Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolu (2022-12-29 Nr. 19Š-3) nutarta 2023 m. sausio 2 d. skelbti Jonavos rajono savivaldybės Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektų finansavimo 2023 m. konkursą.

Konkurse kviečiamos dalyvauti: Jonavos rajono savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, su jaunimu dirbančios organizacijos - juridiniai asmenys, kurių vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, neformalios jaunimo grupės partnerio teisėmis arba per jas atstovaujančias nevyriausybines jaunimo ir/ar su jaunimu dirbančias organizacijas, pasirašiusios su jomis bendradarbiavimo sutartis ir pateikusios rekomendacijas.

Jaunimo projektų (veiklos) finansavimo iš Savivaldybės biudžeto tikslas – teikti finansinę paramą organizacijoms, veikiančioms jaunimo politikos srityje, skatinant aktyvų jaunimo dalyvavimą.

Didžiausia projektui galima skirti suma – 2500 eurų. Paraiškas vertina ir finansuojamos sumos dydį apsprendžia Jonavos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Vertinama vadovaujantis Naudos ir kokybės vertinimo kriterijais ir metodiniais nurodymais vertintojams.

Finansuotinos veiklos:

 • sveikos gyvensenos skatinimas (jaunimo psichinės, emocinės ir fizinės sveikatos gerinimo veiklos);
 • savanorystės skatinimas (savanorius priimančių organizacijų akreditacija, jaunimo savanoriškos tarnybos skatinimo ir kitos veiklos);
 • saugios aplinkos jaunimo tarpe kūrimas (veiklos, skirtos nesmurtinių santykių tarp jaunimo kūrimui);
 • jaunimo politinio-pilietinio aktyvumo skatinimas;
 • pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimas;
 • praktinių įgūdžių ugdymas, profesinis orientavimas;
 • jaunimo organizacijų aktyvumo skatinimas, jaunimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas;
 • išmanieji darbo su jaunimu metodai, inovatyvios veiklų įgyvendinimo idėjos.

 

Konkurso prioritetas – lygios galimybės visiems.

Paraiškų ir kitų dokumentų teikimo terminas: 2023 m. sausio 2 - 30 d., 17 val.  (imtinai). 

Konkursui teikiami dokumentai:

 • užpildyta jaunimo organizacijų projekto paraiška (1 egz.), patvirtinta organizacijos antspaudu (jeigu yra) ir pasirašyta vadovo (organizacijos gali teikti tik vieną projekto paraišką);
 • projekto vadovo ir vykdytojų (iki 3 asmenų) gyvenimo aprašymai;
 • kitų rėmėjų finansinę paramą patvirtinantys dokumentai;
 • Jaunimo reikalų tarybos prašymu, kita papildoma medžiaga.

 

Paraiškas ir kitus dokumentus teikti tvarkingai susegtus arba skenuotus (visus viename pdf faile) su lydraščiu, adresuojant Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, popierinį egzempliorių pateikiant savivaldybės administracijos 124 kab., arba pdf formatu, siunčiant el. p. administracija@jonava.lt.

Dėl papildomos informacijos ir/ar konsultacijos kreiptis į savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorę D. Skebienę, el. p. daiva.skebiene@jonava.lt,  tel. +37061623403.

Finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Vertinimo kriterijai

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: