Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Jonavos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti.

Įstaigos buveinė – Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava.

Įmonės kodas 190326865.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Viešosios įstaigos Jonavos ligoninės direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas.
 2. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, viešosios įstaigos Jonavos ligoninės įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
 3. Direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti Ligoninės veiklą, vadovauti įstaigai, įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti įstaigos veiklos strategiją.

II SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Asmuo, einantis įstaigos vadovo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

3.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

 1. Asmuo, einantis įstaigos vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

4.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

4.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

4.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

4.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Asmuo, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. įgyvendina Ligoninės įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, organizuoja Ligoninės veiklą ir jai pavestų funkcijų vykdymą;

5.2. planuoja Ligoninės žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

5.3. kreipiasi į Savivaldybės tarybą dėl neefektyviai dirbančių Ligoninės padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;

5.4. suderinęs su Ligoninės stebėtojų taryba, tvirtina Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą;

5.5. skiria ir atšaukia gydymo tarybos pirmininką ir gydymo tarybos narius;

5.6. skiria ir atšaukia slaugos tarybos pirmininką ir slaugos tarybos narius;

5.7. veikia Ligoninės vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Ligoninės darbuotojais, nustato darbuotojų atlyginimus, skatina juos ir skiria įspėjimus už darbo pareigų pažeidimus;

5.8. planuoja Ligoninės veiklos kryptis;

5.9. įgyvendina Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus;

5.10. tinkamai ir laiku atlieka gautas užduotis ir pavedimus, kontroliuoja, kad jas atliktų Ligoninės darbuotojai;

5.11. rūpinasi darbuotojų darbo kvalifikacija;

5.12. organizuoja tinkamą Ligoninės dokumentų tvarkymą, naudojimą, saugojimą;

5.13. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

5.14. tvirtina Ligoninės darbuotojų pareigybių aprašymus, Ligoninės padalinių nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, priima įsakymus bei kitus vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

5.15. savivaldybės tarybai teikia tvirtinti Ligoninės įstatų pakeitimus, organizuoja duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

5.16. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja, valdo ir disponuoja Ligoninei priskirtu valstybės, Savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą;

5.17. parengia ir pateikia Savivaldybės tarybai praėjusių finansinių metų Ligoninės veiklos ataskaitą.

5.18. atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, teismuose, organizuoja įstaigos veiklą ir veikia jos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, sudaro ir pasirašo sutartis, išduoda įgaliojimus, nutraukia sutartis, reikalauja atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad paslaugos, produkcija neatitiko sutartyse numatytų įsipareigojimų, nustatytų valstybinių standartų arba reikalavimų;

5.19. organizuoja padalinių vadovų priėmimo į darbą viešą konkursą ir tvirtina viešo konkurso nuostatus, organizuoja padalinių vadovų atestaciją;

5.20. teikia informaciją apie viešosios įstaigos veiklą visuomenei ir skelbia viešus pranešimus;

5.21. atlieka ir kitas pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. Įstaigos vadovo veiklos programą;
 6. pretendento privačių interesų deklaraciją.

Papildoma informacija:

Pretendentų į viešosios įstaigos Jonavos ligoninės direktoriaus pareigas atrankos būdas –  testas žodžiu (pokalbis, veiklos programa).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. vasario 22 d. įskaitytinai. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Informacija teikiama telefonu 8 349 50086, el. paštu sigita.cepiene@jonava.lt , inga.maciule@jonava.lt  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: