Nuo naujų mokslo metų mokyklose stiprinamas profesinis orientavimas. Jis  sistemiškai prasidės nuo pirmos klasės, mokyklose nuo rugsėjo mėn. pradės dirbti daugiau karjeros specialistų, kurie mokiniams patars ir padės apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi, karjeros plano. Iki šių mokslo metų mokyklose dirbo per 80 karjeros specialistų. Numatoma, kad jau 2023 metų pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų, o 2024 m. – apie 425.

 

Šiandien Vyriausybė patvirtino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašą, nustatantį profesinio orientavimo paslaugų teikimo, karjeros specialistų paskirstymo švietimo įstaigose tvarką ir kt. Ruošiantis reformai lygiagrečiai buvo gerinamos ir darbo sąlygos esamiems ir būsimiems karjeros specialistams – didinamas pradinis koeficientas, trumpinamos darbo valandos.

 

„Profesinis orientavimas – neatsiejama visaverčio mokinio ugdymo dalis, kad iš mokyklos jis išeitų jau turėdamas žinių apie tai, kaip veikia darbo pasaulis, žinantis savo polinkius ir ateities karjeros galimybes. Įgyvendinant šią reformą svarbi misija tenka savivaldybėms ir mokykloms, kurios bus atsakingos už sklandų profesinio orientavimo teikimą. Savivaldybės skirs profesinio orientavimo koordinatorių, paskirstys lėšas mokykloms, kuriose bus steigiami karjeros specialistų etatai, konsultuos švietimo įstaigas profesinio orientavimo teikimo klausimais ir t. t.“, - sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

 

Profesinio orientavimo teikimo tvarkos apraše nustatoma, kad pradinėse klasėse vienam karjeros specialistui tenka 1 500 mokinių, 5–8 klasėse – 800 mokinių, 9–12 klasėse 600 mokinių. Profesinėse mokymo įstaigose vienas karjeros specialistas aptarnaus 800 mokinių. Siekiant užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų kokybę, nustatoma minimali karjeros specialisto etatas dalis švietimo įstaigoje – 0,5 etato. Mokyklose, kuriose nesusidarys minimali etato dalis, paslaugos bus teikiamos centralizuotai. Tikslų karjeros specialistų pasiskirstymą po švietimo įstaigas, kokia etato dalimi ir kokioje įstaigoje (pvz., mokyklose ar pedagoginėse psichologinėse tarnybose) jie turėtų būti įdarbinti, spręs savivaldybė. Savivaldybė taip pat turi teisę padidinti karjeros specialistų etato normą ir skirti papildomą finansavimą iš savo lėšų.

 

Profesinio orientavimo stebėseną atliks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldus Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Jis taip pat teiks metodinę pagalbą ir konsultacijas savivaldybių profesinio orientavimo koordinatoriams, mokykloms, rūpinsis šių specialistų kvalifikacija ir kt.

 

Profesiniam orientavimui koordinuoti nacionaliniu lygiu bus sudaryta grupė, kurios sudėtį tvirtins švietimo, mokslo ir sporto ministras. Koordinavimo grupę sudarys ministerijų, Lietuvos savivaldybių, Karjeros specialistų asociacijos, Užimtumo tarnybos, kitų institucijų atstovai. Ši koordinavimo grupė, atsižvelgdama į profesinio orientavimo stebėsenos duomenis, vertins profesinio orientavimo būklę, svarstys prioritetines veiklos kryptis ir teiks siūlymus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kt.

 

Siekiama, kad padidinus karjeros specialistų atlyginimus ir pagerinus jų darbo sąlygas, į mokyklas ateitų dirbti daugiau šių specialistų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, planuodama profesinio orientavimo pertvarką, tam rengėsi iš anksto. Nuo rugsėjo 1 dienos karjeros specialistams nustatyti tokie patys pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, kaip ir mokytojams bei švietimo pagalbos specialistams. Karjeros specialistams, kurie dirba iki 10 metų, – atlyginimas didėja 16,3 - 17,7 proc., dirbantiems iki 15 metų – 7,1 proc., daugiau kaip 15 metų – 0,9 proc. Kadangi pareiginės algos koeficientas didinamas nuo dabartinio 6,4 iki 7,4, tai didės atlyginimas ir tiems karjeros specialistams, kurie neturi stažo ir švietimo įstaigose pradės dirbti nuo rudens.

 

Siekdama užtikrinti, kad profesinio orientavimo paslaugas teiktų tik kompetentingi karjeros specialistai. Šiemet pavasarį švietimo, mokslo ir sporto ministrė patvirtino „Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašą“, kuriame nustatyti reikalavimai karjeros specialistams. Remiantis šiais reikalavimai parengta karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa, kurioje jie galės dalyvauti nemokamai ir įgyti aktualias kompetencijas. Papildomai ministerija parengė rekomendacijos švietimo įstaigoms dėl profesinio orientavimo paslaugų teikimo ir karjeros specialistų funkcijų. Kad karjeros specialistų startas būtų sklandesnis, rugsėjo-lapkričio mėnesiais numatoma organizuoti nuotolines konsultacijas, lapkričio mėnesį surengti regioninius seminarus.

 

Nuo rugsėjo 1 d. švietimo įstaigų karjeros specialistų darbo laikas per savaitę sutrumpinamas ir prilyginamas kitų pagalbos mokiniui specialistų darbo laikui, t. y. 36 val. per savaitę. Nors darbo valandų skaičius sumažintas, atlyginimas nuo to nesikeičia. Ne daugiau kaip 60 procentų šių darbuotojų darbo laiko būtų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais, o kita darbo laiko dalis - netiesioginiam darbui su mokiniais.

 

Įsipareigojimas iki 2024 metų sukurti sąlygas, kad visiems mokiniams būtų teikiamas ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir konsultavimas, užtikrinant karjeros specialistų rengimą ir tvarų finansavimo modelį, buvo įtvirtintas Seimo parlamentinių partijų pasirašytame susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos 2021–2030.

 

Visą aktualią informaciją, taip pat registraciją į karjeros specialistams aktualius renginius bus galima rasti specialioje internetinėje svetainėje.

 

Iki 2024 metų karjeros specialistų darbas mokyklose bus finansuojamas Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšomis.

ŠMSM inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: