Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

Kaip rašoma aiškinamajame rašte, įgyvendinant europinio standarto geležinkelio „Rail Baltica“ projektą, pripažintą ypatingos valstybinės svarbos projektu, buvo parengti projektiniai pasiūlymai, kurie pristatomi visuomenei. Naujo statinio ar jo dalies statybos vieta - Rail Baltica linija Kaunas-Ramygala, geležinkelio kelio ruožas Kaunas (Palemonas) – Šveicarija (DPS1), Jonavos r. sav. apima šias Jonavos rajono savivaldybės seniūnijas:  Jonavos r. sav., Užusalių sen. (kaimai: Girininkai II, Išorai, Šafarka, Kalnėnai). 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima svetainėse: Jonavos rajono savivaldybės oficialiame puslapyje www.jonava.lt ir Rail Baltica oficialiame puslapyje www.railbaltica.org/info

Pasiūlymus iki viešo susirinkimo galima teikti: Paštu – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g.7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, adresuojant PV Geniui Borutai arba el. paštu: Genius.Boruta@kelprojektas.lt

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-28 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEyZWVmNTItNzc4ZS00NmM4LTk2MWUtNTY5MmVhMTA5YjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22d1038bf3-964d-4d1f-85bb-58d0c77cb483%22%7d

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija 1

Vaizdinė informacija 2

Vaizdinė informacija 3

Taip pat skaitykite: