Pastarąjį mėnesį Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento Jonavos skyrius sulaukia daugiau gyventojų skundų dėl Jonavos mieste sklindančių kvapų. Praėjusią savaitę gyventojai skundėsi dėl nemalonaus kvapo tręšiant laukus. NVSC specialistai primena pagrindinius kvapų kontrolės ypatumus ir tvarką teikiant skundus dėl nemalonaus kvapo gyvenamosios aplinkos ore.

Informuojame, kad NVSC pareiškėjų prašymus, skundus dėl gyvenamosios aplinkos oro taršos iš ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių nagrinėja ir sprendimus priima Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių (Taisyklės) nustatyta tvarka.


Teikiant prašymus, skundus, dėl juntamo nemalonaus kvapo gyvenamosios aplinkos ore, būtina nurodyti šiuos duomenis:
- Pareiškėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis.
- Ūkinės veiklos, kurioje naudojami taršos šaltiniai skleidžia kvapą gyvenamosios aplinkos ore, vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą.
- Kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias, ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę.


Kvapų kontrolė atliekama trimis etapais:
I etapas – kvapų kontrolės komisijos sudarymas ir galimo kvapo vietoje patikrinimas.
II etapas – ūkinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas, komisijai nustačius, kad gyvenamosios aplinkos ore jaučiamas kvapas gali būti siejamas su skunde nurodyta ar kita ūkine veikla.
III etapas – kvapo koncentracijos vertinimas, jeigu ūkinė veikla vykdoma nepažeidžiant reikalavimų arba po nustatytų pažeidimų pašalinimo, kvapo pobūdis, intensyvumas nepakito ir kvapas vis dar jaučiamas.


Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik iš ūkinėje komercinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti. Stacionarusis taršos kvapais šaltinis – stacionarusis įrenginys ar vieta, iš kurių kvapai patenka į gyvenamosios aplinkos orą. Atkreipiame dėmesį, kad tręšiami laukai nėra laikomi stacionariaisiais taršos kvapais šaltiniais.Šiuo metu didžiausia leidžiama kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (OUE/m3).

Nuo 2024 m. sausio 1d. ūkio subjektai privalės užtikrinti,kad kvapai gyvenamosios aplinkos ore dėl planuojamos / vykdomos ūkinės veiklos neviršytų 5 europinių kvapo vienetų (OUE/m3).

NVSC info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: