Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 13B-414, skelbiamas Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų rėmimo 2023 metais konkursas (toliau - Konkursas).

Konkursu tikslingai siekiama organizuoti ir finansuoti kokybišką, turiningą vaikų užimtumą ir poilsį, į nenutrūkstamą edukaciją orientuotą vasaros laisvalaikį, poilsį padaryti prieinamesnį didesniam vaikų skaičiui, užtikrinti socialiai remiamų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, socialiai pažeidžiamų vaikų dalyvavimą, kurti saugią, sveiką ugdymo(si) ir poilsio aplinką, sudarant sąlygas vaikams plėtoti socialinę kompetenciją, kūrybiškumą ir iniciatyvą, tenkinti vaikų pažinimo, ugdymo(si) bei saviraiškos poreikius įvairiomis prasmingomis ir patraukliomis veiklomis.

Programų finansavimui siūloma lėšų suma skiriama atsižvelgiant į šiuos prioritetus:

  • veikla orientuota į socialinės atsakomybės ugdymą;
  • numato sveikos gyvensenos, pilietiškumo, etnokultūrinės veiklos, turizmo, technologijų, ekologijos elementų;
  • numato užimti daugiau socialiai remiamų vaikų;
  • numato užimti daugiau specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų;
  • numato užimti daugiau socialinės rizikos šeimų ir socialiai pažeidžiamų vaikų;
  • bendrai veiklai telkia įvairias institucijas, į veiklas įtraukia pedagogines specialybes pasirinkusius studentus, tokiai veiklai pasirengusius savanorius;
  • turi papildomų finansavimo šaltinių.

 

Konkurse gali dalyvauti Jonavos rajono savivaldybėje registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie:

- turi teisę vykdyti švietimo, vaikų poilsio stovyklų veiklą;

- turi asmenis pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius kompetentingai dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais (pedagogais);  

- turi Programai kokybiškai įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą ir ugdymo(si) priemones;

- užtikrina vaikui, pedagogui ir kitiems darbuotojams, įgyvendinantiems Programą, saugią ir sveiką ugdymo(si) bei darbo aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.

Programų paraiškos ir kiti dokumentai teikiami, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1TS-50, 11 punktu. Visi dokumentai su lydraščiu, nurodant „Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų rėmimo 2023 metais konkursui“, adresuojami Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriui, teikiami (1 egzempliorius): popierinis variantas - Žeimių g. 13 (124 kab. Asmenų aptarnavimas), LT – 55158 Jonava arba el. variantas - el. paštu administracija@jonava.lt.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. kovo 23 – balandžio 19 d. (imtinai).

Kilus klausimams kreiptis: tel.  +37061623403, el. p. daiva.skebiene@jonava.lt.

Aprašas

Paraiškos forma

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: