Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai šiandien pradėjo tikrinti, ar oro kondicionavimo sistemų pildymo paslaugų teikėjai laikosi taisyklių. Kadangi oro taršos mažinimas tiesiogiai susijęs su oro kokybės gerinimu, labai svarbu, kad mūsų veikla būtų pagrįsta aplinkos tausojimo principais.

„Fluorintos dujos (kitaip F dujos) dažniausiai išsiskiria techniškai prižiūrint, naudojant ir šalinant šaldymo ir oro kondicionavimo įrangą. Patekusios į atmosferą jos skatina visuotinį atšilimą ir jų poveikis gerokai stipresnis nei anglies dioksido. Taigi vienas šios akcijos tikslų – atkreipti transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų pildymo paslaugų teikėjų ir visuomenės dėmesį į klimato kaitos problemas“, – sako Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė Žydrė Majauskaitė.

Aplinkosaugininkai pabrėžia, kad oro taršos mažinimas tiesiogiai susijęs su oro kokybės gerinimu, todėl mums visiems naudinga tokia veikla, kuri yra pagrįsta aplinką tausojančio naudojimo principais.

Ar oro kondicionavimo sistemų pildymo paslaugų teikėjai laikosi reikalavimų, AAD pareigūnai tikrino ir ankstesniais metais – deja, daugiau kaip pusė patikrintų įmonių nevisiškai laikėsi teisės aktuose nurodytų reikalavimų, susijusių su transporto priemonių oro kondicionierių pildymo veikla. Dauguma pažeidimų buvo susiję su kvalifikacija, saugumu ir tinkamų sąlygų užtikrinimu.

Svarbiausi reikalavimai

  1. Mokymų baigimo pažymėjimai. Fiziniai asmenys atliekantys darbus, susijusius su F dujų surinkimu iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo įrangos, privalo turėti darbuotojų mokymų baigimo pažymėjimus (kodai 3105, 3106) pagal mokymų programą „Darbuotojų, surenkančių F dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų“ (kodas 260071115)).
  2. F dujų įsigijimo (pirkimo) dokumentai. Įrangos, kurioje yra F dujų arba kuri veikia naudodama tokias dujas, montavimo, aptarnavimo, priežiūros ar remonto tikslais, kai tokiai veiklai reikalingas sertifikatas ar pažymėjimas, F dujos gali būti parduodamos tik įmonėms, kurios turi atitinkamus sertifikatus ar pažymėjimus, arba įmonėms, kuriose dirba sertifikatą ar mokymo pažymėjimą turintys asmenys, ir jas gali pirkti tik tokios įmonės.
  3. Įranga. Nuo 2007 m. galioja draudimas pateikti rinkai pakartotinai neužpildomas F dujų talpyklas, naudojamas šaldymo, oro kondicionavimo įrangai. Tai reiškia, kad turi būti naudojama daugkartinio užpildymo F dujų talpykla (tara).

Transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų tipo patvirtinimo taisyklėse nustatyta, kad paslaugų teikėjams, atliekantiems oro kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą ir remontą, draudžiama užpildyti oro kondicionavimo sistemas F dujomis, kol nėra baigtas būtinas remontas.

  1. F dujų teršalų išmetimas. Slėgiui ir nuotėkiui matuoti turi būti naudojama būtina įranga, siekiant išvengti F dujų ir jų mišinių išleidimo į atmosferą, jei išleidimas techniškai nebūtinas.
  2. Ženklinimas ir informacija apie produktus bei įrangą. F dujų talpyklos turi būti paženklintos. Etiketėje nurodyta:
  • nuoroda, kad produkte ar įrangoje yra F dujų;
  • atitinkamų F dujų žymuo arba, jei tokio žymens nėra, cheminis pavadinimas;
  • masės vienetais bei CO2 ekvivalentu išreikštas produkte arba įrangoje esančių F dujų kiekis ir tų dujų visuotinio atšilimo potencialas.

Vienodi F dujų naudojimo reikalavimai galioja tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Atsakomybė už pažeidimą F dujų tvarkymo srityje numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 309 straipsnyje – F dujų ir jų mišinių, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas. 309 str. 2 d. numatyta atsakomybė už F dujų ir jų mišinių išleidimą į atmosferą, jei išleidimas techniškai nebūtinas, naudojant F dujas ir jų mišinius pagal paskirtį, užtraukia baudą nuo 150 iki 450 eurų.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: