvarkę, laukiami teigiami pokyčiai:

Sumažėjęs suvartojamo alkoholio kiekis, tenkantis 15 metų ir vyresniems gyventojams.

Daugiau nei du kartus sumažėjusi tabako gaminius rūkiusių per paskutinį mėnesį 15–64 metų gyventojų dalis.

Išlaikytas dvigubai mažesnis nei Europos Sąjungos šalyse narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp 15–64 metų gyventojų.

Išaugęs pagalbos prieinamumas, pakaitinio gydymo paslaugų prieinamumas, mažėjantis mirtingumas dėl su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis susijusių priežasčių.

Priimtu dokumentu savivaldybių institucijoms rekomenduojama rengti ir įgyvendinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimų priemones, kurios prisidėtų prie Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų tikslų įgyvendinimo.

Už nutarimą „Dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo“ (projektas XIVP-1690(2) balsavo 64, prieš buvo 12, susilaikė 41 Seimo narys.

Seimo Spaudos biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: