Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 13B-351, skelbiamas Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų rėmimo konkursas 2021 m.

Konkurso tikslas - organizuoti ir finansuoti kokybišką, turiningą vaikų užimtumą ir poilsį, į nenutrūkstamą edukaciją orientuotą vasaros laisvalaikį; užimtumą ir poilsį padaryti prieinamesnį didesniam vaikų skaičiui, užtikrinti socialiai remiamų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, socialiai pažeidžiamų vaikų dalyvavimą; kurti saugią, sveiką ugdymo(si) ir poilsio aplinką, sudarant sąlygas vaikams plėtoti socialinę kompetenciją, kūrybiškumą ir iniciatyvą, tenkinti vaikų pažinimo, ugdymo(si) bei saviraiškos poreikius įvairiomis prasmingomis ir patraukliomis veiklomis.

Programų rėmimo konkurse gali dalyvauti Jonavos r. savivaldybėje registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie: turi teisę vykdyti švietimo, vaikų poilsio stovyklų veiklą; turi asmenis pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius kompetentingai dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais (pedagogais); turi Programai kokybiškai įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą ir ugdymo(si) priemones; užtikrina vaikui, pedagogui ir kitiems darbuotojams, įgyvendinantiems Programą, saugią ir sveiką ugdymo(si) bei darbo aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.

Programų paraiškas, parengtas pagal Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų rėmimo konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1TS-50, bei kitus tvarkos apraše (11 p.) nurodytus dokumentus su lydraščiu pateikti Jonavos rajono savivaldybės administracijai, nurodant Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Žeimių g. 13, LT – 55158 Jonava) (atspausdintą egz.), ir el. paštu daiva.skebiene@jonava.lt (skenuotą egz.).

Paraiškų pateikimo terminas: 2021 m. kovo 15 – balandžio 9 d. (iki darbo dienos pabaigos).

Kilus klausimams, kreiptis tel: (8 349) 50 193, +37061623403, el. p. daiva.skebiene@jonava.lt.

Aprašas

Paraiškos forma

Taip pat skaitykite: