Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Jonavos nakvynės namų direktoriaus pareigas. 

Darbuotojų pagal darbo sutartį konkurso aprašymas

Skelbimo Nr.: 68562

Skelbimo data: 2021-01-26

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Jonavos nakvynės namai

Pareigos: Įstaigos vadovas (darbo užmokestis 1150,5 - 2424,9 Eur)

Pareiginės algos koeficientas: 6,5-13,7

Darbo vieta (miestas): Jonava

JONAVOS NAKVYNĖS NAMŲ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Jonavos nakvynės namų direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas.
  2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

      3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovaujamojo darbo stažą;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius.

3.4. išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant metinius veiklos planus ir programas;

3.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;

3.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;

3.8. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

     4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja biudžetinės įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

4.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;

4.3. nustatyta tvarka priima ir atleidžia biudžetinės įstaigos darbuotojus;

4.4. tvirtina biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

4.5. organizuoja biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

4.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

4.7. pagal kompetenciją sudaro sutartis įstaigai keliamiems veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

4.8. tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;

4.9. užtikrina įstaigos metinio veiklos plano rengimą, kontroliuoja ir užtikrina plano įgyvendinimo veiklas bei savivaldybės tarybai teikia metinę veiklos ataskaitą;

4.10. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip laikomasi darbo disciplinos, skatina, įspėja, drausmina darbuotojus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas.

4.11. disponuoja įstaigai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo įgaliojimus ir kitus dokumentus;

4.12. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat bendraujant su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

4.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. Darbo patirtį įrodantį dokumentą;
  5. užpildytą pretendento anketą;
  6. Įstaigos vadovo veiklos programą;
  7. pretendento privačių interesų deklaraciją.

Papildoma informacija:

Pretendentų į Jonavos nakvynės namų direktoriaus pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis, veiklos programa).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2021 m. vasario 9 d. įskaitytinai.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Informacija teikiama telefonu (8 349) 500 86, el. paštu sigita.cepiene@jonava.lt ; inga.maciule@jonava.lt

Archyvo nuotraukoje - Jonavos nakvynės namai 

Taip pat skaitykite: