Konkursą inicijuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Statybos, remonto ir architektūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,50

Pareigybės aprašymas:

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS, REMONTO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 1. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Teritorijų planavimas, želdynai.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
 5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 9. Vykdo LR želdynų įstatyme numatytas funkcijas.
 10. LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis prieš tvirtinant teritorijų planavimo dokumentą ruošia teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį, jeigu šiems sprendiniams įgyvendinti reikalingas žemės sklypų pertvarkymas, žemės paėmimas visuomenės poreikiams, inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros plėtra, kitais Vyriausybės nustatytais atvejais ir teikia ją tvirtinimui.
 11. TPDRIS ruošia specialiųjų ir detaliųjų planų inicijavimo dokumentus, direktoriaus įsakymus, planavimo darbų programas, atlieka viešinimą teisės aktų nustatyta tvarka, surenka ir išduoda sąlygas, rengimo metu teikia pastabas ir rengia tvirtinimo dokumentus, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą; Teikia pasiūlymus dėl atskirų rajono ir miesto teritorijų planavimo.
 12. Priima ir nagrinėja prašymus dėl žemės sklypų paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo, ruošia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl žemės sklypų paskirties keitimo, naudojimo būdo nustatymo ir žemės sklypų verčių nustatymo; teikia duomenis ir dirba su teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (TPSIS).
 13. Dalyvauja Teritorijų planavimo komisijos darbe, derina savo kompetencijai priskirtus objektus; Organizuoja želdynų teritorijų planavimą ir projektavimą, inicijuoja viešųjų pirkimų procedūras bendro naudojimo teritorijų apželdinimo projektams rengti, rengia technines užduotis, prižiūri projektavimo darbų eigą, administruoja pasirašytas paslaugų teikimo sutartis.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – architektūra (arba);

arba:

18.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.4. darbo patirties sritis – architektūros srities patirtis;

18.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

19.2. organizuotumas - 3 lygis;

19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

19.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

19.5. komunikacija - 3 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

20.1. veiklos planavimas - 3 lygis. 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė

Telefonas: +37052717561; +37067286093

El.paštas: migle.gyliene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: