Jonaviškis: „Dar daug kas nežino kur drieksis geležinkelio vėžė „Rail Baltica“

Jonaviškis: „Dar daug kas nežino kur drieksis geležinkelio vėžė „Rail Baltica“
VAS 28
2018-02-28 13:54 2018

Į Jonavos žinias paskambinęs jonavietis Vaclovas teigė, kad dar daug kas Jonavoje nežino, kur drieksis geležinkelio vėžė „Rail Baltica“. Anot pašnekovo, jam konkrečios informacijos rasti internete nepavyko, tad kreipėsi pagalbos į mus.

Viešai skelbiamame projekte „Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas ir poveikio aplinkai vertinimas“ iš 214 puslapių atrinkome specialiojo plano konkretizuotus bendruosius sprendinius skirtus tik Jonavos rajonui.

Užusalių seniūnija

Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su geležinkeliu ties Daukliūnais

Planuojama geležinkelio linija netoli Daukliūnų kaimo kerta vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, kuris jungia Kauno oro uosto teritorijos prieigas su Kalnėnų kaimu. Dviejų lygių susikirtimui su šiuo keliu yra numatomas geležinkelio viadukas, kurį įrengus ir toliau bus galimybė pasiekti esamus objektus. Rytinėje geležinkelio pusėje iš abiejų vietinės reikšmės kelio, jungiančio Kauno oro uosto teritoriją ir Kalnėnus, pusių, numatomi privažiuojamieji keliai į privačius žemės sklypus.

Planuojama geležinkelio linija kerta pirmos kategorijos vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, kuris jungia Kalnėnų ir Turžėnų kaimus. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas į Turžėnus organizuojamas per numatomą dviejų lygių susikirtimą ir vakarinėje geležinkelio pusėje planuojamą įrengti jungiamąjį kelią.

Šio kelio įrengimas užtikrins ne tik susisiekimą Kalnėnai–Turžėnai, o taip pat ir patekimą į privačius žemės sklypus, išsidėsčiusius palei planuojamą geležinkelio liniją. Numatomas atstumas nuo esamo kelio, jungiančio Kalnėnus ir Turžėnus susikirtimo su geležinkeliu vietos iki artimiausio planuojamo dviejų lygių susikirtimo yra apie 550 m. Taip pat rytinėje pusėje palei planuojamą geležinkelio liniją numatoma įrengti privažiuojamąjį kelią į privačius žemės sklypus.

Atstumas vykstant nuo Kalnėnų iki Turžėnų (Pamiškės g.) esamu keliu (nesant geležinkelio linijos) yra apie 5 km. Po planuojamo geležinkelio įrengimo, atlikus numatomą kelių pertvarkymą, maršruto Kalnėnai–Turžėnai (Pamiškės g.) ilgis bus 5,8 km.

Susikirtimai su Vėsos ir Šešuvos upėmis

Planuojama geležinkelio linija kerta Vėsos ir Šešuvos upes, virš kurių numatoma įrengti geležinkelio tiltus. Privažiavimui prie šių tiltų numatomas kelias, atsišakojantis nuo vietinės reikšmės kelio Kalnėnai–Turžėnai, taip užtikrinant galimybę privažiuoti techniniam transportui prie eksploatuojamų tiltų, taip pat gerinamas privažiavimas į privačius žemės sklypus. Numatoma kelio atšaka privažiavimui prie valstybinės paskirties žemės, esančios kitoje geležinkelio pusėje.

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, skirtą privažiuoti prie privačios žemės sklypų. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas organizuojamas per apylanką po numatomu įrengti geležinkelio tiltu.

Rajoninio kelio Nr. 1504 susikirtimas su geležinkeliu ties Išorų gyvenviete

Planuojama geležinkelio linija kertasi su 4 kategorijos rajoniniu keliu Nr. 1504 Išorai–Užusaliai–Būdos III. Dviejų lygių geležinkelio ir kelio susikirtimui numatoma įrengti geležinkelio viaduką, užtikrinant iki tol buvusį gyvenviečių pasiekiamumą keliu Nr. 1504. Pietrytinėje geležinkelio pusėje iš abiejų kelio Nr. 1504 pusių planuojama įrengti jungiamuosius/privažiuojamuosius kelius. Pietinėje kelio Nr. 1504 pusėje numatomas privažiavimo kelias skirtas patekimui į privačius žemės sklypus ir planuojamo techninio aptarnavimo kelio prijungimui prie kelių tinklo. Planuojama geležinkelio linija kerta privažiuojamąjį kelią į žemės sklypus, tačiau šių sklypų pasiekiamumas užtikrinamas nauju privažiuojamuoju keliu.

Šiaurinėje kelio Nr. 1504 pusėje numatomas jungiamasis kelias užtikrins patekimą į privačius žemės sklypus ir bus sujungiamas su esamu vietinės reikšmės keliu, kuris kertasi su planuojama geležinkelio linija.  

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu ties Išorų gyvenviete

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, vedantį iš Išorų kaimo, kuris už 500 m nuo susikirtimo su geležinkeliu vietos kertasi su kitu vietinės reikšmės keliu, besidriekiančiu nuo Šafarkos k. iki magistralinio kelio Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Susisiekimui užtikrinti ir eismui organizuoti iš Šafarkos kaimo numatytas jungiamojo kelio įrengimas iki kelio Nr. 1504 Išorai–Užusaliai–Būdos, kurio susikirtimo su geležinkeliu vietoje įrengiamas viadukas. Numatomas atstumas nuo uždaromo kelio susikirtimo su geležinkeliu vietos iki planuojamo dviejų lygių susikirtimo yra apie 900 m.

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu netoli Išorų gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, jungiantį Šafarkos ir Veselufkos kaimus su magistraliniu keliu Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas. Susisiekimas užtikrinamas netoliese esančiais dviejų lygių kelių susikirtimais su planuojama geležinkelio linija. Atstumas nuo uždaromo kelio susikirtimo su geležinkeliu vietos iš pietinės planuojamos geležinkelio linijos pusės iki dviejų lygių susikirtimo yra apie 1,95 km.

Dumsių seniūnija

Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su geležinkeliu netoli Šafarkos gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, kuris jungia Šafarkos kaimą su magistraliniu keliu Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Dviejų lygių susikirtimui su šiuo keliu yra numatomas geležinkelio viadukas, įrengus viaduką ir toliau šiuo keliu bus galimybė pasiekti tuos pačius objektus vykstant tuo pačiu maršrutu. Pietinėje geležinkelio pusėje iš abiejų vietinės reikšmės kelio pusių numatomi jungiamieji keliai. Vienas jų, esantis vakarinėje kertamo kelio pusėje numatomas techninio aptarnavimo kelio prijungimui prie vietinės reikšmės esamų kelių tinklo, kitoje kertamo kelio pusėje planuojami keliai sujungs esamus vietinės reikšmės kelius, taip užtikrinant susisiekimą keliais, kurių atkarpos yra uždaromos planuojamo geležinkelio teritorijoje ir jo apsaugos zonoje.

Planuojama geležinkelio linija kerta antros kategorijos vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, kuris jungia Ratušėlių gyvenvietę su magistraliniu keliu Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas organizuojamas per numatomą dviejų lygių susikirtimą ir pietinėje geležinkelio pusėje planuojamą įrengti jungiamąjį kelią. Numatomas atstumas nuo esamo kelio uždaromos atkarpos iš Ratušėlių gyvenvietės pusės iki artimiausio planuojamo dviejų lygių susikirtimo yra apie 700 m.

Atstumas vykstant šiuo keliu nuo Ratušėlių (Uosių g.) iki išvažiavimo į magistralinį kelią Nr. A6 (nesant geležinkelio linijos) yra apie 4,7 km. Po planuojamo geležinkelio įrengimo maršrutas Ratušėliai (Uosių g.) – magistralinis kelias A6, atlikus numatomą kelių pertvarkymą, yra apie 5 km. Iš Ratušėlių gyvenvietės yra ir artimesnis kelias iki magistralinio kelio A6. Po planuojamos geležinkelio linijos įrengimo ir automobilių kelių pertvarkymo šis maršrutas išlieka nepakitęs.

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu netoli Šafarkos gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas. Susisiekimas organizuojamas per numatomą dviejų lygių susikirtimą ir pietinėje geležinkelio pusėje planuojamą įrengti jungiamąjį kelią.  Numatomas atstumas nuo esamo kelio uždaromos atkarpos iš Ratušėlių gyvenvietės pusės iki artimiausio planuojamo dviejų lygių susikirtimo yra apie 2,5 km.

Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su geležinkeliu netoli Gulbiniškių gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelius, kurie jungia Šafarkos gyvenvietę su magistraliniu keliu Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Geležinkelio teritorijoje eismas šiais keliais yra uždaromas. Eismas organizuojamas nauju jungiamuoju keliu rytinėje geležinkelio pusėje. Artimiausias planuojamas dviejų lygių susikirtimas su geležinkeliu yra planuojamas geležinkelio viadukas per magistralinį kelią A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis.

Magistralinio ir vietinės reikšmės kelių susikirtimai su geležinkeliu netoli Paryžiaus gyvenvietės

Geležinkelio linija netoli Paryžiaus gyvenvietės kerta valstybinės reikšmės magistralinį kelią A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Šiame susikirtime numatoma įrengti geležinkelio viaduką. Pažymėtina, kad geležinkelio linijos išilginis profilis, numatomas taip, kad neturėtų įtakos magistralinio kelio geometriniams parametrams ir automobilių kelio nereikėtų rekonstruoti.

Trečios kategorijos vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, kuris jungia Paryžiaus ir Šalūgiškių gyvenvietes, kerta planuojama geležinkelio linija. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas iš Paryžiaus į Šalūgiškius organizuojamas per magistralinį kelią A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis arba iš Paryžiaus gyvenvietės vykstant šiaurės kryptimi (link Varpių gyvenvietės) apie 1,5 km iki numatomo tilto per Nėries slėnį, po kuriuo driekiasi esamas vietinės reikšmės kelias, juo yra galimybė nuvykti iki Stašėnų bei Šalūgiškių gyvenviečių. Artimiausias dviejų lygių susikirtimas nuo uždaromo kelio rytinėje planuojamos geležinkelio linijos pusėje yra apie 700 m.

Vakarinėje geležinkelio pusėje nuo uždaromo kelio, jungiančio Paryžiaus ir Šalūgiškių gyvenvietes šiaurės kryptimi palei geležinkelio liniją numatoma įrengti jungiamąjį kelią iki esamo 3 kategorijos vietinės reikšmės kelio, jungiančio Varpių ir Stašėnų gyvenvietes. Įrengus šį kelią bus užtikrinamas privažiavimas į privačius žemės sklypus bei esami vietinės reikšmės keliai bus sujungiami tarpusavyje, taip sudarant rišlų kelių tinklą. Taip pat privažiuojamojo kelio įrengimas numatomas rytinėje planuojamo geležinkelio pusėje.

Pakrantės gatvės (Stašėnuose) susikirtimas su geležinkeliu

Planuojama geležinkelio linija kerta Pakrantės g., esančią Stašėnų gyvenvietėje. Kadangi šioje vietoje yra numatytas geležinkelio tiltas per Neries upę ir jos slėnį, gatvė praeina po tiltu, taip išlieka tokios pat susisiekimo galimybės kaip ir prieš planuojamos geležinkelio linijos įrengimą.

Kulvos seniūnija

Rajoninio kelio Nr. 1915 susikirtimas su geležinkeliu ties Jonava

Planuojama geležinkelio linija kertasi su rajoniniu keliu Nr. 1915 Vandžiogala – Preišiogalėlė – Jonava ir su vietinės reikšmės keliu į sodybą. Kadangi šioje vietoje yra numatytas geležinkelio tiltas per Neries upę ir jos slėnį, esami keliai praeina po tiltu. Rytinėje geležinkelio pusėje numatomas jungiamasis kelias, kuris užtikrins techninio aptarnavimo kelio pajungimą į bendrą kelių tinklą. Svarbu pažymėti, kad prioritetas teikiamas minėtam rytinėje geležinkelio pusėje naujai planuojamam vietinės reikšmės keliui, tačiau dėl sudėtingo reljefo turėtų būti įvertinama galimybė, kaip alternatyva, į sodybą ir techninio aptarnavimo kelią patekti per šlaito viršuje esantį kelią. Vakarinėje pusėje numatomas privažiuojamasis kelias, privačios žemės sklypų pasiekiamumui užtikrinti.

Rajoninio kelio Nr. 1505 susikirtimas su geležinkeliu ties Rimkų gyvenviete

Planuojama geležinkelio linija kertasi su 5 kategorijos rajoniniu keliu Nr. 1505 Jonava– Čičinai–Smičkiai. Dviejų lygių geležinkelio ir kelio susikirtimui numatoma įrengti automobilių kelio viaduką virš geležinkelio, taip užtikrinant iki tol buvusį gyvenviečių pasiekiamumą keliu Nr. 1505. Šiaurės rytų ir šiaurės vakarų geležinkelio linijos pusėse numatoma įrengti jungiamuosius kelius, skirtus privačių žemės sklypų pasiekiamumui užtikrinti.

Vietinės reikšmės kelių susikirtimai su geležinkeliu netoli Dijokiškių gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, skirtą privažiuoti prie privačių žemės sklypų. Šiame geležinkelio linijos ruože planuojama naikinti esamą kelio ruožą. Susisiekimas su minėtais privačios žemės sklypais planuojamas naujais privažiuojamaisiais keliais abipus planuojamos geležinkelio linijos.

Geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, jungiantį Dijokiškius su Čičinų kaimu. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas organizuojamas per numatomą įrengti dviejų lygių susikirtimą taip užtikrinant susisiekimą tarp Dijokiškių ir Čičinų kaimų. Taip pat numatomi tiesti keliai vakarinėje ir rytinėje geležinkelio linijos pusėje, kurie užtikrins privačių žemės sklypų pasiekiamumą.

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią su žvyro danga, jungiantį Dijokiškius su privačiais žemės sklypais. Šiame geležinkelio linijos ruože planuojama naikinti esamą kelio ruožą. Susisiekimas su minėtais privačios žemės sklypais planuojamas nauju privažiuojamuoju keliu planuojamos geležinkelio linijos vakarinėje pusėje.

Rajoninio kelio Nr. 1516 Ragožiai–Čiūdai–Kulva susikirtimas su geležinkeliu netoli Kulvos ir Čiūdų gyvenviečių

Planuojamas įrengti automobilių viadukas, kur planuojama geležinkelio linija susikerta su rajoniniu keliu Nr. 1516 Ragožiai–Čiūdai–Kulva. Geležinkelio linija kerta kelią, jungiantį Čiūdų gyvenvietę su mišku, šioje vietoje numatomas geležinkelio viadukas gyvuliams perginti. Automobilių viadukas užtikrins susisiekimą tarp Kulvos ir Čiūdų kaimų. Susisiekimui su žemės ir miškų ūkio žemės sklypais numatoma įrengti privažiuojamąjį kelią planuojamos geležinkelio linijos vakarinėje pusėje.

Krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva susikirtimas su geležinkeliu netoli Martyniškio gyvenvietės

Geležinkelio linija netoli Martyniškio kaimo susikerta su krašto keliu Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ir susikerta su esama 1520 mm pločio vėžės geležinkelio linija, todėl numatoma įrengti du geležinkelio viadukus. Planuojama naikinti vietinės reikšmės kelio ruožą, leidžiantį pasiekti mišką ir žemės sklypus. Juos gyventojai galės pasiekti numatomais tiesti naujais privažiuojamaisiais keliais abipus planuojamos geležinkelio linijos.  

Vietinės reikšmės kelių susikirtimas prie Martyniškio gyvenvietės

Planuojami naikinti vietinės reikšmės kelio ruožai, esamoje situacijoje užtikrinę žemės sklypų pasiekiamumą. Susisiekimui užtikrinti planuojami nauji privažiuojamieji keliai planuojamos geležinkelio linijos rytinėje ir vakarinėje pusėse.  

Rajoninio kelio Nr. 1513 Žeimiai–Liepiai susikirtimas su geležinkeliu prie Žeimių miestelio

Planuojama geležinkelio linija kerta rajoninį kelią Nr. 1513 Žeimiai–Liepiai, todėl numatomas įrengti automobilių viadukas. Planuojama naikinti vietinės reikšmės kelio ruožą, kuriuo galima pasiekti Vaivadiškius bei greta minėto kelio esančius žemės sklypus. Jų pasiekiamumą užtikrins naujai planuojamas privažiuojamasis kelias planuojamos geležinkelio linijos rytinėje pusėje.

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu netoli Liepių ir Petrašiūnų gyvenviečių

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelius, jungiančius Mimalių ir Petrašiūnų kaimus. Geležinkelio teritorijoje eismas šiais keliais yra uždaromas, o susisiekimas organizuojamas per numatomą įrengti dviejų lygių sankirtą taip užtikrinant susisiekimą tarp Mimalių ir Petrašiūnų kaimų. Numatomas vietinės reikšmės kelio naikinimas. Nauji planuojami privažiuojamieji keliai užtikrins susisiekimą tarp Mimalių, Petrašiūnų ir Liepių gyvenviečių bei privažiavimą prie žemės sklypų.

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu netoli Petrašiūnų gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, jungiantį Mimalių ir Petrašiūnų kaimus. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas, o susisiekimas organizuojamas numatomą įrengti dviejų lygių susikirtimą. Abipus planuojamos geležinkelio linijos yra numatyta įrengti jungiamuosius ir privažiuojamuosius kelius, kurie užtikrins galimybę pasiekti šalia esančius žemės sklypus.

Vietinės reikšmės kelio susikirtimas su geležinkeliu netoli Petrašiūnų ir Mimainių gyvenviečių

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, jungiantį Bukonių kaimą ir Naujokų mišką. Dviejų lygių susikirtimui su šiuo keliu numatomas automobilių viadukas. Taip pat vakarinėje planuojamos geležinkelio linijos pusėje planuojamas naujas privažiuojamasis kelias, kuris užtikrins geležinkelio linijos apribotų žemės sklypų pasiekiamumą.

Krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė susikirtimas su geležinkeliu netoli Mimainių gyvenvietės

Planuojama geležinkelio linija kerta krašto kelią Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė netoli Mimainių kaimo. Dviejų lygių susikirtimui su šiuo keliu numatomas automobilių viadukas. Taip pat vakarinėje planuojamos geležinkelio linijos pusėje planuojamas naujas privažiuojamasis kelias, kuris užtikrins geležinkelio linijos apribotų žemės sklypų pasiekiamumą.

Planuojama geležinkelio linija kerta vietinės reikšmės kelią, jungiantį Šėtos miestelį ir Gaižūnų kaimą. Geležinkelio teritorijoje eismas šiuo keliu yra uždaromas. Susisiekimas organizuojamas per numatomą dviejų lygių susikirtimą. Taip pat vakarinėje ir rytinėje planuojamos geležinkelio linijos pusėse planuojami nauji privažiuojamieji keliai, kurie užtikrins geležinkelio linijos apribotų žemės sklypų pasiekiamumą.

Visą specialųjį planą rasite http://www.rail-baltica.lt 

Panašūs straipsniai

Jonavietis: rūkymo vieta šalia dujų įvado – tiksinti bomba

Jonavietis: rūkymo vieta šalia dujų įvado – tiksinti bomba

Jonavos miesto gyventojas stebėdamas situaciją Jonavos autobusų stotyje nuogąstauja, jog pasirinkta rūkymo vieta šalia dujotiekio įvado nėra labai saugi ir teigia, kad tai, tikra tiksinti bomba. „Rašiau ...

Jonavietė: „Visuomenininkė Jūratė Cvirkienė galimai kankino šunį“

Jonavietė: „Visuomenininkė Jūratė Cvirkienė galimai kankino šunį“

Ar gali taip būti, jog visuomeninėje, labdaringoje veikloje išgarsėjusi Jūratė Cvirkienė (paramos fondo „Veneris“ įkūrėja) žiauriai elgėsi su gyvūnu? Ar gali žmogus, duodantis labdarą kitiems, besirūpindamas kit...

Jonavietė: “Viešas/slaptas susirinkimas“

Jonavietė: “Viešas/slaptas susirinkimas“

Kaip dažnai jonaviečiai užlipa į ketvirtą aukštą Jonavos savivaldybėje? Kaip dažnai tamsiuose užkaboriuose yra skaitoma informaciniuose stenduose iškabinta informacija? Kaip dažnai vieši visuomenei skirti aptari...

Politinis sezonas artėja – jonaviškiai domisi valdžios mokslais ir parkavimo ypatumais

Politinis sezonas artėja – jonaviškiai domisi valdžios mokslais ir parkavimo ypatumais

Informacinis portalas jonavoszinios.lt gavo gyventojo klausimą apie Jonavos savivaldybės vicemero išsilavinimą, tuo tarpu kitas miestietis atsiuntė nuotrauką, kurioje neva politiko automobilis stovi tam neleisti...

Jonavietė: ar tikrai būsto nuomos rinkoje chaosas?

Jonavietė: ar tikrai būsto nuomos rinkoje chaosas?

Apie būsto nuomininkus ir nuomotojus sklando įvairios būtos ir nebūtos istorijos: nuomininkai – nenorintys išsikelti iš nuomojamo būsto ir sukeliantys daug problemų savininkui arba nuomotojai, būstus nuomojantys...

Ar diskutuosime dėl Baldų klubo (fragmentų išsaugojimo)?

Ar diskutuosime dėl Baldų klubo (fragmentų išsaugojimo)? 2

Baldininkų seniūnaitijos gyventojas Gvidas Mazgelis:  „Žinote Baldų klubą? Taip, tai Jonavos pastatas-vaiduoklis, keliantis grėsmę lankytojams, gretimų įstaigų auklėtiniams.  Pa...

Kur dingo futbolas Jonavoje?

Kur dingo futbolas Jonavoje?

Tik retas jonavietis, kuris kažkiek domisi sportu, nepamena, kaip 2015 m. Jonavos rajono futbolo komanda ,,Lietava'', valdoma rajono savivaldybės ir jonaviečių, su treneriu Mariumi Bezykornovu, tapo Lietuvos čem...