Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), atsižvelgdama į tai, kad daugėja atvejų, kai Lietuvos juridiniai ir fiziniai asmenys teikia paramą, remiant Ukrainą, paaiškina dėl paramos teikėjų teikiamos paramos pripažinimo, kai teikėjai - gavėjai naudojasi teisės aktuose nustatytomis lengvatomis. 

Paramos - labdaros sampratą, tikslus, dalyką, teikimo būdus, paramos gavėjus ir teikėjus nustato Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas. Pagal šiuo metu galiojančias įstatymo nuostatas parama pripažįstama kai ji yra teikiama:

  1. paramos gavėjo statusą turintiems LR įregistruotiems paramos gavėjams [1];
  2. užsienio paramos gavėjams: 
  • užsienyje įsteigtoms lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, nurodytoms Sąraše [2];
  • Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

Pažymėtina, kad jeigu įmonės neatlygintinai suteikia paramą (pinigais, materialinėmis vertybėmis ar paslaugomis) paramos gavėjo statusą turintiems LR įregistruotiems paramos gavėjams, įskaitant Lietuvoje registruotus tarptautinių visuomeninių organizacijų padalinius - Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugiją, Lietuvos Caritą ir kt., bei aukščiau įvardintiems užsienio paramos gavėjams, tai paramos teikėjų suteiktos paramos vertė traktuojama kaip suteikta parama pagal LR labdaros paramos įstatymo nuostatas. 

Tokiu atveju, paramą teikiančios įmonės gali pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir iš pajamų dukart atskaityti [3] paramos išmokas - taip susimažinant pelno mokestį. Jei Lietuvos juridiniai ir fiziniai asmenys, PVM mokėtojai, perduoda paramą aukščiau nurodytiems paramos gavėjams materialinėmis vertybėmis, kurios buvo skirtos šių PVM mokėtojų PVM apmokestinamai veiklai vykdyti ir ši parama yra susijusi su visoje šalyje įvestos nepaprastosios padėties suvaldymu ir pasekmių likvidavimu, tai nuo kaip parama perduotų prekių (neatsižvelgiant į jų vertę) apmokestinamosios vertės PVM neturi būti skaičiuojamas ir PVM mokėtojai nepraranda teisės į tokių prekių PVM atskaitą [4] .

Išsamus VMI paaiškinimas yra čia.

VMI palaiko LR finansų ministerijos iniciatyvą skubiai keisti Labdaros ir paramos įstatymą bei sudaryti sąlygas verslui tiesiogiai teikti paramą Ukrainos paramos gavėjams ir lygiai taip, kaip ir teikiant paramą Europos Ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems subjektams, pasinaudoti mokesčių lengvata. 

[1] Labdaros ir paramos fondams,  asociacijoms, viešosioms įstaigoms, biudžetinėms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religiniams centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams) ir kitiems juridiniams asmenims (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams;

[2] Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-265 „Dėl Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

[3] Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 28 str. numatyta, jog bendrovės galės atskaityti paramai skirtas išmokas, t. y., atimti suteiktų paslaugų/materialinių vertybių vertę, bet ne didesnes kaip 40 proc. gautų pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių atskaitymus, išskyrus suteiktą paramą ir ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius. Kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, turintiems teisę pagal LPĮ teikti labdarą ir paramą, t. y. vienetams turintiems paramos gavėjo statusą ir uždirbusiems pajamas pagal PMĮ 28 str. 1 dalį, iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios LPĮ nustatyta tvarka skirtos labdarai ir paramai.

[4] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 861 patvirtintos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygos ir apribojimai.

VMI inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: