Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI), kaip asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, suteikta teisė skirti asmenims administracines baudas už klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimą VDAI, taip pat už VDAI nurodymų nevykdymą ar prieigos galimybės nesuteikimą. Administracinės baudos gali būti skiriamos tiek pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (ANK), tiek ir pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR).

ANK 505 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.) užtraukia baudą asmenims nuo 80 iki 780 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 390 iki 1 950 eurų.

Pagal BDAR 83 straipsnio 5 dalies e punktą administracinės baudos (iki 20 mln. EUR arba, įmonės atveju – iki 4 % jos ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos) gali būti skiriamos, jei nesilaikoma priežiūros institucijos nurodymo arba laikino ar nuolatinio duomenų tvarkymo apribojimo arba duomenų srautų sustabdymo pagal BDAR 58 straipsnio 2 dalį arba nesuteikiama prieigos galimybė pažeidžiant BDAR 58 straipsnio 1 dalį.
 

2021 m. VDAI pagal ANK 505 straipsnio 1 dalį skyrė baudą pareiškėjui už tiesos neatitinkančios informacijos teikimą VDAI

VDAI 2020 m. gavo pareiškėjo skundą, kuriame nurodyta, kad Bendrovė tiek savo internetinėje svetainėje, tiek ir kitose interneto svetainėse, kuriose galima rasti Bendrovės rekvizitus, kaip kontaktinį telefono numerį nurodo pareiškėjo asmeninio mobiliojo telefono numerį, nors pareiškėjas jau seniai nėra Bendrovės vadovas. Tirdama pareiškėjo skundą, VDAI iš elektroninio ryšio paslaugų teikėjo gavo informaciją, kad pareiškėjo nurodytas telefono ryšio numeris, kurį pareiškėjas nurodė kaip asmeninį, nuo 2019 m. jam nebepriklauso, t. y. nurodyto tel. ryšio numerio abonentu yra juridinis asmuo.

VDAI, atsižvelgdama į aplinkybes, kad: 1) pareiškėjas pats 2015 m. skunde nurodytą telefono numerį Juridinių asmenų registrui pateikė kaip kontaktinį Bendrovės tel. ryšio numerį; 2) pareiškėjas buvo Bendrovės direktorius, t. y. asmuo, pagal asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus atsakantis už asmens duomenų tvarkymo pažeidimus, be to, teikdama skundą VDAI naudojosi advokato paslaugomis, todėl negalėjo nežinoti, kad juridinio asmens duomenų tvarkymui BDAR netaikomas; 3) tarp pareiškėjo ir Bendrovės vadovo skundo pateikimo VDAI metu vyko teisminiai ginčai; 4) pareiškėjas niekaip negalėjo nežinoti, kad ne jis yra telefono numerio abonentas, nors skunde teigė, kad tai yra jo telefono numeris, padarė išvadą, kad pareiškėjo veiksmai, VDAI pateikiant tiesos neatitinkančią informaciją apie patį faktą, kad telefono numeris yra jo, vertintini kaip netiesioginė tyčia ir pagal ANK 505 straipsnio 1 dalį skyrė pareiškėjui 200 eurų administracinę baudą. 

2021 m. VDAI pagal BDAR 83 straipsnio 5 dalies e punktą skyrė baudą skundžiamam fiziniam asmeniui (duomenų valdytojui) už VDAI nurodymo nesilaikymą ir prieigos galimybės nesuteikimą pažeidžiant BDAR 58 straipsnio 1 dalį

VDAI 2020 m. gavo pareiškėjo skundą, kuriame nurodyta, kad duomenų valdytojas pareiškėjo tėvų sodyboje vykdo vaizdo stebėjimą keturiomis stacionariomis vaizdo stebėjimo kameromis, kuriomis stebi bendraturčių teisėmis naudojamas teritorijas bei pareiškėjo tėvams priklausančius ūkinius pastatus, kiemą ir sodyboje besilankančius pareiškėjo šeimos narius. Prie skundo pridėtos nuotraukos su užfiksuotomis ant pastatų ir stulpo įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis. Prie skundo taip pat pridėti trys galimai duomenų valdytojo įrengta vaizdo stebėjimo kamera 2018 m. padaryti vaizdo įrašai, kuriuos policijai perdavė pats duomenų valdytojas, teigdamas, kad vaizdo įrašus darė tik norėdamas apsaugoti save ir savo turtą.

Duomenų valdytojas visą skundo tyrimo laikotarpį atsakinėjo į VDAI teikiamus klausimus, tačiau vaizdo stebėjimo faktą neigė, tvirtindamas VDAI, kad vaizdo įrašus gavo iš trečiųjų asmenų.

VDAI, įvertinusi skundo tyrimo metu surinktą informaciją, nusprendė, kad duomenų valdytojas 2018 m. skunde nurodytoje sodyboje vaizdo stebėjimą vykdė, o savo raštuose teikė tiesos neatitinkančią informaciją VDAI.

Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu surinktą medžiagą bei BDAR VDAI, kaip priežiūros institucijai, suteiktas teises, kurios duomenų valdytojui atitinkamai tampa pareigomis teikti teisingą ir išsamią informaciją, VDAI sprendė, kad neteisingos informacijos teikimas negali būti laikomas tinkamu nurodymo vykdymu, todėl nepaisant to, kad duomenų valdytojas VDAI atsakymus teikė nustatytu laiku, padarė išvadą, kad duomenų valdytojas VDAI nurodymų nevykdė ir prieigos prie informacijos galimybės nesudarė. Būtent šie duomenų valdytojo veiksmai (neveikimas) buvo vertinami kaip BDAR 83 straipsnio 5 dalies e punkte nustatytas pažeidimas, kai nesilaikoma priežiūros institucijos nurodymo ir nesuteikiama prieigos galimybė, pažeidžiant BDAR 58 straipsnio 1 dalį. Dėl šio pažeidimo duomenų valdytojui buvo skirta 400 eurų administracinė bauda.

VDAI inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: