Aplinkos ministras patvirtino Regioninės pažangos priemonės „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gaires, kurių tikslas didinti žaliosios infrastruktūros plotus urbanizuotose teritorijose. Šiai priemonei numatyta skirti 38,8 mln. eurų, iš kurių 33 mln. eurų finansuojami iš  Europos Sąjungos fondų.

Pažangos priemonės tikslas – pagerinti gyventojų, gyvenančių urbanizuotose teritorijose, aplinkos kokybę. Įgyvendinus šią pažangos priemonę, bus patobulinta arba naujai sukurta iki 261 ha žaliosios infrastruktūros plotų miestuose ir miesteliuose, ja naudosis mažiausiai 713 tūkst. gyventojų. 

Numatomos investicijos į žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje sukūrimą leis suformuoti kokybiškas daugiafunkcines viešąsias žaliąsias erdves, želdynus, išsaugoti ir tvarkyti vertingas buveines, žydinčias pievas, sutvarkyti apleistas teritorijas, paverčiant jas žaliosiomis jungtimis, rekreacijos zonomis, išlaisvinti kanalizuotus upelius.

Norėdami pasinaudoti skiriamu finansavimu miestai, turintys daugiau kaip 20 tūkst. gyventojų, turės parengti ir patvirtinti žalinimo planus, o mažesnėms urbanizuotoms vietovėms reikės parengti ir patvirtinti tik žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapius. 

Žalinimo planai rengiami norint išsaugoti ir gausinti natūralių kraštovaizdžio elementų kiekį ir jų įvairovę. Pavyzdžiui, norint inventorizuoti esamus želdinius, suteikti apsaugos statusą vertingiems želdiniams, gerinti esamų želdinių būklę, mažinti asfalto, betono dangos kiekį urbanizuotoje aplinkoje, vietoje jų kurti natūralius, vandeniui laidžius paviršius.

Žaliosios infrastruktūros žemėlapiai skirti nustatyti problemines teritorijas ir vietas, kuriose labiausiai reikia didinti žolinių augalų ir želdinių kiekį, įgyvendinti gamtos procesais pagrįstus sprendimus, teikiančius ekologinę, socialinę, ekonominę naudą.  Juose išskiriamos prioritetinės teritorijos, kuriose reikia ir yra galimybės įgyvendinti žaliosios infrastruktūros sprendimus.

Savivaldybių žalinimo planai ar žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai turi būti viešai aptarti su visuomene: seniūnijomis, vietos bendruomenėmis, kitais suinteresuotais asmenimis ar institucijomis. Viešas projekto aptarimas turi įvykti ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo žalinimo plano ar žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapių paviešinimo savivaldybės interneto tinklalapyje.

Tam, kad savivaldybės galėtų pasinaudoti Aplinkos ministerijos skiriamu finansavimu, regioninės plėtros tarybos  turės įtraukti šią patvirtintą aplinkos ministro pažangos priemonę į savo regioninės plėtros planus. Vėliau Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) skelbs kvietimus, pagal kuriuos savivaldybės galės teikti  projektų įgyvendinimo planus finansavimui gauti.

 Aplinkos ministerijos inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: