Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informuoja, jog nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pavyzdinis pareigybės aprašymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d.  nutarimu Nr. 1155

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, (toliau – Metodika) 15 punktas nustato, kad pareigybės aprašyme gali būti nustatytos tik specialiosios veiklos sritys arba specialiosios ir bendrosios veiklos sritys. Pareigybės aprašyme, nustatant tik specialiąsias veiklos sritis arba specialiąsias ir bendrąsias veiklos sritis, nustatoma viena pagrindinė ir ne daugiau kaip dvi papildomos veiklos sritys. Nustatant, kuri veiklos sritis yra pagrindinė, o kuri (-ios) papildoma (-os), vertinama pareigybės specifika bei teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos ir (ar) įstaigos padalinio veiklą. Jeigu valstybės tarnautojas turi teisę priimti administracinius sprendimus, ši veikla pareigybės aprašyme priskiriama specialiajai veiklos sričiai – sprendimų įgyvendinimui. Metodikos 25 punktas nustato, kad jeigu valstybės tarnautojo pareigybei įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ar įstatymų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose priskiriamos kitos funkcijos nei pareigybės aprašymo ruošinyje, pareigybės aprašyme trumpai nurodoma, pagal kokį teisės aktą ir kokias funkcijas vykdys valstybės tarnautojas.

Atkreiptinas dėmesys, kad valstybės tarnautojas – tai asmuo, einantis pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose ir vykdantis viešojo administravimo funkcijas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnis nustato viešojo administravimo sritis:

1) administracinis reglamentavimas;

2) administracinių sprendimų priėmimas;

3) administracinių paslaugų teikimas;

4) teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra;

5) viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

Šias viešojo administravimo sritis apima Metodikoje nustatytos specialiosios sritys (administracinis reglamentavimas, sprendimų įgyvendinimas, stebėsena ir analizė, priežiūra ir kontrolė, administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas).

Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnį, valstybės tarnautojams gali būti pavedama atlikti ir kitas (ne viešojo administravimo) funkcijas: teikti asmenims įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto turimą informaciją; konsultuoti asmenis viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais; vykdyti administracinę procedūrą; atlikti viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą. Tačiau šios funkcijos neturėtų sudaryti daugiau negu pusės valstybės tarnautojui jo pareigybės aprašyme nustatytų viešojo administravimo funkcijų ir ne daugiau kaip pusės darbo laiko atliekant viešojo administravimo funkcijas.

Todėl rengiant už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės aprašymą, reikalinga atsižvelgti į už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pavyzdiniame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą bei Metodiką.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: