Duomenys surenkami, susisteminami ir pateikiami visuomenei vykdant Nacionalinę miškų inventorizaciją (NMI). Jos metu tiesioginių matavimų būdu nustatomi svarbiausi miškų rodikliai: medienos tūris ir prieaugis, žuvusių ir iškirstų medžių bei sukauptos medienos tūriai, medžių pažeidimai, pomiškio ir trako paplitimas, kontroliuojami miško kirtimai, atkūrimas, įveisimas ir savaiminis plitimas.

Kiek ir kokiomis formomis medelių pasodinama?

NMI metu nustatyta, kad pastaruoju metu kasmet šalyje per metus pasodinama apie 30,8 mln. sodinukų atkuriant medynus ir apie 3,1 mln. – įveisiant naują mišką. Medynai kasmet atkuriami maždaug 8,2 tūkst. ha plote (vidutinis tankumas – 3750 vnt./ha), o naujai įveisiami maždaug 0,9 tūkst. ha plote, vidutinis tankumas – 3400 vnt./ha.

Savaiminio atkūrimo būdu atkuriama apie 11,7 tūkst. ha, t. y. apie 60 proc. viso atkuriamo ploto. Įdomu tai, kad savaime atkuriamo ploto dalis nuolat auga ir per pastaruosius 16 metų (2007-2023 m.) padidėjo 6 proc. punktais.

Koks savaiminio ir dirbtinio medynų atkūrimo santykis?

NMI užfiksavo faktą, jog didėja geros būklės želdinių dalis nuo visų želdintų medynų. Šis skaičius per 16 metų padidėjo nuo 58 iki 82 proc.

Per 16 metų pasikeitė ir atkuriamų medynų rūšinė sudėtis (žr. grafiką). Akivaizdžios naujos atkuriamų medynų vyraujančios medžių rūšies tendencijos – daugiau nei dvigubai sumažėjusi eglynų dalis, ženkliai padidėję beržu ir juodalksniu atkurtų medynų plotai, taip pat užfiksuotas intensyvėjantis dviprasmiškai vertinamas drebulės ir baltalksnio savaiminis atsikūrimas.

Atkurtu_medynu_dalis_2024.jpg

Sodinami plantaciniai miškai? Ar tikrai?

Dažnai viešojoje erdvėje pranešimus apie miško sodinimus lydi komentarai apie tai, kad, neva, jų metu būna sodinami plantaciniai miškai, kad sodintas miškas, neva, yra skirtas tik medienai gauti ir nėra priimtinas biologinės įvairovės požiūriu.

Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad plantaciniai miškai – tai miškai, kuriuose, taikant spartaus auginimo technologijas, auginami greitai augančių medžių rūšių medynai, kurių kirtimo amžius turėtų būti ne mažesnis kaip 15 metų. Šiems miškams gali būti priskiriami tik tos pačios amžiaus klasės medynai.

Plantaciniai miškai sudaro nedidelę dalį IV grupės ūkinių miškų. Šiuo metu Miškų valstybės kadastre registruota 363 ha IVB grupės trumpo kirtimo amžiaus plantacinių miškų, kuriuose ūkininkavimo tikslas – greičiau išauginti kuo daugiau medienos.

Išskirtiniai plantacinio miško rodikliai – trumpas medyno auginimo laikas (palyginimui, ūkinių miškų IVA grupės pušynams taikomas 101 metų minimalus pagrindinių miško kirtimų amžius) ir medynų grynumas, vienaamžiškumas.

Plantacinius miškus draudžiama veisti neplantacinių miškų kirtavietėse arba šių miškų žuvusių želdinių, žėlinių ir medynų vietose, miško aikštėse ir miško laukymėse.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: