Sudarant pareigybių sąrašą, į jį turėtų būti įtraukiamos ne tik tos pareigybės, dėl kurių rašytinis prašymas STT pateikti informaciją yra privalomas, bet ir pareigybės, galimai susijusios su korupcijos rizikomis administravimo, viešųjų pirkimų, finansų ar kitose srityse. Minėtas sąrašas paskelbiamas interneto svetainėse, esant poreikiui – atnaujinamas.

Norint gauti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte, į STT bus galima kreiptis tik dėl tų asmenų, kurių pareigos bus įtrauktos į minėtą sąrašą. Prašymai STT turi būti pateikiami prieš asmenį skiriant į pareigas, kad STT per KPĮ nustatytą terminą spėtų surinkti ir pateikti informaciją, o į pareigas skiriantis ar teikiantis subjektas – priimti sprendimą dėl asmens patikimumo, tinkamumo siekiamoms pareigoms.

Teikiant prašymą STT dėl informacijos apie asmenį pateikimo, bus privaloma nurodyti pareigybių sąrašą (data, registracijos numeris, pavadinimas, nuoroda į viešai prieinamą pareigybių sąrašą). Jei pareigybių sąrašas nebus viešai prieinamas, tuomet, kaip prašymo priedą, bus būtina pateikti įsakymo, kuriuo pareigybių sąrašas patvirtintas, bei pačio sąrašo kopiją.

Informacijos apie asmenis pateikimas – tai priemonė, kuri į pareigas skiriančiam (teikiančiam) subjektui suteikia galimybę priimti tinkamus sprendimus, susijusius su viešojo sektoriaus subjekto personalo formavimu, asmenų patikimumo patikrinimu. Įgyvendinant šią priemonę STT apie asmenį pateikia informaciją, kurios apimtis yra apibrėžta įstatyme. STT neteikia rekomendacijų, išvadų vertinimo ar nurodymų. Priimant sprendimą dėl asmens skyrimo / neskyrimo į pareigas svarbu vertinti visą pateiktą, žinomą ir turimą informaciją, mažareikšmiai, atsitiktiniai faktai ar aplinkybės negali būti pagrindas priimti sprendimą neskirti asmens į pareigas ar iš jų atleisti.

Į pareigas skiriantis subjektas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą šios priemonės vykdymą. Nesilaikant KPĮ III skyriuje nustatytų reikalavimų dėl skiriamų asmenų patikrinimo, numatyta galimybė skiriančio subjekto priimtą sprendimą pripažinti netekusiu galios. 

Susipažinti su patvirtinta informacijos pateikimo tvarka ir prašymo pateikti informaciją formomis, kurios galios nuo 2022 m. sausio 1 d., galima čia. Kita aktuali informacija, susijusi su KPĮ naujos redakcijos nuostatų įgyvendinimu, bus pateikta STT interneto svetainėje.

Apie Korupcijos prevencijos įstatymo naujoves ir pakeitimus, užtikrinant personalo patikimumą, konsultuoja Jolanta Karalkevičienė, tel. 8 706 63382, el. p. jolanta.karalkeviciene@stt.lt

Su naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymu galite susipažinti čia.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: