Rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 13B-558 „Dėl Jonavos r., Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61 394, faks. (8 349) 50 012, savivaldybe@jonava.lt, www.jonava.lt. Informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės vyr. Architektas Vaidas Zakarauskas tel. (8 349) 35338, el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt., 427 kab.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė: Eleonora Grablevskienė, tel. +37067211410, el. p. e.grablevskiene@atamis.lt.

Planuojama teritorija: Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k. teritorijos dalis, plotas apie 136 ha.

Planavimo tikslai: Sudaryti sąlygas Išorų kaimo darniai urbanistinei, socialinei ir ekonominei raidai; nustatyti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; parengti sprendinius sveikai, saugiai, darniai gyvenamajai aplinkai sukurti; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

 1. Detalizuojant Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.
 1. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą.
 2. Numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai.
 3. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.
 4. Išsaugoti kraštovaizdžio savitumą.
 5. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 6. Numatyti atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijų ribas.
 7. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
 8. Numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus.
 1. Nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
 2. Nustatyti rekreacinių teritorijų tvarkymo principus ir priemones. 

Papildomi reglamentai:

 1. Susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas;
 2. Poilsio, sporto aikštelių išdėstymas. 

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)):

Teritorijų planavimo rūšis, porūšis ir lygmuo: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas, vietovės lygmens.

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

SPAV reikalingumas: pagal poreikį atlikus SPAV atranką.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadija: rengiama, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Tyrimai ir galimybių studijos: nenumatoma.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. II ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. lapkričio 10 d. ir baigiasi 2022 m. lapkričio 23 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-590), Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.jonava.lt).

Vieša ekspozicija vyks Užusalių seniūnijos patalpose (Saulės g. 9A, Užusalių k., Jonavos r.) nuo 2022 m. lapkričio 17 d. ir baigiasi 2022 m. lapkričio 23 d., su papildomais dokumentais (aiškinamaisiais raštais, schemomis) bus galima susipažinti pas Užusalių seniūnijos seniūną ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriuje, 427 kab.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. lapkričio 24 d. 16 val. Užusalių seniūnijoje, adresu Saulės g. 9A, Užusalių k., Jonavos r.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mažesnės apimties detaliųjų planų sprendiniai keičiami šiuo detaliuoju planu ir nustoja galioti patvirtinus Jonavos r., Užusalių sen., Išorų kaimo detalųjį planą. Taip pat informuojame, kad: 1) Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (TAR, 2014-

12-30, Nr. 20928) buvo atliktos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros – parengtas Jonavos rajono Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detaliojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas, gautų vertinimo subjektų išvadų pagrindu, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022-04-07 įsakymu Nr. 13B-461 „Dėl Jonavos rajono Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo; 2) Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022-04-07 įsakymu Nr. 13B-460 „Dėl pritarimo Jonavos rajono Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detaliojo plano koncepcijai“ pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu bei patvirtinta koncepcija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-590) bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriuje, 427 kab.

Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-46-19-590).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos (teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-46-19-590). Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta, ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo sprendinių konkretizavimo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: