Šią savaitę atrasti dokumentai, liudijantys, jog pripažintas Lietuvos vadovas, partizaninio judėjimo vienas iš vadų A. Ramanauskas-Vanagas iki sovietų okupacijos priklausė skautų organizacijai. Šiuo metu yra rengiamas skautų istorijos trečiasis tomas ir archyvinių dokumentų paiešką inicijavo jo sudarytoja Nomeda Bepirštytė. Ji teigia, kad pirmajame skautų istorijos tome rengtame išeivijoje jau yra minima, kad A. Ramanauskas-Vanagas yra skautas. Mums buvo svarbu surasti tuos istorinius dokumentus patvirtinančius šį faktą. Vaidas Rindzevičius ir kiti skautai savanoriai ėmėsi didelio darbo, surasti ir sudaryti kuo platesnį skautų-partizanų sąrašą ir parengti medžiagą knygai. Darbas tęsiasi. tikimės dar naujų istorinių atradimų.

Skautų organizacija tuo metu turėjo ypatingą padėtį Lietuvoje. Ja globojo prezidentai A. Stulginskis ir A. Smetona, kurie turėjo organizacijos globėjo – „šefo“ statusą. Skautų organizacijai priklausė tūkstančiai narių, šviesiausias jaunimas iš Lietuvos įvairių socialinių sluoksnių, daugelis garsių pavardžių.

Sovietams okupavus Lietuvą, organizacija buvo panaikinta, jos turtas atimtas, o vyresnieji vadovai pateko į represijų mėsmalę. Dažnai skautai priklausė ir kitoms organizacijoms, buvo aktyvūs savo profesinėje veikloje. Okupantai šioje, kaip ir kitose pilietiškumo ugdymo organizacijose įžvelgė pavojų. Sovietai ne tik uždraudė skautų organizaciją, atėmė turtą, įvedė teroro diktatūrą visos Lietuvoje, okupantai pradėjo šalies gyventojų genocidą.

„Todėl, kai tik pradėjo reikštis organizuota mūsų tautos rezistencija okupantui, rezistencinio pogrindžio veikėjuose sutinkame labai daug skautų, kurie tuo keliu ryžosi atlikti savo pareigas tėvynei. Jų atsidėjimas pavojingam pogrindžio veikimui, jų ryžtas, ištvermė ir tikėjimas Lietuvos laisve, jų nesvyruojanti pasipriešinimo okupantui dvasia stiprino ir visus kitus skautus. Tarp partizanų kapų, tarp gestapo ir NKVD aukų okupuotoj Lietuvoj, nacių kacetuose ir Sibiro giriose rasime labai daug ir skautiškosios mokyklos auklėtinių. Į skautybę įsijungusi tremties jaunimo karta turi gausių gyvų lietuvio skauto pasiryžimo, sumanumo, drąsos ir pasiaukojimo tėvynės reikalams pavyzdžių…“, – pokaryje rašė garsus išeivis, JAV „Skautų Aido“ žurnalo ilgametis redaktorius A. V. Dundzila.

Skautų judėjimas atkurtas Lietuvoje vienas pirmųjų jau 1988 lapkričio 14 d. Šiuo metu Lietuvoje veikia įvairios skautų organizacijos, kurio vienija įvairaus amžiaus, tūkstančiai narių, o visame pasaulyje skautų šiuo metu yra per 60 mln. Skautų judėjimui priklauso karališkų šeimų nariai, valstybių vadovai, įvairiausių profesijų žmonės, daugybė garsių istorinių asmenybių. A. Ramanauskas-Vanagas ir V. Adamkus – du Lietuvos vadovai savo jaunystėje ėję skautišku pilietiško ugdymo keliu.

„Lietuvos Laisvės kovose 1944–1953 metais prieš okupantus dalyvavo apie šimtas tūkstančių drąsiausių žmonių, apie dvidešimt tūkstančių iš jų žuvo nelygioje kovoje. Partizaninio pasipriešinimo dalis ryškiausių asmenybių augo su skautiška dvasia, net pusė LLKS 1949 metų vasario 16-osios signatarų buvo skautais. Dabar atrandami dokumentai dar daugiau atskleidžia šviesios mūsų šalies didvyrių istorijoje, su kokiomis vertybėmis jie augo, brendo ir kodėl pasirinko ginkluoto pasipriešinimo kelią“ – pasakoja „Vanago Lietuva“ – istorinės atminties puoselėjimo iniciatyvos vadovas Alkas Paltarokas.

Lietuvos centrinės valstybės archyve surasti skautški dokumentai turi istorinę reikšmę ne tik pačių skautų istorijai ir džiugina jaunimą - dabartinius judėjimo narius, bet parodo pilietiškumo tiltą ir pamatinių vertybių ugdymo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, esant agresoriaus kaimynystėje.

„Nuolatinis darbas su mūsų rezistencijos istorija reikalauja didelių pastangų. Labai džiugu, jog šalia profesionalių istorikų atsiranda entuziastų ir pilietinių iniciatyvų, kuriems Laisvės kovų tema yra svarbi ir jie drąsiai imasi iššūkių“, – kalba LGGRTC generalinis direktorius Arūnas Bubnys.

Dokumentų atradimai papildo šių metų skautiškų renginių ir sukakčių ciklą - sukanka 90 metų, kai 1933 metais Palangoje lankėsi ir su prezidentu Antanu Smetona susitiko pasaulio skautų įkūrėjas lordas Robert Baden-Powell. Liepos mėnesį Lietuvos pamaryje vyks didžioji, skautams labai svarbi, kas penkis metus organizuojama Tautinė stovykla „Tarp trijų vandenų“. Čia dalyvaus per du tūkstančius skautų iš Lietuvos ir įvairių pasaulio valstybių.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro inf. ir nuotr.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: