Siekiant stiprinti Jonavos rajono aplinkos būklės stebėseną ir rajono aplinkos apsaugą, 2023 metais buvo vykdomas aktyvus aplinkos monitoringas (stebėsena).

Aplinkos monitoringui 2023 metais vykdyti, viešojo pirkimo būdu, pasirašyta sutartis su kvalifikuota įmone – UAB „Darnaus vystymosi institutas“, kuri Jonavos miesto ir rajono ribose, pagal administracijos patvirtintą paslaugų atlikimo grafiką atliko oro, vandens ir dirvožemio taršos tyrimus bei teikė aktualiausią informaciją Jonavos rajono savivaldybės administracijai viešinimui.

Jonavos rajono savivaldybės aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, didinti rajono bendruomenės, valstybinių institucijų informavimą apie Jonavos rajono aplinkos būklę ir ugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę. 

Gauta informacija naudojama grindžiant, planuojant ir įgyvendinant konkrečias aplinkosaugos priemones. Kryptingas Jonavos rajono savivaldybės teritorijos darnaus vystymosi stimuliavimas yra neatsiejamas nuo išsamios informacijos gavimo apie antropogeninės taršos monitoringo komponentus (aplinkos orą, paviršinį vandenį, dirvožemį).

Aplinkos monitoringo metinėje ataskaitoje už 2023 metus pateikta išsami informacija apie Jonavos rajono aplinkos būklę. Toliau pateikiame susistemintą svarbiausią informaciją iš metinės ataskaitos.

ORO KOKYBĖS MONITORINGAS

2023 m. Jonavos rajono viešosios paskirties teritorijų aplinkoje atlikti NO2, SO2, lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) koncentracijų tyrimai, panaudojant pasyvius sorbentus. Tyrimai atlikti nuo 2023-02-14 iki 2023-02-28, nuo 2022-04-06 iki 2023-04-20, nuo 2023-07-13 iki 2023-07-27 d. ir nuo 2023-10-06 iki 2023-10-20 d. Išanalizavus pateiktos ataskaitos duomenis bei pateiktus rezultatus nustatyta, kad 2023 metais nei vieno iš aukščiau paminėtų teršalų vertės metų eigoje nebuvo viršytos. Prie gerėjančios aplinkos oro būklės ženkliai prisideda Jonavoje aktyviai vykdomos Nacionalinio oro taršos mažinimo plano priemonės. 

Prie aplinkos oro kokybės gerinimo Jonavos rajono savivaldybės gyventojai gali prisidėti ir patys – gerindami automobilių techninę būklę, keisdami juos į netaršias transporto priemones, vietiniam susisiekimui aktyviai naudoti daugiau nei 90 km ilgio pėsčiųjų/dviračių takų, viešąjį transportą, namų ūkiuose naudojamus taršius kietojo kuro katilus keisti į atsinaujinančią energiją naudojančius įrenginius.

PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ MONITORINGAS

2023 m. kovo 21 d., 2023 m. balandžio 20 d., 2023 m. liepos 21 d., 2023 m. rugpjūčio 15 d. ir 2023 m. spalio 6 d. Jonavos rajono savivaldybėje buvo paimti paviršinio vandens mėginiai.

Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius, hidromorfologinius ir biologinius kokybės elementus. Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius kokybės elementus – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas, organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinančius rodiklius: nitratinį azotą (NO3-N), amonio azotą (NH4-N), bendrąjį azotą (Nb), fosfatinį fosforą (PO4-P), bendrąjį fosforą (Pb), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (O2). Ežerų ekologinė būklė vertinama pagal fizikinį-cheminį kokybės elementą – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas) apibūdinančius rodiklius: bendrąjį azotą (Nb) ir bendrąjį fosforą (Pb).

Neries upė: 2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje bendrojo azoto (Nb) koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo nustatyta aptikimo riba, t. y. nuo a<1,0 mg/l iki 3,7 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 12 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje amonio azoto (NH4-N) koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo nustatyta aptikimo riba, t. y. nuo a<0,0389 mg/l iki 0,303 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 2 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje nitratinio azoto (NO3-N) koncentracija įvairavo nuo 0,049 mg/l iki 2,280 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 9 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje nitritinio azoto (NO2-N) koncentracija buvo išmatuota mažiau nei tyrimo metodo nustatyta aptikimo riba, t. y. a<0,015 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 0,09 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje bendrojo fosforo (Pb) koncentracija įvairavo nuo 0,022 mg/l iki 0,064 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 1,6 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje fosfatų fosforo (PO4-P) koncentracija įvairavo nuo 0,02 mg/l iki 0,06 mg/l.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje ištirpusio deguonies koncentracija įvairavo nuo 7,10 mgO2/l iki 8,61 mgO2/l. Gautos O2 koncentracijų vertės aukščiau ribinės vertės ≤ 7 mgO2/l rodo, jog yra pakankamas ištirpusio deguonies kiekis Neries upės vandenyje nustatytose matavimų vietose.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje tirtoje Neries upėje BDS7 vertė įvairavo nuo 1,0 mg/lO2 iki 4,6 mg/lO2. Iš turimų duomenų suskaičiuotas tyrimų vidurkis keitėsi nuo 1,98 mg/lO2 iki 2,13 mg/lO2. Nustatyta ribinė vertė 6 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

Beržų tvenkinys: 2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje Beržų k. tirtame Beržų tvenkinyje bendrojo azoto (Nb) koncentracija įvairavo nuo 1,2 mg/l iki 5,5 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 12 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje Beržų k. tirtame Beržų tvenkinyje bendrojo fosforo (Pb) koncentracija įvairavo nuo 0,012 mg/l iki 0,032 mg/l. Nustatyta ribinė vertė 1,6 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybėje Beržų k. tirtame Beržų tvenkinyje BDS7 vertė įvairavo nuo 1,6 mg/lO2 iki 5,1 mg/lO2. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis buvo 2,73 mg/lO2. Nustatyta ribinė vertė 6,0 mg/l 2023 metais nebuvo viršyta.

Atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas Beržų tvenkinyje taikomos tokios priemonės kaip biomanipuliacija - dugną rausiančių (karpio, karoso) ir planktonaėdžių žuvų (kuojos, raudės ir kt.) bendrijų koregavimas įžuvinant plėšriosiomis žuvimis bei dumblius ir vandens augalus ėdančius plačiakakčius.

Parengė: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Laurita Puškova

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: