Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos sporto centro direktoriaus pareigoms eiti.

Įstaigos buveinė – Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava.

JONAVOS SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Jonavos sporto centro (toliau – Centro) direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas.
  2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovaujamojo darbo stažą;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, bei su kitais su Sporto centro administravimu ir veikla susijusiais teisės aktais, gebėti juos pritaikyti praktikoje;

3.4. turėti strateginio valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo, infrastruktūros valdymo, lyderystės ir kūrybiškumo kompetencijas;

3.5. gebėti organizuoti ir planuoti Centro darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

3.8. būti nepriekaištingos reputacijos;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

4.2. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

4.3. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jomis disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ištekliais, užtikrina racionalų ir taupų jų valdymą ir naudojimą;

4.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, leidžia įsakymus, tvirtina Centro darbo tvarkas, taisykles ir kontroliuoja jų vykdymą, sudaro komisijas, darbo grupes Centro funkcijoms atlikti;

4.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, skatina juos, įspėja, drausmina, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, trenerių darbo krūvius, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

4.6. užtikrina veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, sudaro sąlygas išoriniam veiklos vertinimui (auditui) atlikti;

4.7. planuoja savo veiklą, rengia strateginį ir metinį veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

4.8. inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti rengimą;

4.9. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;

4.10. sudaro sportuojantiems ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

4.11. sudaro Centro vardu sutartis ir atstovauja Centrui kitose institucijose;

4.12. organizuoja Centro dokumentų saugojimą, valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.13. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Centro veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus;

4.14. vykdo Centro nuostatuose reglamentuotą veiklą;

4.15. užtikrina atvirumą vietos bendruomenei;

4.16. nustatyta tvarka iš savivaldybės ar valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių gautas lėšas naudoja pagal patvirtintas sąmatas;

4.17. teikia sporto ir kitas paslaugas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatytomis tvarkomis;

4.18. įgyvendina Centre pasirinktų sporto šakų sportinio ugdymo programas;

4.19. užtikrina ugdomų sportininkų sportinių pasiekimų vertinimą vadovaujantis meistriškumo pakopos rodikliais;

4.20. suteikia treneriams kvalifikacines kategorijas;

4.21. užtikrina sporto renginių kokybę;

4.22. organizuoja biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

4.23. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

Pretendentas privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą ir vadovaujamojo darbo stažą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  4. užpildytą pretendento anketą;
  5. Įstaigos vadovo veiklos programą;

 

Papildoma informacija:

Pretendentų į Jonavos sporto centro direktoriaus pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis, veiklos programa).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. birželio 20 d. įskaitytinai. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;802080.html  

Informacija teikiama telefonu 8 349 50086, el. paštu sigita.cepiene@jonava.lt , inga.maciule@jonava.lt  

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: