Jonavos Justino Vareikio progimnazija, juridinio asmens kodas 190302960,Chemikų g. 138, Jonava,  skelbia patalpos, esančios pastate Chemikų g. 138, Jonava, unikalus numeris – 4698-0009-7017  patalpos 7,78 kv. m ploto nuomos konkursą. Patalpos naudojimo paskirtis - sandėliavimo. Patalpų paskirties keitimas negalimas. Pradinis nuompinigių dydis – 20 eurų per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Nuomotojas – ne PVM mokėtojas, todėl paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama.

Mokesčiai už vandenį, energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas. Nuomininkas moka nuompinigius prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Nuomos terminas – 1 (vieneri) metai su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Nuomos sutartis bus pasirašoma 2024 m. gegužės 1 d. Konkurso dalyviai Jonavos Justino Vareikio progimnazijos raštinei (Chemikų g. 138, Jonavoje, 2 aukšte, 35A kab.) ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 23 d. 9.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto atstovauti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo. 

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Justino Vareikio progimnazijos raštvedė-sekretorė Virginija Sirutienė,  tel. (8 349) 65 074, el. p. jvareikis.jonava@gmail.com 

Pradinis įnašas – 20 eurų.  Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos Justino Vareikio progimnazijos sąskaitą Nr. LT664010043900050161 LUMINOR banke. Konkurso dalyviams, kurie nelaimėjo konkurso, sumokėti pradiniai įnašai grąžinami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas kaip sumokėti turto nuompinigiai. Konkurso laimėtojui nepasirašius nuomos sutarties sutartu laiku, pradinis įnašas negrąžinamas.

Turtą galite apžiūrėti susisiekę su Justino Vareikio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Danguole Keršiene, tel. (8 349) 65 078, el. p. danguole.kersiene@jvareikis.lt .

Komisijos posėdis vyks 2024 m. balandžio 23 d. 11.00 val. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos pastate, Chemikų g. 138, Jonavoje, 18 kabinete. Komisijos posėdį turi teisę stebėti konkurso dalyvių registracijos pažymoje įregistruoti konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis, kuriam bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti patalpų nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius nuomos sutarties, konkurso laimėtoju bus pripažintas kitas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos konkursų organizavimo tvarką reglamentuoja Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-239 patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: