Jonavos baseinas skelbia konkursą Jonavos baseino trenerio pareigoms eiti.

Įstaigos buveinė – Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava. Įmonės kodas 305996754

JONAVOS BASEINO TRENERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Jonavos baseino (toliau – Įstaiga) treneris yra specialistas.
 2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį sporto studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba respublikinės atestacinės komisijos leidimą-licenciją šiam darbui;
  • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Įstaigos nuostatais, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis ir šiuo pareigybės aprašymu;
  • mokėti dirbti su MS Office programiniu paketu;
  • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, laikytis profesinės etikos kodekso reikalavimų. Mokėti lietuvių kalbą ir kalbos kultūros reikalavimus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • Atsako už tinkamą ir savalaikį mokymo grupių komplektavimą;
  • Vykdo mokymo programas, atitinkančias pagrindinius reikalavimus;
  • Sudaro mokomuosius darbo planus ir atsako už jų įgyvendinimą;
  • Moko bei auklėja sportininkus treniruotėse ir varžybose;
  • Sistemingai kontroliuoja treniruočių krūvį ir vykdo bendrojo ir specialaus fizinio, techninio pasirengimo rezultatų apskaitą;
  • Organizuoja mokymo grupių kontrolinių normatyvų laikymą, dalyvauja varžybose;
  • Atsako už sportininkų drausmę treniruočių, varžybų ir stovyklų metu;
  • Tvarko veiklos apskaitos dokumentus;
  • Atlieka savo veiklos analizę ir teikia įstaigos direktoriui veiklos ataskaitą;
  • Ieško talentingų sportininkų, siekia optimalių sportinių rezultatų;
  • Kontroliuoja, kad sportininkai nevartotų draudžiamųjų medikamentų ir preparatų, nevartotų narkotinių medžiagų alkoholio, rūkalų ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų;
  • Bendrauja su sportininko šeima, mokymo įstaiga;
  • Užtikrina savalaikę mokinių medicinos kontrolę;
  • Dėvi sportinę aprangą ir avalynę;
  • Apžiūri plaukimo baseino stovį, įsitikina ar patalpos pakankamai apšviestos;
  • Paruošia/sutvarko pagalbines priemones, inventorių;
  • Dirba tik su techniškai tvarkingais prietaisais;
  • Pagal kompetenciją dalyvauja sudaromų komisijų darbe;
  • Imasi priemonių, kad nedelsiant būtų pašalinamos visos priežastys ir sąlygos, trukdančios arba apsunkinančios normalų darbą Įstaigoje;
  • Palaiko tvarką savo darbo vietoje;
  • Laikosi darbo etikos: nepriekaištingai ir kultūringai atlieka savo pareigas, mandagiai, tvarkingai, kantriai ir taktiškai bendrauja su kolegomis ir Įstaigos lankytojais;
  • Vykdo kitus su trenerio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo sportui ir renginiams pavedimus.

 

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 4. užpildytą pretendento anketą.

 

Papildoma informacija:

Pretendentų į Jonavos baseino trenerio pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį)  https://portalas.vtd.lt/lt/treneris-9955-15204-322;844080.html

Informacija teikiama telefonu 868873898, el. paštu adele.kalniute@jonavosbaseinas.lt

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: