Dažnai gyventojai, turintys nenaudojamos žemės ir ketinantys joje įveisti mišką, nežino, nuo ko reikia pradėti. Valstybinė miškų tarnyba pateikia keletą pagrindinių žingsnių, kuriuos turėtų žengti planuojantieji veisti mišką asmenys.

Pirmiausia, privačios žemės savininkas turėtų žinoti, kad mišką įveisti galima tik tam tikrose teritorijose, kuriose tai nedraudžiama. Paprastai visi ribojimai nurodomi sklypo nuosavybės dokumentuose ar registrų centro išrašuose.

Jeigu su draudimais ar su kitais apribojimais nesusidūrėte, tuomet Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) teritoriniam padaliniui turite pateikti nustatytos formos prašymą. Šią formą galima rasti Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo 1 priede. Su prašymu dar reikia pateikti žemės sklypo plano kopiją ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje.

NŽT teritorinis padalinys, gavęs žemės savininko prašymą, kreipiasi į reikiamas institucijas ir, gavęs jų atsakymus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, žemės savininkui pateikia sprendimą.

Jei sprendimas teigiamas, žemės savininkas turi pateikti Valstybinei miškų tarnybai tvirtinti Miško želdinimo ir žėlimo projektą, parengtą pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.

Projektą patvirtinus, galima pradėti miško įveisimo darbus. Be abejo, juos reikia vykdyti pagal patvirtintą projektą ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.

Įveisto miško duomenis būtina nustatyta tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Miškų valstybės kadastrui. Valstybinė miškų tarnyba, gavusi žemės savininko prašymą, atlieka įveisto miško apskaitą ir per 20 d. d. išduoda pažymą apie miško želdinių / žėlinių apskaitą. Jeigu įveistas miškas atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus, duomenys per 20 d. d.  nuo apskaitos atlikimo įrašomi į Miškų valstybės kadastrą.

Išsamiai tvarka išdėstyta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2022 m vasario 1 d. įsakyme Nr. 3D-65/D1-28 „Dėl Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys, ketinantys įveisti mišką, gali pasinaudoti Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) administruojama Europos Sąjungos parama miškui įveisti ir prižiūrėti. Vienkartinė kompensacinė išmoka mokama miškui įveisti ir 12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka įveistam miškui prižiūrėti, saugoti bei ugdyti. Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: