Vyriausybė Seimui teikiamoje išvadoje iš esmės pritarė Želdynų įstatymo pakeitimams. Pagrindinis siūlomas pokytis – žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, ketinantys kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti 12 ar daugiau centimetrų storio medžius, augančius miestų gyvenamųjų vietovių požeminių inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir ant pastatų dalių, privalės apie tai informuoti savivaldybę.  

Apie tai pranešti savivaldybės vykdomajai institucijai sklypo savininkui reikės iki darbų pradžios likus ne mažiau kaip 10  darbo dienų. Savivaldybė, patikrinusi šią informaciją, per 5 darbo dienas turės informuoti ją pateikusius asmenis, ar medžiai, kuriuos planuojama kirsti, nėra saugotini.   

Tokio pakeitimo poreikis atsirado pasitaikius praktikai, kai saugotini medžiai miestuose šalinami be savivaldybės leidimo klaidingai pritaikius teisės akte numatytą išimtį, pagal kurią kai kuriose inžinerinių tinklų apsaugos zonose medžiai nepriskiriami saugotiniems.  

Numatyta, kad elektros, šilumos perdavimo tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys, ketinantys kirsti medžius šių objektų apsaugos zonose, privalės likus iki darbų pradžios ne mažiau kaip 5 darbo dienoms raštu informuoti apie tai žemės, kurioje auga želdiniai, savininką, valdytoją ar naudotoją, taip pat savivaldybės vykdomąją instituciją (išskyrus dėl medžių ir  krūmų, augančių elektros tinklų proskynose) ir nurodyti medžio vietą.  

Vyriausybė savo išvadoje taip pat siūlo Seimui numatomą reguliavimą papildyti nuostatomis, aiškiau apibrėžiančiomis savivaldybių ir elektros tinklus eksploatuojančių asmenų teises ir pareigas skelbiant želdinius savivaldybės saugotinais bei energetikos objektus eksploatuojančių asmenų pareigą informuoti savivaldybę apie numatomus vykdyti želdinių šalinimo darbus.  

Atkreipiame dėmesį, kad Želdynų įstatymo pakeitimuose siūlomi ir kiti reikšmingi pakeitimai, iš dalies patikslinantys dabar galiojantį priklausomųjų želdynų normavimo privalomumą, želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos taikymo išimtis ir surinktų kompensacijos lėšų panaudojimą, informacijos apie atestuotus želdynų projektų rengimo vadovus ir nepriklausomus želdynų ir želdinių ekspertus viešinimą. 

Želdynų įstatymo pakeitimų projektą pateikė Seimo narių grupė.

Aplinkos ministerijos inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: