Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti. Įstaigos buveinė – Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS. PAREIGYBĖ

 1. Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas.
 2. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
 3. Direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą, vadovauti įstaigai, įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti įstaigos veiklos strategiją. 

II SKYRIUS. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Asmuo, einantis įstaigos vadovo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

4.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

4.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir būti baigęs sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines studijas, įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

 1. Asmuo, einantis įstaigos vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

5.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

5.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

5.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

5.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

III SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNCIJOS IR PAREIGOS

 1. Asmuo, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Jonavos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, įstaigos įstatų ir kitų teisės aktų vykdymą įstaigoje, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties vykdymą;

6.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia įstaigos darbuotojus, skatina juos, fiksuoja darbo pareigų pažeidimus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas, organizuoja įstaigos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

6.3. įgyvendina pirminės sveikatos priežiūros centro įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, organizuoja pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą ir jai pavestų funkcijų vykdymą;

6.4. planuoja pirminės sveikatos priežiūros centro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

6.5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

6.6. sukuria ir prižiūri įstaigos vidaus kontrolės sistemą (taisykles, normų, priemonių ir procedūrų visumą);

6.7. tvirtina įstaigos darbo apmokėjimo sistemą, prieš tai įvykdęs informavimo ir konsultavimo procedūras Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, suderinęs su įstaigos stebėtojų taryba, nustato įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, priemokas, premijas, materialines pašalpas ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

6.8. organizuoja ir nagrinėja įmonių, įstaigų ir kitų fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus ir pasiūlymus, teikia atsakymus, priima interesantus, konsultuoja įstaigos veiklos klausimais bei imasi priemonių, kad pasitvirtinę skundai nesikartotų, sprendžia iškilusias problemas teisės aktų nustatyta tvarka;

6.9. vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas;

6.10. organizuoja tinkamą įstaigos dokumentų tvarkymą, naudojimą, saugojimą;

6.11. tvirtina įstaigos padalinių nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, priima įsakymus bei kitus vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

6.12. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.13. rengia įstaigos valdymo struktūros, pareigybių sąrašo projektus ir teikia steigėjai (savininkei) tvirtinti;

6.14. suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtinta gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvių normatyvus;

6.15. steigėjai (savininkei) pavedus, nustato įstaigos išlaidų, skirtų medikamentams, normatyvus;

6.16. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja, valdo ir disponuoja pirminės sveikatos priežiūros centrui  priskirtu valstybės, Savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudoji;

6.17. kreipiasi į steigėją (savininkę) dėl įstaigos neefektyviai dirbančių įstaigos struktūrinių padalinių ir filialų reorganizavimo ar likvidavimo;

6.18. organizuoja padalinių vadovų priėmimo į darbą viešą konkursą ir tvirtina viešo konkurso nuostatus, organizuoja padalinių vadovų atestaciją;

6.19. skiria ir atšaukia gydymo tarybos pirmininką ir gydymo tarybos narius;

6.20. skiria ir atšaukia slaugos tarybos pirmininką ir slaugos tarybos narius;

6.21. atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, teismuose, organizuoja įstaigos veiklą ir veikia jos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, sudaro ir pasirašo sutartis, išduoda įgaliojimus, nutraukia sutartis, reikalauja atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad paslaugos, produkcija neatitiko sutartyse numatytų įsipareigojimų, nustatytų valstybinių standartų arba reikalavimų;

6.22. diegia šiuolaikinius moksliškai pagrįstus, Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotus diagnostikos ir gydymo būdus įstaigoje;

6.23. organizuoja įstaigos aprūpinimą įranga, vaistais ir kitomis priemonėmis bei prekėmis, būtinomis veiklos užtikrinimui, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, atsako už jų tinkamą vykdymą;

6.24. užtikrina įstaigos veiklos aukštą kokybę, siekia išvengti žalos paciento sveikatai teikiant paslaugas, organizuoja medicininį auditą įstaigoje;

6.25. užtikrina asmens duomenų apsaugą, tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.26. teikia informaciją apie viešosios įstaigos veiklą visuomenei ir skelbia viešus pranešimus;

6.27. atlieka ir kitas pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Direktorius atsako už:

7.1. savo pareigų, nustatytų pareigybės aprašyme ir Įstaigos įstatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2. Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. žalą, padarytą įstaigai ar įstaigos pacientams dėl savo kaltės ar neatsargumo, teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą;

7.5. įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, ūkinę bei finansinę veiklą ir nustatyta tvarka atsiskaitymą įstaigos savininkui, racionalų ir taupų lėšų naudojimą, tinkamą materialinių vertybių naudojimą ir saugojimą;

7.6. pranešimą įstaigos savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;

7.7. informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei.

 1. Direktorius turi teisę:

8.1. dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose, stažuotėse, projektuose pagal atliekamos veiklos pobūdį;

8.2. teikti pasiūlymus steigėjui, merui  ar administracijai rengiant ir svarstant dokumentų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklą, projektus;

8.3. dalyvauti posėdžiuose ir pasitarimuose, kai sprendžiami įstaigos veiklos klausimai;

8.4. Naudotis kitomis teisėmis, kurias suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą ir vadovaujamojo darbo stažą bei profesinę patirtį pagrindžiančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 6. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
 7. trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją patvirtinančius dokumentus;
 8. pretendento privačių interesų deklaraciją;
 9. įstaigos vadovo veiklos programą. 

Papildoma informacija:

Pretendentų į viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis, veiklos programa).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2023 m. gegužės 23 d. įskaitytinai. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 k. d., jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). https://portalas.vtd.lt/lt/virsininkas-322;804270.html

Informacija teikiama telefonu 8 349 50086, el. paštu sigita.cepiene@jonava.lt , inga.maciule@jonava.lt  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: