Seimas po svarstymo pritarė siūlymui griežtinti pamokų lankomumo užtikrinimo tvarką, sukuriant teisines prielaidas mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, punktualiam ir reguliariam pamokų lankymui, visaverčiam ir sklandžiam ugdymosi procesui užtikrinti. Svarstomais pakeitimais taip pat siūloma numatyti įstaigą, atsakingą už centralizuotai vykdomo priėmimo į švietimo programas administravimą.

Švietimo įstatyme (projektas Nr. XIVP-2741) siūloma įtvirtinti, kad mokykla, greta kitų prievolių, privalo:

tą pačią dieną informuoti tėvus apie mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, neatvykimą į mokyklą ar pamoką, jeigu tėvai nepraneša mokyklai apie vaiko neatvykimą į mokyklą ar pamoką;

informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą apie atvejus, kai mokinio tėvai neužtikrina vaiko pareigos mokytis iki 16 metų.

Lydimuoju Švietimo įstatymo 29 ir 56 straipsnių pakeitimo projektu Nr. XIVP-2788(2) siūloma papildyti galiojantį įstatymą nustatant, kad:

priėmimas mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas gali būti vykdomas centralizuotai;

priėmimą mokytis pagal švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas), vykdomą centralizuotai, administruoja, o priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų programas centralizuotai koordinuoja viešoji įstaiga „Mokausi Lietuvoje“, naudodama šiai funkcijai atlikti skirtą valstybės informacinę sistemą. Šios įstaigos savininkė yra valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Viešosios įstaigos „Mokausi Lietuvoje“ veikla finansuojama iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų

Lydimojo Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 7 dalį (projektas Nr. XIVP-2742(3) siūloma tikslinti:

nurodant, kad priėmimas vykdomas naudojant šiai funkcijai atlikti skirta valstybės informacine sistema. Centralizuotas priėmimo į trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas koordinavimas vykdomas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

išskiriant užsieniečių, kurie pretenduoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, priėmimą, nes jų priėmimo procedūros, etapai, terminai kiekvienoje aukštojoje mokykloje yra skirtingi, apima daug individualaus bendravimo, aukštosios mokyklos yra investavusios į specialias užsieniečių priėmimui pritaikytas sistemas ir centralizuotas techninis šių užsienio piliečių priėmimo aptarnavimas būtų didesnė administracinė našta aukštosioms mokykloms ir patiems stojantiesiems nei pagalba.

Teisės aktų projektams po svarstymo pritarta.

Seimo Spaudos biuro  inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: