Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos baseino direktoriaus pareigoms eiti.

Įstaigos buveinė – Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava.

Įmonės kodas 305996754

JONAVOS BASEINO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Jonavos baseino direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas.
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovaujamojo darbo stažą;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius.
3.4. išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant metinius veiklos planus ir programas;
3.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;
3.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
3.8. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja biudžetinės įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
4.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;
4.3. nustatyta tvarka priima ir atleidžia biudžetinės įstaigos darbuotojus;
4.4. tvirtina biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
4.5. organizuoja biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
4.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
4.7. pagal kompetenciją sudaro sutartis įstaigai keliamiems veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;
4.8. tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;
4.9. užtikrina įstaigos metinio veiklos plano rengimą, kontroliuoja ir užtikrina plano įgyvendinimo veiklas bei savivaldybės tarybai teikia metinę veiklos ataskaitą;
4.10. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip laikomasi darbo disciplinos, skatina, įspėja, drausmina darbuotojus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas.
4.11. disponuoja įstaigai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo įgaliojimus ir kitus dokumentus;
4.12. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat bendraujant su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
4.13. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias saugias ir sveikas sąlygas baseino lankytojams;
4.14. teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms pagal jų kompetenciją įstaigos dokumentaciją, informaciją ir ataskaitas bei užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;
4.15. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

Pretendentas privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  4. užpildytą pretendento anketą;
  5. Įstaigos vadovo veiklos programą;

Papildoma informacija:

Pretendentų į Jonavos baseino direktoriaus pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis, veiklos programa).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. kovo 15 d. įskaitytinai. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-darbo-uzmokestis-15385-24797-eur-322;775330.html

Informacija teikiama telefonu 8 349 50086, el. paštu sigita.cepiene@jonava.lt , inga.maciule@jonava.lt  

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: