Šiandien, spalio 18-ąją, Seimo Ekonomikos komiteto nariai skubos tvarka surengtame posėdyje (vykusiame nuotoliniu būdu) vienbalsiai pritarė įstatymų paketui dėl energijos kainų kilimo gyventojams sušvelninimo.

Pasak komiteto pirmininko Kazio Starkevičiaus, „savivaldybės, laiku priėmę sprendimus ir perorientavę šilumos ūkį prie biokuro, tokių problemų neturės, o kainos labiausiai išaugs Vilniaus gyventojams“.

Ekonomikos komitetas apsvarstė Vyriausybės pateiktus įstatymų projektus (Nr. XIVP-936– XIVP-940), padėsiančius iš dalies amortizuoti  stai­gų kai­nų šuolį ener­ge­ti­kos rin­ko­je.

Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo pakeitimais re­gu­lia­to­riui – Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) – suteikiama galimybė gamtinių dujų kainų padidėjimą vartotojams išdėstyti per 5 metus, o ne perkelti iš karto. Susidaręs skirtumas tarp to laikotarpio sumažintos prognozuotos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos išdėstomas per Tarybos nustatytą laikotarpį ir įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, taikomos buitiniams vartotojams. Siūloma, kad gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurios aptarnauja daugiau kaip 100 tūkstančių vartotojų, kartą per metus arba Tarybai pareikalavus, pateikia Tarybai analizę ir siūlymus dėl dujų portfelio diversifikavimo tarp tiekėjų, sutarčių terminų, kainodaros formulių, taip pat pristato galimybes naudoti gamtinių dujų rinkos finansines ir kitas galimas priemones, padedančias valdyti tiekimo ir dujų kainų rizikas.

 Taip pat sudaromos sąlygos mažinti gamtinių dujų atsargų kaupimo pažeidžiamiems vartotojams kaštus („Ignitis“ patiriami metiniai kaštai dėl dujų saugojimo Inčukalnio saugykloje – iki 1 mln. eurų  per metus; t. y., apie 0,5 – pusė cento tarife), kadangi tiekimo saugumą alternatyviomis priemonėmis leidžia užtikrinti sukurtos dujų tiekimo alternatyvos (SGD terminalas, bai­gia­ma jung­tis su Len­ki­ja GIPL).

Siekiant Elektros energetikos įstatymo pakeitimais amortizuoti elektros kainų augimą, VERT su­tei­kia­ma ga­li­my­bė visuomeninio tiekėjo papildomą dedamąją prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos buitiniams vartotojams išdėstyti ilgesniam laikotarpiui – iki 2027 m. pabaigos, o ne perkelti iš karto. Per ilgesnį laikotarpį išdėstant elektros kainų augimą, papildoma dedamoji prie persiuntimo paslaugos kainos turėtų mažėti visiems buitiniams vartotojams.

Pratęsiamas ir elektros rinkos liberalizavimo II etapo terminas. Tai reiškia, kad visuomeninis tiekimas elektros rinkos liberalizavimo II etapo buitiniams vartotojams bus nutrauktas ne 2022 m. sausio 1 d., bet 2022 m. liepos 1 d. Siekiama išvengti  galimo „butelio kakliuko“ efekto 2021 m. pabaigoje, nes šiuo metu apie 500 tūkst. (iš 750 tūkst.) vartotojų iš II etapo dar nepasirinko nepriklausomo tiekėjo, todėl mažiau vartotojų pateks į garantinį tiekimą, kurio tiekiama elektros kaina būtų didesnė.

Visi II etapo vartotojai (tiek pasirinkę ar nepasirinkę nepriklausomą tiekėją) bus papildomai informuojami apie pasikeitusį reguliavimą, nurodant jų pasirinkimo galimybes. Nepriklausomiems tiekėjams sudaroma teisė automatiškai atidėti sutarčių įsigaliojimą iki 2022 m. liepos 1 d.

Ener­gi­jos iš­tek­lių rin­kos įsta­ty­mo pakeitimai leis­ re­gu­liuo­ja­miems ši­lu­mos ga­min­to­jams dvišaliais kontr­aktais, o ne gam­ti­nių du­jų bir­žo­je įsi­gy­ti dau­giau ne­gu 50 proc. du­jų su są­ly­ga, kad dvi­ša­liais kontr­aktais įsi­gy­ja­mų du­jų kai­na ne­vir­ši­ja vi­du­ti­nės gam­ti­nių du­jų bir­žos kai­nos. Taip sudaromos lanks­tes­nės są­ly­gos re­gu­liuo­ja­miems ši­lu­mos var­to­to­jams įsi­gy­ti du­jų ma­žiau­sio­mis sąnau­do­mis, pirk­ti du­jų ne tik per tar­pi­nin­kus, bet tie­sio­giai iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekėjų tarp­tau­ti­nė­je SGD rin­ko­je.

Susidariusiomis neprognozuotos situacijos tarptautinėse ir regioninėse energijos išteklių rinkose sąlygomis, Ekonomikos komiteto skubiai priimti sprendimai įgalins  neatidėliojant pakeisti galiojantį teisinį reglamentavimą ir užtikrinti svarbius visuomenės ir valstybės interesus, išvengti energijos išteklių kainų augimo šalies gyventojams trumpuoju laikotarpiu ir gyventojų energetinio skurdo didėjimo. Be to, ne mažiau svarbu, kad  pakeitimai ypač aktualūs VERT 2021 m. lapkričio mėn. priimant sprendimus dėl 2022 m. elektros ir dujų tarifų.

 

 

Seimo Ekonomikos komiteto biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: