Jonavos baseinas skelbia konkursą Jonavos baseino direktoriaus pavaduotojo sportui ir renginiams pareigoms eiti.

Įstaigos buveinė – Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava.

Įstaigos kodas 305996754

Pareiginės algos koeficientas: 10,2

Mėnesinis bruto atlyginimas 1897,20 Eur.

Siūlomas atlyginimas už pilną etatą neatskaičius mokesčių. 

JONAVOS BASEINO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SPORTUI IR RENGINIAMS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Jonavos baseino (toliau – Įstaiga) direktoriaus pavaduotojas sportui ir renginiams yra įstaigos vadovo pavaduotojas.
 2. Pareigybės lygis – A2. 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų organizacinio ar/ir vadovaujamo darbo patirtį;
  • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Įstaigos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;
  • mokėti dirbti su MS Office programiniu paketu;
  • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldaus personalo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
  • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
  • rengti ataskaitas, teisės aktus, dokumentus bei kitus vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;
  • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti. Mokėti lietuvių kalbą ir kalbos kultūros reikalavimus. 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • planuoja, organizuoja ir vykdo sportines veiklas ir kitus renginius Įstaigoje;
  • formuoja mėnesinius, metinius Įstaigos veiklos planus;
  • rengia sportinių veiklų ir renginių programas, tvarkaraščius ir sąmatas;
  • tvarko įstaigos veiklų pirminę apskaitą;
  • administruoja sportinei veiklai ir renginiams naudojamą inventorių;
  • organizuoja sportinių veiklų ir renginių reklaminę kampaniją;
  • plėtoja, palaiko Įstaigos ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos plaukimo federacija, savivaldybės bendrovėmis ir įstaigomis, sporto klubais, kitų rajonų, miestų, užsienio įstaigomis ir organizacijomis bei kitais potencialiais Įstaigos partneriais;
  • organizuoja reklaminę-agitacinę veiklą, ieškant rėmėjų bei plečiant Įstaigos teikiamas paslaugas;
  • planuoja ir vykdo visuomenės nuomonės tyrimus;
  • rengia projektus, ieško naujų klientų, tiria rinką;
  • planuoja ir vykdo reprezentacinių priemonių pirkimą ir platinimą;
  • planuoja ir vykdo sportinių prekių pirkimą ir pardavimą;
  • administruoja reklaminių plotų nuomą;
  • rengia bendradarbiavimo, nuomos, prekių ir paslaugų pirkimo sutartis;
  • organizuoja ir kontroliuoja pavaldaus personalo darbą, sudaro jų darbo grafikus, vykdo jų darbo laiko apskaitą;
  • teikia pasiūlymus skatinti ar taikyti drausminio poveikio priemones;
  • organizuoja pavaldaus personalo kvalifikacijos tobulinimą;
  • rengia sukauptos mokslinės, metodinės, medicinines, informacinės medžiagos pristatymus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja sudaromų komisijų darbe,
  • imasi priemonių, kad nedelsiant būtų pašalinamos visos priežastys ir sąlygos, trukdančios arba apsunkinančios normalų darbą Įstaigoje;
  • palaiko tvarką savo darbo vietoje;
  • laikosi darbo etikos: nepriekaištingai ir kultūringai atlieka savo pareigas, mandagiai, tvarkingai, kantriai ir taktiškai bendrauja su kolegomis ir Įstaigos lankytojais;
  • vykdo kitus su direktoriaus pavaduotojo sportui ir renginiams funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus. 

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. organizacinio ar/ir vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija. 

Papildoma informacija:

Pretendentų į Jonavos baseino direktoriaus pavaduotojo sportui ir renginiams pareigas atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2023 m. birželio 30 d. įskaitytinai. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)  https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Informacija teikiama telefonu 8 673 472 95, el. paštu irena.pranaite@jonavosbaseinas.lt

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: