Konkurencijos taryba balandžio 7 d. nusprendė vienų metų laikotarpiui Estijos bendrovei „MM Grupp“ taikyti laikinąsias priemones, tarp kurių – įpareigojimas visą, kaip įtariama, be institucijos leidimo perimtą „Forum Cinemas“ turtą ir verslą valdyti taip, kad nebūtų pakenkta jo ekonominiam gyvybingumui, tinkamumui parduoti ar konkurencingumui, balandžio 12-ąja praneša Konkurencijos taryba.

Šiuo metu Konkurencijos taryba vykdo tyrimą dėl Estijos bendrovės „MM Grupp“ veiksmų, kuriais, kaip įtariama, buvo įgyvendinta koncentracija be Konkurencijos tarybos leidimo, todėl galėjo būti pažeistas Konkurencijos įstatymas.

Institucija dar 2021 m. kovo 8 d. gavo „MM Group“ pranešimą vykdyti koncentraciją. Estijos bendrovė ketino įsigyti 51 proc. (kartu su turimomis akcijomis – 100 proc.) kitos Estijos įmonės „Forum Cinemas Lithuania“ akcijų ir tokiu būdu netiesiogiai perimti pastarosios bendrovės Lietuvos filialo kontrolę.

Tuo metu su „MM Group“, užsiimančios kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingo) veikla, susijusios įmonės veikė įvairiose verslo srityse, viena jų – valdė prekės ženklą „Apollo“ ir vykdė kino teatrų veiklą Panevėžyje, kitos – platino Holivudo studijų („The Walt Disney“, „Paramount“, „Universal“) ir nepriklausomų kūrėjų kino filmus. Planuotos įsigyti bendrovės „Forum Cinemas Lithuania“ Lietuvos filialas vykdė kino teatrų veiklą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Kadangi sandorį planuojančios įmonės laiku nepateikė visos reikalingos informacijos, pranešimo nagrinėjimo terminas buvo sustabdytas. 2021 m. spalio 14 d. Konkurencijos taryba nutraukė koncentracijos nagrinėjimo procedūrą, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymu, kuriame numatyta, jog kai pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo terminas yra sustabdytas ilgiau nei 3 mėnesius, sandorio vertinimo procesas yra nutraukiamas ir laikoma, kad pranešimas apie koncentraciją nebuvo pateiktas. Sandorį planavusios bendrovės negalėjo vykdyti koncentracijos, nes negavo leidimo.

Konkurencijos tarybos turimi duomenys leidžia įtarti, kad, nors leidimas koncentracijai nebuvo gautas, sandorį „MM Grupp“ nusprendė vykdyti faktiškai skaidant „Forum Cinemas Lithuania“ turtą ir atskiromis dalimis jį perleidžiant su „MM Grupp“ susijusiems ūkio subjektams.

Konkurencijos tarybos vertinimu, būtina imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti tiriamųjų ūkio subjektų tarpusavio ekonominį nepriklausomumą, sustabdyti tolesnių koncentracijos veiksmų ir integracijos įgyvendinimą bei užtikrinti galimybę pritaikyti veiksmingas poveikio priemones tuo atveju, jei institucija nustatytų, kad buvo pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimai. 

Atsižvelgdama į tai, Konkurencijos taryba nusprendė vienų metų laikotarpiui, be kita ko, taikyti šias laikinąsias priemones:

  • Įpareigoti „MM Grupp“ visą perimtą „Forum Cinemas“ priklausiusį turtą ir verslą valdyti ir vykdyti nepriklausomai nuo „MM Grupp“ įmonių grupės verslo, išimtinai atitinkamo verslo (o ne „MM Grupp“) naudai. „MM Grupp“ privalo susilaikyti nuo bet kokio sprendimo ar elgesio, galinčio turėti neigiamą poveikį perimto verslo ekonominiam gyvybingumui, tinkamumui parduoti ar konkurencingumui, priėmimo.
  • Įpareigoti „MM Grupp“ neperleisti perimto „Forum Cinemas“ priklausiusio turto ir verslo kontrolės (įskaitant ir jokių teisių į atitinkamą turtą, verslą ar bet kurias jo dalis) jokiems kitiems ūkio subjektams ar asmenims, įskaitant ir su „MM Grupp“ susijusius ūkio subjektus, prieš tai neturint aiškaus Konkurencijos tarybos pritarimo tokiam perleidimui.
  • Įpareigoti „MM Grupp“ sustabdyti ir toliau nevykdyti jokių kitų veiksmų, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai būtų perimamas „Forum Cinemas“ priklausantis turtas ar verslas, įskaitant sutarčių, susitarimų, darbuotojų ar bet kokių kitų teisių perėmimą.
  • Įpareigoti „MM Grupp“ ir „Forum Cinemas“ nesidalinti jokia konfidencialia verslo informacija, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos atskleidimas yra būtinas siekiant laikytis įstatymų reikalavimų.

Nutarimas taikyti laikinąsias priemones gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 10 dienų nuo jo įteikimo dienos. Skundo padavimas teismui nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo – laikinosios priemonės įsigaliojo nuo balandžio 7 d.

Konkurencijos taryba ragina rinkos dalyvius, turinčius su laikinųjų priemonių taikymu ir vykdymu susijusios informacijos, pateikti ją institucijai el. paštu: spg@kt.gov.lt arba tel. +370 664 56056.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: