Informuojame, jog statinių savininkai, naudotojai privalo vykdyti statinio techninę priežiūrą nuo naujo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, deklaracijos apie naujo statinio statybos užbaigimą patvirtinimo ar pateikimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dienos iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios. Jonavos rajone statinių naudojimo priežiūrą vykdo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto ir statybos skyrius. Priežiūra vykdoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017  „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

Priežiūros vykdytojas apie numatomą statinio techninės priežiūros patikrinimą iš anksto raštu praneša statinio naudotojui. Patikros metu priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, turi teisę:

 1. paprašyti pateikti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus, kai jie yra privalomi, tarp jų:
  • statinio techninį pasą (ar techninės apskaitos kortelę), pastato techninį-energetinį pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus, statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvadas;
  • statinio projektą (kai būtina);
  • kadastrinių duomenų bylą (kai būtina);
  • statinio energetinio naudingumo sertifikatą;
  • bendraturčių susitarimą dėl statinio valdymo ir naudojimo, jeigu statinys turi daugiau negu vieną savininką;
 2. patikrinti:
  • ar statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato techniniame-energetiniame pase yra padaryti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo (jei tokie darbai buvo vykdomi);
  • ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas;
  • ar atliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros;
  • ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai;
 3. apžiūrėti statinį (jo dalį) vietoje;
 4. apžiūrėjus statinį (jo dalį), nustatyti:
  • ar statinys naudojamas pagal paskirtį;
  • ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti Inspekcijai;
  • ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų;
  • padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą atsižvelgiant į 2.1-4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus;
 5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (Reglamento 8 priedas); jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Subjekte;
 6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti;
 7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;
 8. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą.

apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti raštu statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas).

STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TIKRINIMO PLANAS 2021 M.

Eil. Nr.

Planuojama patikros data

Objekto adresas

Savininkas / naudotojas

1.       

I ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Ukmergės g. 46, Bukonių k., Bukonių sen.

Fiziniai asmenys

2.       

I ketvirtis

Gyvenamas namas, Plento g. 34, Liepių k., Bukonių sen.

Fizinis asmuo

3.       

I ketvirtis

Negyvenami pastatai, Plento 46, Liutkūnų k., Bukonių sen.

Fizinis asmuo

4.       

I ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Ruklio 18, Ruklos mst.

Fizinis asmuo

5.       

I ketvirtis

Gyvenamas pastatas, Šermukšnių g. 1, Kuigalių k., Žeimių sen.,

Fiziniai asmenys

6.       

I ketvirtis

Pergalės g. 2, Kuigalių k., Žeimių sen.

Fiziniai asmenys

7.       

I ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Prezidento g. 3, Jonava

Fiziniai asmenys

8.       

II ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Klevų g. 17, Ručiūnų k., Kulvos sen.

Fizinis asmuo

9.       

II ketvirtis

Negyvenamas pastatas, P. Vaičiūno g. 21, Panoteriai, Šilų sen.

 Juridinis asmuo                                                                                                                       

10.    

II ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Beržų g. 15, Šilų k., Šilų sen.

Juridinis asmuo

11.    

II ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Žeimių g. 1, Kuigalių k., Žeimių sen.

Juridinis asmuo

12.    

II ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Karaliaus Mindaugo g. 3, Ruklos mst.

Fizinis asmuo

13.    

II ketvirtis

Negyvenamas pastatas, K. Mindaugo g. 12, Ruklos mst.

Juridinis asmuo

14.    

II ketvirtis

Negyvenamas pastatas, K. Mindaugo g. 22, Ruklos mst.

Fizinis asmuo

15.    

II ketvirtis

Gyvenamasis namas, Piliakalnio g. 16, Ruklos mst.

Juridinis asmuo

16.    

II ketvirtis

Negyvenamas pastatas, P. Vaičiūno g. 34, Panoteriai, Šilų sen.

Fizinis asmuo

17.    

II ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Kauno g. 47, Jonava

Fizinis asmuo

18.    

III ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Lokio g. 7, Gudžionių k., Šilų sen.

Fizinis asmuo

19.    

III ketvirtis

Gyvenamas namas, Pergalės g. 2A, Šveicarijos k., Šveicarijos sen.

Fizinis asmuo

20.    

III ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Sunkinių g., Kalnėnų k., Užusalių sen.

Fizinis asmuo

21.    

III ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Ukmergės g. 26, Bukonių k., Bukonių sen.

Fizinis asmuo

22.    

III ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Blauzdžių k., Žeimių sen.

Juridinis asmuo

23.    

III ketvirtis

Negyvenami pastatai, Gulbiniškių k., Šveicarijos sen.

Fizinis asmuo

24.    

III ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Piliakalnio g. 12, Ruklos mst.

 Fizinis asmenys

25.    

III ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Kauno g. 108, Jonava

Juridinis asmuo

26.    

III ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Geležinkelio g. 1, Jonava

Juridinis asmuo

27.    

IV ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Žeimių g. 18, Jonava

Fiziniai asmenys

28.    

IV ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Kauno g. 51, Jonava

Juridinis asmuo

29.    

IV ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Gudžionių g. 6, Jonava

Juridinis asmuo

30.    

IV ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Fabriko g. 3G, Jonava

Juridinis asmuo

31.    

IV ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Fabriko g. 3, Jonava

Fizinis asmuo

32.   

IV ketvirtis

Negyvenamas pastatas, Fabriko g. 3E, Jonava

Juridinis asmuo

33.   

IV ketvirtis

Negyvenamas pastatas, J. Basanavičiaus g. 2, Jonava

Fiziniai, juridiniai asmenys

34.   

IV ketvirtis

Negyvenami pastatai, Beržų g. 13, Šilų k., Šilų sen.

Fiziniai, juridiniai asmenys

       

Pastaba: statinių naudojimo techninės priežiūros tikrinimo planas 2021 m. gali būti koreguojamas, papildomas.

Jonavos r. savivaldybės inf.

pixabay.com asociatyvi nuotr. 

Taip pat skaitykite: