Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigoms eiti. Įstaigos buveinė – Kauno g. 49, LT-55179 Jonava.

JONAVOS RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos (toliau – Tarnyba) viršininkas (toliau – Viršininkas) yra biudžetinės įstaigos vadovas.
 2. Pareigybės lygis – A2. 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  • turėti vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį priešgaisrinės ar gaisrinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu, Jonavos rajono savivaldos institucijų teisės aktus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) direktoriaus įsakymus, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, teisinius darbo santykius, kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybos veiklą ir gebėti juos taikyti;
  • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
  • išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
  • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.);
  • būti nepriekaištingos reputacijos. 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • organizuoja Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami jos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos bei atsako už Tarnybos uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  • teikia tvirtinti Tarnybos nuostatus, jų papildymus ir pakeitimus, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Tarnybos nuostatų reikalavimų;
  • planuodamas Tarnybos darbą, sudaro ir nustatyta tvarka tvirtina Tarnybos struktūrą, metinius veiklos planus, pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  • teikdamas darbo ataskaitas, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
  • nustato ugniagesių išvykimo į incidentų vietas tvarką, tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus ir kontroliuoja jų laikymąsi;
  • pagal kompetenciją sprendžia ugniagesių komandų materialinio ir techninio aprūpinimo, pastatų ar kitų statinių statybos ir remonto, gaisrinių automobilių bei kitos priešgaisrinės ir gelbėjimo technikos įsigijimo ar nurašymo klausimus;
  • rūpinasi priešgaisrinės ir specialiosios technikos bei įrangos eksploatacija ir remontu, saugaus darbo, mokymo bei kitomis priemonėmis, atsako už Tarnybos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
  • organizuoja personalo parinkimą, paskirstymą ir parengimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą maksimalų pareigybių skaičių skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos darbuotojus, sudarydamas ir nutraukdamas su jais darbo sutartis;
  • organizuoja Tarnybos darbuotojų veiklą, profesinį ir teorinį pasirengimą, kvalifikacijos kėlimą, kontroliuoja, kaip atliekamos jų pareigos;
  • pagal kompetencijąrengia bei tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, organizuoja Tarnybos darbuotojų instruktavimą ar mokymą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
  • organizuoja ir atsako už darbuotojų bei technikos nuolatinę parengtį ugniagesių komandose, kontroliuoja ugniagesių komandų darbuotojų profesinį pasirengimą, darbo drausmę, pagal kompetenciją atlieka Tarnybos ugniagesių komandų patikrinimus;
  • pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, pasirašo bankų, finansų ir kitus dokumentus, skatina Tarnybos darbuotojus bei skiria jiems drausmines nuobaudas;
  • vadovaudamasis biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbo apmokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais, pagal savo kompetenciją nustato Tarnybos darbuotojams pareiginius atlyginimus, priedus ir priemokas, skiria darbuotojams drausmines nuobaudas ir paskatinimus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka kasmetinį darbuotojų veiklos vertinimą, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo tvarkos taisykles, atostogų, darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kita;
  • analizuoja ir tobulina incidentų padarinių likvidavimo eigą, Tarnybos pajėgų bendradarbiavimą su kitomis priešgaisrinėmis gelbėjimo pajėgomis;
  • kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų, atvirų vandens telkinių) ir privažiavimo kelių prie jų būklę, informuoja apie ją Savivaldybės administracijos direktorių, PAGD pavaldžią įstaigą rajono savivaldybėje;
  • įgalioja pavaldžius darbuotojus vadovauti gaisro gesinimui ir pirminių gelbėjimo darbų atlikimui tol, kol atvyks PAGD pavaldžios įstaigos rajono savivaldybėje priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos;
  • savivaldybės institucijoms, priešgaisrinėms ir gelbėjimo pajėgoms siūlo būdus, kaip geriau organizuoti gaisrų gesinimo darbus, kitiems teritorijoje esantiems ūkio subjektams teikia informaciją, kaip užkirsti kelią gaisrų kilimui, vykdo prevencines priemones dėl gyvenamųjų vietovių ir objektų priešgaisrinės apsaugos gerinimo;
  • organizuoja ugniagesių komandų dalyvavimą PAGD pavaldžios įstaigos rajono savivaldybėje, kitų įmonių ar įstaigų rengiamose civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybose;
  • vykdo gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais, teikia metodinę pagalbą savanoriškoms ugniagesių formuotėms ir (ar) rinktinėms;
  • pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, užtikrina prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, neviršydamas įgaliojimų atstovauja Tarnybai savivaldos institucijose, teismuose, kitose institucijose;

vykdo kitus įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktus įgaliojimus, Savivaldybės tarybos ir kitų įgaliotų institucijų pavedimus.

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą ir vadovaujamojo darbo stažą bei profesinę patirtį pagrindžiančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 6. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
 7. Įstaigos vadovo veiklos programą. 

Papildoma informacija:

Pretendentų į Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis, veiklos programa).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. birželio 29 d. įskaitytinai. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). https://portalas.vtd.lt/lt/virsininkas-322;804270.html

Informacija teikiama telefonu 8 349 50086, el. paštu sigita.cepiene@jonava.lt , inga.maciule@jonava.lt  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: